De krant die je leest van A tot Z
Woensdag 26 Juni, 2019

zaterdag 06 oktober 2018

Nieuws:

Provincie keurt motie ‘gratis parkeren 1,5 uur in Haren’ goed (update: verwarring over brief, zie elders op deze pagina’s)

Door: Redactie

De provincie kijkt al een tijd mee met vergaande beslissingen van het College van B & W in de gemeente Haren. Dat is het gevolg van de naderende fusie. De Provincie en de gemeente Groningen beoordelen de Harense beslissingen ‘buiten de reguliere begroting’ om te voorkomen dat in het zicht van de haven (fusie) nog onverantwoorde zaken worden gedaan. Zo kon het gebeuren dat een aantal beslissingen tijdens de ‘pakjesavond’ in de Harense raad (2 juli 2018) moest worden voorgelegd aan het provinciehuis. Eén daarvan was de motie, waarin het College de opdracht kreeg om in Haren vanaf november 1,5 uur gratis parkeren in te voeren.

Harense ondernemers waren lyrisch toen de raad in meerderheid de motie steunde. Eindelijk kon een begin worden gemaakt met een klantvriendelijker parkeerbeleid. Als je 1,5 uur gratis mag parkeren, ga je sneller naar Haren om iets te kopen. Hiervoor wordt al vijftien jaar gepleit. Toen de raad op 3 juli de motie aannam, was er nog maar één hindernis: goedkeuring door de provincie (en de gemeente Groningen). Op 3 oktober heeft de Provincie in een brief aan de raadsfracties laten weten dat men geen bezwaar ziet in het uitvoeren van deze motie. Daarmee is de weg vrij voor gratis 1,5 uur parkeren in het centrum van Haren. Dat zou in november al moeten ingaan.

Andere beslissingen van de bekende ‘pakjesavond’ (waar in het aangezicht van de fusie een paar populaire beslissingen werden genomen) zijn ook goedgekeurd, zoals het verhogen van de subsidie aan de Culturele Raad en het verkopen voor een welhaast symbolische prijs van de Rieshoek aan inwoners van het dorp, inclusief een fikse bijdrage in de kosten van achterstallig onderhoud. Lees meer over deze onderwerpen: http://www.harendekrant.nl/nieuws/aangezicht-fusie-oogsttijd-en-pakjesavond-harense-raadszaal/

Veel publiek toen er nog een paar belangrijke besluiten werden genomen….2 juli 2018

Tekst van de goedgekeurde motie

Motie eerste 1,5 uur vrij parkeren

De gemeenteraad van Haren, in vergadering bijeen op maandag 2 juli 2018 ter behandeling van de voorjaarsrapportage.

Constaterende dat:

  1. Voor meerdere partijen en ondernemers (gedeeltelijk) vrij parkeren al lange tijd een wens is; 2. Haren het enige dorp in de omgeving met volledig betaald parkeren is; 3. In Helpman een betaald parkeren regime wordt ingevoerd, waarbij de eerste anderhalf uur

gratis is dit om het winkelend publiek tegemoet te komen en lang parkeerders te weren;

Overwegende dat:

1 . Het voor de gastvrijheid van de gemeente Haren goed zou zijn om het parkeerregime aan te

passen; 2. (Deels) vrij parkeren een stimulans kan geven aan de aantrekkingskracht van Haren; 3. Bij het nieuwe parkeerregime aansluiting bij andere winkelcenta (zoals Helpman) goed zou

zijn; 4. De invoering nog in 2018 voorafgaand aan de inkopen voor de feestdagen plaats zou moeten

vinden;

Draagt het college op:

  1. Per 1 november 2018 bij alle bovengrondse parkeerplaatsen de eerste 1,5 uur gratis parkeren

in te voeren; 2. De kosten in eerste instantie te dekken uit de€ 75.000 voor het parkeren als onderdeel van

de centrumvisie en de meerkosten te verwerken in de najaarsrapportage; 3. Deze motie in het kader van de arhi procedure zo spoedig mogelijk ter goedkeuring voor te

leggen aan Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen zodat het nieuwe parkeerregime daadwerkelijk per 1 november gerealiseerd kan worden; 4. Daarnaast de voorbereiding voor de uitvoering zodanig te organiseren dat de invoering per 1

november 2018 gerealiseerd kan worden.

En gaat over tot de orde van de dag.

De fracties van

VVD PvdA

cu

CDA

 

Geen reacties

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.