De krant die je leest van A tot Z
Zondag 19 Mei, 2019

dinsdag 06 maart 2018

Nieuws:

Minister lijkt vast te houden aan herindeling Haren, Groningen en Ten Boer

Door: Redactie

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) heeft zich de woede op de hals gehaald van een deel van de Harense bevolking. Ze heeft aan de Kamer laten weten het wetsvoorstel voor fusie tussen Haren, Groningen en Ten Boer te willen verdedigen. Door de hoorzitting in januari (foto) is zij niet op andere gedachten gekomen. Dat blijkt uit de antwoorden, die de minister geeft op vragen van Kamerleden, die het fusieplan moeten beoordelen. De vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken wil de situatie deze week bespreken als aanloop naar plenaire behandeling in de Tweede Kamer.

De minister volgt de zienswijze van de Provincie Groningen en stelt dat Haren financieel niet sterk genoeg is om zelfstandig te blijven. Gustaaf Biezeveld van het Burgercomité Haren is teleurgesteld, laat hij in Dagblad van het Noorden weten. En dat is zacht uitgedrukt. Ook Meinard Wolters van GVH is niet blij met deze eerste tekenen uit Den Haag. Zijn partij heeft Haren in december weliswaar gedestabiliseerd door uit de coalitie te stappen, maar blijft knokken voor een zelfstandige gemeente. Wethouder Michiel Verbeek van Haren (D66) zegt in een eerste reactie: “Een bedroevende reactie van de minister. Alle door ons ingebrachte argumenten worden niet alleen niet overgenomen, maar zelfs niet gewogen. Ollongren loopt slaafs achter de Provincie aan.”

Dagblad van het Noorden citeert de minister, die zegt: “Ik hecht eraan te benadrukken dat de financiële positie van Haren zwak was en dat het herstel daarvan weliswaar is ingezet, zoals de begroting 2018 aangeeft, maar dat de realisatie van de verbetering nog niet aangetoond is.” Dat is tegen het zere been van mensen die zeggen te kunnen bewijzen dat Haren op zowel korte als lange termijn er financieel beter voor staat dan (relatief) de gemeente Groningen. Verbeek vindt dat Ollongren geen oog heeft voor alle positieve ontwikkelingen, zoals de kwaliteit van het Sociaal Domein en burgerparticipatie. Hij is zwaar teleurgesteld in zijn partijgenote.


Is dit een voorbode?

De antwoorden van minister Ollongren mogen als een voorbode worden gezien van haar keuze. Ze is niet van plan Haren ‘uit het wetsvoorstel’ te schrappen, waardoor Haren zelfstandig verder zou kunnen. Dat betekent dat binnenkort de Tweede Kamer zal moeten oordelen over een harde fusie. Dat is een fusie waarbij Groningen, Haren en Ten Boer worden opgeheven, om plaats te maken voor een nieuwe gemeente, die de naam Groningen blijft dragen. De Provincie, bij monde van gedeputeerde Patrick Brouns, had liever een lichte samenvoeging gezien, omdat dit administratief en financieel veel handiger zou zijn.

Nu wordt het de vraag of de Tweede Kamer zin en inspiratie heeft om zich intensief bezig te houden met ‘de kwestie Haren’. Het is gemakkelijker om Provincie en minister te volgen, dan het tegendraadse Haren. In theorie zou de Kamer de wenkbrauwen kunnen fronsen bij het zien van zulk massaal verzet binnen de gemeente: Een referendum (2014) waarin een kleine 75% tegen fusie met Groningen was, rechtszaken en kort geding-zaken, publiciteitscampagnes en protestacties. De fusie zorgde voor een schisma in de bevolking, dat littekens zal achterlaten als de zaak achter de rug is. Verhoudingen staan op scherp.

Wat zegt Binnenlandse Zaken?
Het is interessant om de waarschijnlijke keuze van de minister nog even te plaatsen naast de algemene uitgangspunten van het Kabinet als het gaat om: herindeling. Op de website van het ministerie wordt gezegd: “Het uitgangspunt van het kabinet is dat herindelingen bij voorkeur van onderop tot stand komen. Dat betekent dat gemeenten zelf besluiten tot een herindeling. In bijzondere gevallen neemt de provincie de eerste stap. Bijvoorbeeld als dit door regionale ontwikkelingen nodig is. Of als de bestuurskracht van een gemeente zo verzwakt is dat de gemeente haar taken niet meer kan uitvoeren.” Over de toetsing zegt het Kabinet: “Iedere gemeentelijke herindeling is uniek. Per geval is er een afweging nodig op basis van de lokale en regionale omstandigheden, ontwikkelingen en context. Het kabinet beoordeelt in ieder geval de volgende 5 punten:

*draagvlak;
*interne samenhang;
*een dorps- en kernenbeleid;
*bestuurskracht;
*evenwichtige regionale verhoudingen;
*duurzaamheid.

