De krant die je leest van A tot Z
Zaterdag 23 Maart, 2019

dinsdag 17 april 2018

Nieuws:

Tweede Kamer lijkt in meerderheid vóór herindeling Haren, Groningen en Ten Boer (verslag van Kamerdebat)

Door: Redactie

Dinsdagavond heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over de herindeling Haren, Groningen en Ten Boer. Het debat duurde van 18.50 tot 22.37 uur. Iets minder dan vier uur, waarin zich een meerderheid in de Kamer aftekent vóór de fusie. Op dinsdag 24 april wordt het wetsvoorstel in stemming gebracht en wordt het pleit na vijf jaar definitief beslecht.

Algemene gang van zaken in het debat
De herindeling van Haren werd allerminst een hamerstuk. Het debat bestond uit de inbreng van de fracties van SGP, SP, GL, VVD, CDA, 50PLUS, FvD, PVV, D66 en ChristenUnie. Daarbij liepen de meeste ‘coalitiehazen’ voorspelbare routes. Alleen het CDA (19 zetels) wenste zich als regeringspartij nog niet automatisch vóór de herindeling uit te spreken, zoals VVD, D66 en CU dat wél deden. Harry van der Molen zei, dat hij met de opbrengst van het debat oprecht naar zijn fractie zal terugkeren om tot een standpunt te komen.

De andere partijen (ook GL) meldden alvast te zullen instemmen met het wetsvoorstel waarin de herindeling is geregeld. De fracties van 50PLUS en SP wilden proberen Haren een ‘narrow escape’ te bieden en vroegen Haren uit het wetsvoorstel te schrappen. Met name de SGP (Roelof Bisschop) pleitte met steun van o.a. SP voor het aanhouden van het wetsvoorstel om te onderzoeken of Haren ook met Tynaarlo kon fuseren, waar naar verluidt de deur (weer) op een kier zou staan. De minister wil daar niet aan, omdat dit de eindfase is van een erg lang proces waarin het alleen over Groningen was gegaan.

Haren als inzet van bredere aanklacht
Het debat kreeg kleur door de onverwachte felheid waarmee met name Thierry Baudet (FvD), Ronald van Raak (SP) en Martin Bosma (PVV) de fusieminister van dienst, Kajsa Ollongren (D66), en de regeringsfracties aanvielen. Zij maakten de ‘casus’ Haren namelijk tot inzet van een veel bredere aanklacht tegen de zittende macht, die over de hoofden van de bevolking heen ‘wel even besluit wat goed is voor die bevolking’ en een wens van 75% van deze bevolking negeert. Ronald van Raak zei zelden zoveel arrogantie te hebben aangetroffen bij herindelingskwesties, zoals hij die waarnam bij Monica den Boer (D66).

De mantra’s van deze avond
Met scherpe munitie schoten Bosma, Baudet en Van Raak op de argumenten van Ollongren, waarbij voor- en tegenstanders telkens bleven steken in dezelfde groef:

a)Voorstanders van de fusie zeggen bij monde van de minister te handelen ‘in het belang van de inwoners’. Ze zeggen de voorkeur te geven aan een  van fusie ‘van onderop’, tenzij het niet anders kan.
b) Tegenstanders wijzen er op dat de minister juist handelt tegen het belang (en de wens van de meerderheid) van de inwoners. Ze zeggen dat deze fusie allerminst ‘van onderop’ wordt doorgezet, maar juist van bovenaf (‘arrogant’) wordt opgelegd. 

Deze botsende standpunten (keer op keer herhaald) vormden de kern en werden in dit debat uitbundig verwoord. Roelof Bisschop (SGP) vroeg zich aan het slot af of het allemaal wel zo verhelderend was geweest. Bij het optrekken van de stofwolken rond 22.30 uur tekenden zich de contouren af van de stemmingsuitslag van 24 april. Een meerderheid van de Kamer zal instemmen met het wetsvoorstel. Haren gaat fuseren met Groningen en Ten Boer.

Harenaars op tribune
Op de publieke tribune zaten enkele tientallen mensen uit Haren, die naar de politieke arena waren gereisd om de geur van het debat te kunnen ruiken. Slechts één keer moest de Kamervoorzitter het publiek tot kalmte manen. Voorts kregen het publiek én de bevlogen Harense bevolking complimenten voor getoonde strijdlust en geduld. “De lokale democratie is springlevend”, zei de minister. In het publiek zaten ook de burgemeesters van Ten Boer (Frank de Vries), Groningen (Peter den Oudsten) en Haren (Pieter van Veen). Ook waren de twee Harense wethouders aanwezig (Mathilde Stiekema en Michiel Verbeek) alsmede enkele raadsleden. Gedeputeerde Patrick Brouns, die de provinciale fusiekar trekt, was afwezig.

