De krant die je leest van A tot Z
Woensdag 26 Juni, 2019

maandag 24 september 2018

Nieuws:

Raad schrikt terug van eigen invloed inzake verhuizing Brinkschool. Plan krijgt tweede kans.

Door: Redactie

De gemeenteraad heeft maandag te elfder ure besloten een voorstel van de gemeente (om de Brinkschool naar de Rummerinkhof te laten verhuizen naar het voormalige Zernike-gebouw dat leeg staat) niet in stemming te brengen. Lees: af te wijzen. Door een bizarre loop der dingen zou het wel eens kunnen zijn dat de raad daarmee de Brinkschool heeft behoed voor een verplichte splitsing op twee locaties. Dat lijkt cryptisch en heeft een toelichting nodig. Hieronder daarom in het kort wat er maandagavond in de raadszaal gebeurde.

Wat staat er op het spel?
Het College worstelt met de noodzakelijke verhuizing van de Brinkschool (bijna 400 leerlingen) naar een grotere locatie. In het Integraal Huisvestings Plan (voor scholen) staat dat de school naar het leegstaande gebouw aan de Rummerinkhof mag verhuizen, onder de voorwaarde dat er adequate verkeersmaatregelen worden genomen. Wethouder Michiel Verbeek (die schijnbaar alle lastige portefeuilles heeft overgenomen na het vertrek van een coalitiepartner) was verbaasd, dat de raad in meerderheid nu grote problemen lijkt te hebben met deze locatiekeuze. “U heeft immers dat IHP zelf goedgekeurd”, hield hij de tegenstanders voor.

De beruchte kruising met de Oosterweg


Verkeerssituatie ongewenst

Het grote knelpunt blijkt het verkeer. De situatie wordt door alle fracties als ‘gevaarlijke en ongewenst’ omschreven. Dat vindt het College ook. Echter, vijf fracties (GL, CU, CDA, PvdA en GVH) vinden dat het College in het huidige verhuisplan de verkeersdrukte onvoldoende onder controle krijgt. Verbeek betoogde dat hij al vier verbeterpunten in gedachten heeft: “We gaan vier dingen aanpassen in het plan. We schrappen het fietspad tussen de scholen door.  We vragen de Peter Petersenschool (PPS) en de Brinkschool de aanvangstijden aan te passen, zodat ze niet allemaal tegelijk beginnen ’s morgens. We gaan de kruising veiliger maken door de directe inzet van verkeersregelaars en de kruising met de Oosterweg wordt definitief aangepast en veiliger gemaakt.” Volgens de wethouder komt hij daarmee voldoende tegemoet aan de wensen van scholen en ouders. De vijf genoemde partijen vinden het simpelweg niet genoeg of vertrouwen het niet. Daarom dienden zij twee moties in.

Nieuwbouw
In de twee moties (lees: opdrachten aan het College) wilde men enerzijds dat er betere maatregelen werden genomen om de verkeersdruk het hoofd te bieden. Anderzijds wilde men dat werd gekozen voor de optie nieuwbouw op een andere locatie in Haren. Tot het zover is, zou de Brinkschool de leegstaande OBS de Linde (Hertenlaan) als tijdelijke oplossing kunnen gebruiken. In de motie werden allerlei locaties voor nieuwbouw geopperd, zoals Hendrik de Vries Plantsoen, Nesciopark, Molenbuurt, locatie Aldi. Ietje Jacobs (VVD) hoonde de locaties weg. Onlogisch, onhaalbaar, niet beschikbaar of reeds onderzocht. Deze neerbuigendheid stak de indieners. De wethouder memoreerde dat de keuze voor tijdelijke huisvesting niet door de raad wordt gemaakt, maar door de school.

Het veelbesproken gebouw waar de Brinkschool naartoe zou verhuizen.