Over de inspraak door bewoners zegt het Kabinet: “Een gemeentelijke herindeling is een ingrijpende verandering. Dat geldt niet alleen voor inwoners, maar ook voor bedrijven, instellingen en de bestuurlijke omgeving van gemeenten. Daarom moet het herindelingsadvies duidelijk maken wat deze partijen vinden van de voorgenomen herindeling. Meestal organiseert de gemeente informatiebijeenkomsten en inspraakavonden voor belanghebbenden. Mede op basis daarvan stelt de gemeente of provincie een herindelingsontwerp op. Iedereen mag 8 weken lang reageren op dit herindelingsontwerp (een zienswijze indienen).”

Draagvlak is een vaak gebruikt argument
Tegenstanders van de fusie schermen vaak met het gebrek aan draagvlak voor de herindeling. Dat argument moet wel worden genuanceerd. Het klopt dat in 2014 maar liefst 75% van de burgers tegen een fusie met Groningen was. Maar dat betekent dat 1 op de 4 voor een fusie met Groningen was. Voorts moet worden gezegd dat het referendum alweer vier jaar geleden werd gehouden. De tijd heeft niet stilgestaan en als er nu een referendum gehouden zou worden, zou het beeld anders kunnen zijn. Bovendien moet niet worden vergeten dat het vooral de tegenstanders van de fusie zijn, die zich op professionele wijze hebben gegroepeerd. Ze voeren een doordachte publiciteitscampagne, inclusief boeken en pamfletten. De mensen die een fusie met Groningen geen groot probleem vinden (of zelfs heilzaam vinden) laten zich nauwelijks horen of zien. Dat is een vrije keuze en mag niet worden veroordeeld.

Overige argumenten
De tegenstanders van de fusie zeggen dat Haren op alle andere onderdelen (waarop wordt getoetst, zie boven) prima scoort en zelfs beter scoort dan menig andere gemeente. Men stelt nu dat de minister deze ontwikkelingen negeert. De D66-fractie van Haren noemt de gang van zaken zelfs ‘schijndemocratie’.

Politieke reacties

D66

De fractie van D66 neemt met veel teleurstelling en verontwaardiging kennis van de antwoorden van minister Ollongren op de vragen van de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken betreffende het dossier herindeling Groningen-Haren-Ten Boer.
In een democratie kan macht niet zonder tegenkracht. Vanuit Haren is op allerlei wijze tegenkracht geboden aan de eenzijdige, op veel punten feitelijk onjuiste informatie waarop het provinciaal bestuur een herindelingsadvies formuleerde. Er is voortdurend gewezen op de onzuivere procedure, het totaal negeren van de mening van inwoners en gemeenteraad, op het gebruik van achterhaalde gegevens en op de negatieve framing van de gemeente Haren door de Provincie. Tijdens de hoorzitting op 19 januari 2018 werd dit nog eens krachtig samengevat.
Maar zoals het provinciebestuur de ruim 650 kritische zienswijzen op het herindelingsadvies vanuit Haren totaal negeerde, zo negeert deze minister alle tegengeluiden uit Haren, inclusief alle harde feiten die intussen zijn aangeleverd en waaruit bijvoorbeeld blijkt dat Haren financieel weer gezond is en dat samenwerking met buurgemeenten geen probleem is. De macht negeert hier alle tegenkracht en walst door en… over de lokale democratie heen. Twee derde van inwoners en gemeenteraad wil deze samenvoeging niet en nergens kan worden aangetoond dat herindeling voor Haren noodzakelijk is.  Dat laatste is wel de grootste teleurstelling voor de fractie van D66. De minister, nota bene van D66-signatuur, ondermijnt met deze antwoorden op ernstige wijze het vertrouwen dat mensen in de politiek en de democratie kunnen hebben. Wat betekent tegenkracht als die genegeerd wordt? Er is maar één ding erger dan géén democratie en dat is schijndemocratie.  
 

