De krant die je leest van A tot Z
Zaterdag 23 Maart, 2019

maandag 04 juni 2018

Nieuws:

Morgen praat Eerste Kamer over herindeling Haren, Groningen en Ten Boer

Door: Redactie

Nee, dinsdag wordt er nog niet gestemd. Dus de fusie is nog steeds niet 100% definitief. Maar dinsdag 5 juni om 15.30 uur gaat de Commissie Binnenlandse Zaken zich wel buigen over de herindelingen in Nederland en dus ook over de omstreden herindeling van Haren, Groningen en Ten Boer. Voorbereidend onderzoek, heet het.

Pas in een later stadium (er wordt gefluisterd in of na de zomervakantie) zou de Eerste Kamer zich pas uitspreken over de voorgenomen fusie.
Het wetsvoorstel is op 24 april 2018 aangenomen door de Tweede Kamer.
Voor fusie: PvdA, GroenLinks, DENK, D66, VVD, CDA en ChristenUnie.
Tegen fusie: PVV, SP, PvdD, 50PLUS, SGP en FvD.

Tijdsdruk
De tijd begint te dringen. Zolang de Eerste Kamer nog niet heeft gestemd, is de fusie nog niet 100% zeker. Ook al wijst alles erop dat de Eerste Kamer niet zal ingaan tegen de Tweede Kamer op dit punt, toch is de fusie formeel nog geen feit. De voorstanders voor zelfstandig Haren, met name Burgercomité en GVH zijn zeer principieel en praten nog niet over fusie, zolang de Eerste Kamer nog niet heeft gesproken. De andere partijen (voor- en tegenstanders van fusie) zijn pragmatisch en bereiden de fusie alvast voor, zodat straks geen onnodige tijdsdruk ontstaat. Mocht de Eerste Kamer tóch twijfelen, dan komt besluitvorming wel heel dichtbij de datum van de gemeenteraadsverkiezingen (21 november). De vraag is of fusiedatum 1 januari 2019 dan nog een haalbare kaart zal zijn. Als Haren op 1 januari 2019 niet kan aanhaken, zouden Groningen en Ten Boer wel eens kunnen beslissen zónder Haren samen te gaan.

Meer informatie: hoe gaat het nu verder in de Eerste Kamer?
Wat is ‘voorbereidend onderzoek’? Voordat een wetsvoorstel in de plenaire vergadering komt, vindt er een vooronderzoek plaats in een Eerste Kamercommissie. Dit is de eerste fase van de schriftelijke voorbereiding door Eerste Kamercommissies. Na ontvangst van een wetsvoorstel wordt aan de leden en plaatsvervangend leden van de commissie gevraagd of zij prijs stellen op een inbrengvergadering. Deze eerste inbrengvergadering wordt voorbereidend onderzoek genoemd. De Voorzitter van de Kamer kan voorstellen geen inbrengvergadering te houden.

Na ‘voorbereidend onderzoek’, wat dan?
Als de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende heeft voorbereid, kan een debat plaatsvinden. De Eerste Kamer kan het voorstel alleen aannemen of verwerpen. Wijzigingen of verbeteringen (amendementen) kunnen niet worden voorgesteld. De openbare behandeling vindt plaats in twee rondes (termijnen). In de eerste termijn spreken eerst de betrokken Kamerleden. Zij doen dit namens hun fractie. Daarna antwoordt de bewindspersoon die het wetsvoorstel verdedigt of, als het om een initiatiefvoorstel gaat, de Tweede Kamerleden die het wetsvoorstel hebben ingediend. Gebruikelijk is dat er een tweede termijn plaatsvindt. Ook daarin komen weer eerst de leden aan het woord en daarna de indieners van het wetsvoorstel.
De tweede termijn van de Eerste Kamerleden heet repliek, die van de indieners van het voorstel dupliek. De leden geven met oog op de vergaderorde tevoren op hoeveel tijd ze denken te gaan spreken. Er is nog geen datum bekend voor het debat in de Eerste Kamer.

Debat en stemmen
Aan het einde van de openbare behandeling, nadat het debat afgerond is, stelt de Voorzitter voor tot stemming over te gaan.
Als geen enkel lid stemming vraagt, stelt de Voorzitter vast dat het wetsvoorstel zonder stemming is aangenomen. Leden kunnen aantekening aanvragen, hiermee geven ze aan dat ze tegen gestemd zouden hebben als er een stemming was geweest. Indien stemming wordt gevraagd, bepaalt de Voorzitter wanneer de stemming zal plaatsvinden. Doorgaans is dat in de eerstvolgende vergadering.
Hoewel volgens het Reglement van Orde hoofdelijke stemming de regel zijn, komen zij in de praktijk weinig voor en wordt doorgaans gestemd ‘bij zitten en opstaan’, waarbij voor het vaststellen van de uitslag uitgegaan wordt van het totaal aantal leden van de aanwezige fracties en de veronderstelling dat fracties geacht worden unaniem te stemmen. Indien de stemming bij zitten en opstaan geen duidelijke uitslag oplevert, wordt alsnog hoofdelijk gestemd. Op voorstel van de Voorzitter of van één van de leden kan ook worden besloten hoofdelijk te stemmen, waarbij de namen van de aanwezige leden worden opgelezen; het lid waarvan de naam wordt opgelezen zegt ‘vóór’ of ‘tegen’. Voordat de stemming begint, kunnen leden nog kort verklaren waarom ze vóór of tegen het wetsvoorstel zullen stemmen, de zogenaamde ‘stemverklaring’.

Definitief besluit
Als het wetsvoorstel is aanvaard in de Eerste Kamer gaat het naar het Kabinet van de Koning voor ondertekening door de Koning. Vervolgens gaat het naar het ministerie waar de betrokken bewindspersoon ondertekent. Dit laatste is het zogenaamde ‘contraseign’. Daarna wordt de wet geplaatst (afgekondigd) in het Staatsblad. De zorg daarvoor berust bij de minister van Veiligheid en Justitie. De inwerkingtreding kan worden geregeld in de wet zelf, bij Koninklijk besluit of bij een aparte wet inzake de inwerkingtreding. Soms treden onderdelen van een wet op afzonderlijke tijdstippen in werking.

Geen reacties

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.