Nieuwbouw is geen optie, het eerlijke verhaal?
Wethouder Michiel Verbeek had overigens nog een heel andere reden om de optie ‘nieuwbouw’ van tafel te vegen. “Laten we hier het eerlijke verhaal vertellen”, zei hij. “Als u nu voorspiegelt dat er nieuwbouw kan komen, zal dit straks door de gemeenteraad van Groningen niet worden uitgevoerd. Het is het beleid in Groningen, dat men een school met twee locaties geen bezwaar vindt. Dus kijkt men eerst of er in de buurt een tweede locatie te vinden is. Dat zal in Haren gebeuren en dan zal de Brinkschool nog heel lang genoegen moeten nemen met twee vestigingen.” Lammie Schuiling zei dat ze uit Groningen hoort dat men wil investeren in basisonderwijs. Verbeek zei echter dat Groningen geld tekort heeft om haar eigen IHP naar behoren uit te voeren.

In stemming brengen, nu!
Barbara Snabilié (GL) liet zich in eerste instantie niet bang maken door dit onaangename scenario en deed er zelfs een schepje bovenop. Ze vroeg namens de vijf fracties om niet alleen de moties in stemming te brengen, maar ook het voorliggende voorstel van het verhuisplan. Daar waren D66 en de VVD weer fel tegen, want daarmee zou het dossier Brinkschool definitief in handen komen van de nieuwe gemeenteraad van Groningen na de fusie. Met als gevolg: Brinkschool opsplitsen naar twee locaties. Wethouder Verbeek en burgemeester Pieter van Veen deden een opvallend dringend appèl op de raad om het zover niet te laten komen. Marjan Bachman (D66) riep vertwijfeld uit: “Ik vrees dat wij hier vanavond heel verkeerde dingen gaan besluiten. Laten we ons hoofd koel houden.” Ietje Jacobs (VVD): “Ik ben met stomheid geslagen. U wilt de basisschool in onzekerheid laten zitten? U wilt de Brinkschool zeggen dat ze maar naar twee locaties moeten gaan en het voor twaalf jaar op die manier volhouden? Ik snap niet waar we mee bezig zijn.” Barbara Snabilié wankelde, maar pareerde nog met: “Het is toch simpel. In het IHP staat de locatie Rummerinkhof vermeld onder voorwaarde dat er goede verkeersoplossingen komen. En die zijn er niet.” Tijdens een schorsing, aangevraagd door Dieta Praamstra (CU) koelde het weer wat af in de raadszaal.


Dieta Praamstra (CU)

Ietje Jacobs (VVD)


Te elfder ure ander inzicht

Terug van de schorsing legde Dieta Praamstra uit dat de vijf fracties tot een ander inzicht waren gekomen. Ze wilden de voorzitter nu niet meer dwingen het huidige verhuisplan in stemming te brengen zonder de wethouder kansen te geven het te verbeteren. Ze zagen in dat ze door het ‘afschieten’ van dit voorstel de Brinkschool in de armen zouden drijven van nieuwe bestuurders met andere inzichten in de gemeente Groningen. De woorden van Verbeek waren dus niet voor niets geweest. Praamstra zei evenwel dat de vijf partijen de twee moties wél in stemming wilden laten brengen, en zo geschiedde. Ze werden beide aangenomen. CDA, PvdA, CU, GL en GVH stemden voor. Het gevolg is dat het College nog tot 29 oktober of half november de tijd krijgt om onder Harense regie de verhuizing te organiseren, inclusief een veilige verkeerssituatie. Wat GL betreft wordt daar het behoud van oude houtwallen overigens in meegewogen.

Samenvatting
Het huidige verhuisplan van het College is nog niet volmaakt, maar wordt dus ‘nog niet’ afgewezen door de raad. Verbeek krijgt nog een kans om het onder ‘Harens regime’ tot een goed einde te brengen. Echter, hij moet tegelijk een aantal mogelijke nieuwbouwlocaties en hun consequenties verkennen. Wordt dus vervolgd in oktober. Tot zolang blijven er vier groepen van de Brinkschool gehuisvest in het voormalige Zernike aan de Rummerinkhof en wordt de verkeerssituatie op de kruising met de Oosterweg beveiligd met verkeersregelaars tijdens de spits.