12 reacties

Marc zegt:

Dachten ze nou echt dat de minister alle rapporten en een correct doorlopen procedure van tafel zou vegen? dan heb je ook een ton boter op je hoofd. Als haren nu per se niet bij de stad wil, hadden ze serieus moeten gaan praten met de enige andere reëele optie en dat was een samengang met Hoogezand-Sappemeer. Nu deze in midden Groningen zit, is het te laat. Je afsluiten voor de realiteit en blijven drammen is nou echt niet een teken van politiek vernuft. De optie Tynaarlo leefde alleen maar in Haren. In Tynaarlo zat niemand er op te wachten.

6 maart 2018 om 14:11
Baguette zegt:

@marc
Dacht je nou echt dat die minister Ollongren ook maar iets van de dossiers heeft gelezen? Druk druk, stempel op het verslag van de Provincie en door naar het volgende onderwerp. Het interesseert haar niets. Tot zover de democratie, met dank aan de landelijke Democraten sinds 1966. Van Mierlo draait zich om in zijn graf. Dank Michiel Verbeek voor de inspanningen – ik vraag mij af of u zich nog thuis voelt bij die partij.

6 maart 2018 om 21:09
Piet zegt:

Als er nu weer een referendum gehouden zou worden vraa

7 maart 2018 om 08:49
Piet zegt:

Tegen stemmers winnen vaker bij lage opkomst zie Brexit. Ik vindt en referendum een slecht instrument. Het zijn vooral een aantal achterland Harenaars die zich zo druk maken.

7 maart 2018 om 08:58
Mevrouw Kiki zegt:

KernGezond Haren niet
naar het Doodzieke Groningen en dito Ten Boer.

Er zijn veel – financieel, economisch en ruimtelijke rampzalige – projecten in de Stad Groningen gaande die men NOOIT op het bordje van de Harenezen mag schuiven.
o.a:
1. Zuidelijke Ringweg en fijnstof gezondheidsschade
2. Bevingschade in Stad en Ten Boer
3. Bomen sloop in veel Stadse woonwijken door aanleg kabels
4. Bomen sloop van monumentale bomen voor Aa- Kerk
5. MEGA Noorderzon in het KLEINE Noorderplantsoen
5. De MISKLEUN van het Groninger Forum.

Ik heb vandaag – 7 maart 2018 – de bevestiging ontvangen dat het NRC mijn jarenlange info over het Groninger Forum gaat onderzoeken.
Dat betekent voor mij een grote doorbraak.

Vraag:
Is Minister Kasja Ollegren (D´66) op de hoogte dat ook zij,
indien zij positief besluit over de samenvoeging van Haren met Groningen, medeplichtig is aan het feit dat zij Harenezen – en vele anderen – de dood in jaagt…?
Dat zij de Harenzen onterecht opzadelt met een Groninger Forum miljoenen debacle?

Nu zowel de Provinciale als Stadse politiek weigeren in te grijpen en zelfs het Openbaar Ministerie weigert onderzoek te doen naar de valse Groninger Forum ontruimingsrapporten en de dodelijke toetsingswijze – MET VELE DODEN TOT GEVOLG – rest mij niets anders dan dat ik een beroep MOET doen op de artikel 12 SV procedure.

Tevens zal er door het Functioneel Parket moeten worden onderzocht of de 35 miljoen REP subsidie van de Provincie Groningen aan het Groninger Forum terecht is.
$$$
Deze REP subsidie is nota bene – zonder economisch onderzoek in de binnenstadomgeving (zie rapport Commissie Jan Terlouw) – verleend op basis van REP programma lijn 12.
Letterlijk citaat:
Projecten binnen programmalijn 12 (woon- en leefklimaat) moeten een substantiële bijdrage leveren aan aantrekkelijke (binnen-)steden als factor van belang voor een aantrekkelijk woon-, leef- en vestigingsklimaat.