 

De moties

Eerste motie van CU, GL, PvdA, GVH, CDA

Motie behorende bij bespreekstuk locatiekeuze OBS Brinkschool

De gemeenteraad van Haren, bijeen op 24 september 2018, besprekende het voorstel van de locatiekeuze van OBS Brinkschool,

Constaterende dat: * Het voorstel veel onrust onder ouders, docenten en omwonenden heeft veroorzaakt. * Een goed onderbouwde verkeersparagraaf bij het voorstel ontbreekt. * Het beoogde huisvestingsgebied te klein is voor twee grote basisscholen * Het beoogde gebouw voor OBS Brinkschool niet duurzaam genoeg (geen level A) is aangepast na

renovatie. * Duidelijkheid ontbreekt over de duur van tijdelijke huisvesting van de kinderen tijdens de

renovatie. * Er geen zicht is op de extra verkeersproblematiek tijdens de verbouw/renovatie van de gebouwen

voor OBS Brinkschool en de Peter Petersenschool. * Niet duidelijk is of de voorgestelde investering van € 6 miljoen voldoende is voor een duurzaam

schoolgebouw in de komende 30 jaar. Overwegende dat: * Er een volledig geoutilleerd schoolgebouw leeg staat, te weten De Linde. * Er meerdere alternatieven voor nieuwbouw onderzocht kunnen worden. * Een grote investering ook dient te resulteren in een duurzame oplossing. * Het advies van de Milieuadviesraad niet zomaar genegeerd mag worden.

Draagt het college op:

  1. Verkennend te onderzoek te doen naar de volgende locaties *) teneinde daar een permanente,

nieuwe en duurzame school te realiseren voor OBS Brinkschool, waarbij te allen tijden een deugdelijke en goed onderbouwde verkeersparagraaf wordt bijgevoegd. 2. De voortgang van het verkennend onderzoek eind oktober 2018 aan de Raad te rapporteren. 3. Aansluitend op de herfstvakantie 2018 de bovenbouwleerlingen van OBS Brinkschool tijdelijk te

huisvesten in De Linde tot de nieuwe school is gerealiseerd. 4. Te zorgen dat De Linde na de herfstvakantie volledig te gebruiken is met OBS Brinkschool als enige

gebruiker. 5. De veiligheid van de leerlingen te waarborgen op kruispunt Onnerweg door het inzetten van

verkeersregelaars of klaarovers.

1

*) Locaties:

Nesciopark Stationsgebied Hendrik de Vries plantsoen DHE 1 Westerse Drift Huidige locatie Brinkschool met mogelijkheid tot ondergronds parkeren Speelveldje tussen Hildebrandlaan en Multatuliweg De huidige Aldi locatie Locaties die op de korte- en middellange termijn nog vrij komen.

En gaat over tot de orde van de dag

De fracties van

Gezond Verstand Haren GroenLinks PvdA ChristenUnie CDA

Toelichting

Het beoogde gebouw voor OBS Brinkschool en het gebied Rummerinkhof, voldoen wat ons betreft absoluut niet aan de eisen om een grote basisschool te huisvesten. De verkeersdruk is zonder een extra basisschool al enorm tijdens de piekuren.

Wij vinden het te rechtvaardigen dat er een heel nieuw, duurzaam voorstel komt voor een nieuwe school en dat in de jaren tot aan de realisatie daarvan de kinderen van OBS Brinkschool worden verdeeld over de Brinkschool en De Linde.

In de tussentijd moet er voortvarend naar een nieuwe locatie worden gezocht en de uitbreiding van de PPS worden uitgevoerd, met behoud van de pleinruimte die men daar al had.

Tweede motie van CU, GL, PvdA, GVH, CDA

Motie maatregelen verkeersveiligheid en infrastructuur schoolgebied Rummerinkhof

De gemeenteraad van Haren in vergadering bijeen op 24 september 2018,

constaterende dat:

  • De huisvesting van de Peter Peterschool en OBS Brinkschool aan de Rummerinkhof en de voorgestelde uitbreidingsplannen ter plaatse leiden tot ongeruste reacties onder ouders, leerkrachten en omwonenden.
  • De zorgen betrekking hebben op adequate huisvesting voor de leerlingen, de verkeersveiligheid en de verkeersstromen in het gebied.

overwegende dat:

  • Het college een verantwoordelijkheid heeft voor verbetering van de verkeersveiligheid in het gebied op korte termijn.