Mevrouw Kiki
$$$
Commissie Jan Terlouw
21 april 2011
Tot slot wil de commissie nog het volgende opmerken.
De ervaring leert dat succesvolle investeringen in prestigieuze culturele gebouwen vooral zijn terug te voeren op een politiek-bestuurlijke visie.
Onderzoek naar het economische rendement van dergelijke investeringen is natuurlijk altijd zinvol, maar zal nooit alle onzekerheden kunnen wegnemen.
Het zijn uiteindelijk politieke lef en overtuiging die de doorslag bij dit soort investeringen geven.
Dit moeten gemeente en provincie onder ogen zien bij het Forum-project.
De commissie is van mening dat er alle aanleiding is voor bestuurders, politici, ambtenaren, managers van maatschappelijke organisaties en bedrijven om, ieder vanuit zijn eigen rol, met zelfvertrouwen te gaan werken aan de totstandkoming van het Groninger Forum.

7 maart 2018 om 17:36
Jan zegt:

Het wordt een moeilijk verhaal met dat zelfstandig Haren. De geldnood is blijkbaar zo groot dat een verhoging van de OZB met 12% nodig is om de gemeentekas weer wat te vullen. Het gemeentebestuur harkt al lang steeds meer geld binnen van haar burgers. Toen tijdens de crisis de huizenmarkt inzakte en de woz-taxaties als maar lager werden, ging jaren achtereen de ozb gewoon omhoog. Sinds 2008 is de OZB alleen maar omhoog gegaan. En nu dus 12%. Bizar en totaal niet uit te leggen aan de Harense burgers. Zelfstandig Haren zal de mensen nog veel geld gaan kosten. Jammer dat dit er bij het referendum niet even is bijgezegd.

7 maart 2018 om 19:52
Hendrik de vries zegt:

Nou eindelijk! Kunnen we allemaal weer rustig verder gaan!

7 maart 2018 om 21:23
Hendrik de vries zegt:

@kiki: volgens mij ben je compleet doorgedraaid, wat een frustratie! Er is maar 1 Kiki (uit Groningen), jij toevallig een Harense ambtenaar? Lijkt er nl verdacht veel op!

8 maart 2018 om 08:12
Jos zegt:

@jan
Een stijging van de ozb is te accepteren als daar een kwaliteitsverbetering tegen over staat, of een investering in de samenleving. Dat staat ook in het coalitie akkoord van het Harense college.
Maar ik zie alleen maar eenafname van kwaliteit.
Klachten worden niet beantwoord, stoepen worden niet onderhouden, groen wat bepalend is verdwijnt zomaar, burgers molenweg worden buitenspel gezet, clockhuis in de verkoop naar de markt, net als de rieshoek, digitale dienstverlening is lager dan in Groningen etc.
Ook de ambtelijke organisatie krijgt geen kwaliteitsinjectie.
Kortom het geld van de ozb dient om het gelijk van de bestuurders te bewijzen, niet om de visie op een kwalitatieve samenleving.
Kortom u betaalt meer, maar krijgt minder.
Tijd voor een herindeling.

8 maart 2018 om 12:36
Jaap Jan Vels zegt:

@jos:
Door de tarieven voor de OZB nu alvast aan te passen merken de burgers van Haren straks wat minder van de overgang naar Stad. Daar liggen de OZB-tarieven hoger dan in Haren. We gaan daar dus meer betalen, waarbij geen enkele garantie aanwezig is dat klachten wel beantwoord worden, stoepen wel onderhouden worden, “bepalend groen” niet verdwijnt en de ambtelijke organisatie beter is…..

Maar goed, de voorstanders van de herindeling zullen straks wel staan te juichen als ze zien dat hun bijdrage aan Stad verdwijnt in het dichten van tekorten van prestige-objecten als het Forum en tekorten bij “verzelfstandigde” onderdelen als het openbaar onderwijs en de wijkteams.

De enige echt gelukkige straks is de heer Brouns die op zijn CV kan bijschrijven dat de lastige herindelingskwestie in de provincie door zijn toedoen tot een goed einde is gebracht. Op naar de landelijke politiek, alwaar het eveneens een must is om niet altijd de waarheid te vertellen…… Hij past er vast prima!

8 maart 2018 om 16:10
Peter zegt:

@Vels

Als, als, als…. We kunnen alleen bekijken hoe het nu is, en dat is niet best…..

8 maart 2018 om 19:39
Jaap Jan Vels zegt:

@Peter:
Dat het nu niet best is, volgens een aantal mensen, is toch geen steekhoudend argument voor een herindeling?

Op een andere partij stemmen bij de raadsverkiezingen, dat zou kunnen helpen. Maar ja, er worden geen raadsverkiezingen gehouden….

9 maart 2018 om 13:00

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.