verzoekt:

  1. Het college ter bevordering van de verkeersveiligheid (indien hierin nog niet is voorzien) met ingang van 1 oktober 2018 verkeersregelaars in te zetten op het kruispunt Rummerinkhof/ Oosterweg/Kromme Elleboog zolang OBS Brinkschool is gevestigd aan de Rummerinkhof.
  2. Het college ter bevordering van de verkeersveiligheid om het kruispunt Oosterweg/ Rummerinkhof/Kromme Elleboog voor 1 januari 2019 in overleg met ouders en scholen aan te passen tot een veiliger kruising.
  3. Het college uitvoering te geven aan de maatregelen ten laste van het van het IHP 2018-2021 en het programma Verkeer, vervoer en waterstaat.

De fracties van

Gezond Verstand Haren GroenLinks PvdA ChristenUnie CDA

4 reacties

Rene valkema zegt:

Merkwaardige redenering van de wethouder over de twee locaties. Alsof het beleid in Groningen anders is dan in Haren.
Immers de eigen verordening zegt dat bij twee lokatie Brinkschool, de linde) de school directie verplicht is om de leerlingen te spreiden over beide lokatie.
De school wil dat niet en het college gaat daarin mee.
Daarom bestaat er nu een verkeersprobleem.
Een probleem dat ontstaat omdat het college de problemen van de school over neemt.
Raar, maar waar.

24 september 2018 om 22:46
Berendt zegt:

Mbt eerste reactie:

Ouders hebben gewust gekozen voor de Brinkschool, niet de Linde. Zijn twee totaal verschillende scholen.

Genoemde Verkeersprobleem ontstaat niet door herlocatie Rummerinkhof . Haren IS nu al een verkeersprobleem, gedreven door opportunistische nieuwbouw zonder bijbehorende investeringen in infrastructuur: wegen en scholen.
Brinkschool naar de Rummerinkhof prima plan mits:
– geen fietssnelweg tussen beide scholen
– kruising Rummerinkhof& Oosterweg inherent veilig; “mini-rotonde”
– géén additionele Kinderopvang in voormalig Zernikegebouw; geen impact op schoolplein PPS.

25 september 2018 om 07:16
Peter zegt:

Het afsluiten van het fietspad tussen beide scholen is een optie….?
Dit fietspad maakt toch onderdeel uit van de fietsroute door DHE5+6? Uit de toelichting van het bestemmingsplan aldaar.

“Door het aanleggen van een fietsroute door de deelgebieden 5 en 6 wordt de Oosterweg zo veel mogelijk ontlast door fietsverkeer.”

“Het beperken van het aantal aansluitingen op de Oosterweg beperkt het aantal conflictpunten tussen verkeer vanuit deelgebied 5 en 6 en het fietsverkeer op de Oosterweg. Naast de ontsluiting voor het autoverkeer is daarom een fietsroute door deelgebied 5 en 6 parallel aan de Oosterweg geprojecteerd.”

“Daarnaast is in het plan een fietsroute opgenomen die door hulpdiensten kan worden gebruikt.”

25 september 2018 om 09:22
Rene Valkema zegt:

@Berendt
Natuurlijk zijn het twee verschillende scholen.
Ik geef alleen maar aan wat in de eigen verordening daarover staat geschreven. De bedoeling van een verordening is de kosten voor de samenleving zo laag mogelijk te houden. In het verleden is dat principe ook toegepast. Dus in dit geval geldt ‘gelijke monnikken, gelijke kappen’.
@Peter
Klopt helemaal. Dat was destijds een bewuste keuze.
Daarom moet het fietspad ook blijven. Immers ouders uit dhe 5/6 maken gebruik van dit fietspad om de kinderen naar de school aan de rummerinkhof te brengen. Zo mijden ze de Oosterweg. En dat is een stuk veiliger.
Ik als bewoner gebruik dat fietspad meerdere keren per dag. Het moet dus blijven.
Vreemd om in het voorjaar in overleg te gaan met omwonenden en dan nu iets anders kiezen zonder de omwonenden te betrekken. Ik wacht op een uitnodiging van de wethouder.

25 september 2018 om 12:18

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.