 Foto: Minister Kajsa Ollongren in debat…

 

Financieel zwakke gemeente Haren
De VVD, CU en D66 steunden de minister. In hun argumentatie volgden zij grotendeels precies de argumenten van de Provincie, die ‘Den Haag’ de afgelopen maanden heeft voorzien van informatie over de situatie in Haren. ‘Foute informatie’, zegt wethouder Michiel Verbeek. ‘Fakenieuws’. De minister volhardt en hecht geloof aan de Provinciale analyse van Haren: ‘De financiën van Haren zijn te zwak om tegenvallers op te vangen en investeringen te doen. Solvabiliteit is ongewenst laag.’ (Bosma, PVV: “Hoezo laag? Ze hebben een solvabiliteit van 25%. Dat is heel hoog.) Opvallend was, dat het argument van de ‘zwakke organisatie en dito bestuurskracht’ onbesproken bleven. Wél hamerde Monica den Boer (D66) erop, dat de bezuinigingen reeds zouden hebben geleid tot verslechtering van voorzieningen, waar Harenaars de dupe van worden. En men voorspelde lastenverhogingen.

 

Wethouder: ingehouden woede
Op de publieke tribune zat wethouder Michiel Verbeek met kromme tenen en met ingehouden woede te luisteren naar de minister van zijn eigen partij. Maar ook naar de inbreng van de fracties van D66, VVD en GL. Hij hoorde (naar zijn mening) tientallen onwaarheden verkondigen. Hij zegt geëmotioneerd: “De minister kan alleen maar beweren, dat de financiën duurzaam kwetsbaar zijn. Ze leest braaf een briefje voor, maar overziet niet de samenhang tussen solvabiliteit, schuldenpositie en de mogelijkheid om tegenvallers op te vangen. Het is echt vreselijk om dit mee te maken. De bewering dat we niet investeren in onderwijshuisvesting… Onzin: we investeren 18,5 miljoen de komende vier jaar. We zouden bezuinigen in het Sociaal Domein. Hoe komen ze daar nou bij? Waarschijnlijk komt het doordat we keurig binnen de financiële kaders blijven.” Toen Monica den Boer (D66) zei dat ook de subsidie van het zwembad zou zijn wegbezuinigd ging er een golf van verontwaardiging over de tribune. Het klopt namelijk niet. De subsidie van 138.000 per jaar aan het zwembad is ongemoeid gebleven. Verbeek bevestigt dat.

Harense kwestie ook voor Den Haag taai
Het debat bewijst, dat de kwestie Haren een ongrijpbare is, zelfs voor doorgewinterde Haagse volksvertegenwoordigers. Waar het in de raadszaal van Haren en in het lokale debat al duidelijk was dat voor- en tegenstanders van de fusie elkaar niet meer konden bereiken met argumenten, zo gebeurde dat in Den Haag ook. Ollongren sprak teksten, die door Gedeputeerde Patrick Brouns geschreven hadden kunnen zijn, omdat hij ze vrijwel letterlijk eerder in Haren (en in de media) heeft uitgesproken. Zodra de minister werd uitgedaagd haar uitspraken  te onderbouwen gaf zij feitelijk niet thuis. Het herhalen van een betoog is nu eenmaal niet hetzelfde als het antwoord geven op een vraag. Pijnlijk duidelijk was dat in het minidebat tussen Martin Bosma (PVV) en de minister. Bosma vroeg: “Als er nu een bestuursakkoord is en straks houdt de nieuwe gemeente Groningen zich daar niet aan….hoe kan de gemeente Haren daar dan tegen in het verweer komen? Men bestaat dan immers niet meer!” Wel vier keer antwoordde de minister: “Het bestuursakkoord wordt de afspraak, waar alle fusiegemeenten mee instemmen.” Bosma gaf de moed op en verwees naar de ‘robotisering van de Kamer’. 

Bloemlezing uit het debat:

Van Raak (SP): “Van wie is eigenlijk de lokale democratie? Precies, van de lokale bevolking. Stop dus in Den Haag met het gerommel met de lokale democratie. Hoe kunnen we de lokale democratie teruggeven aan de bevolking?”

Albert van den Bosch (VVD): “Laat de VVD nu maar eens de stem zijn van al die mensen die voor deze herindeling zijn, ook in Haren. Want die zijn er ook.”

Henk Krol (50PLUS): “De democratie delft hier het onderspit. En de minister stelt de zaken mooier voor dan ze zijn. Dit is Ollongriaans gepraat.”

Albert van den Bosch (VVD): “Laten we niet vergeten: Haren was ooit vóór een herindeling.”

Thiery Baudet (FvD): “De mensen zijn in deze Kamer  getraind op immuniteit voor argumenten. Nederland wordt onteigend door herindelingen. Het arme Haren, hun wensen lapt men hier aan de laars.”

Martin Bosma (PVV): “Onze mailboxen kreunen al tijden door mails van verontruste Harenaars. En: waarom vertrouwt de minister van D66 haar partijgenoot in Haren niet? Dat ik D66-ers wantrouw is mijn werk, maar als D66-ers elkaar al niet meer vertrouwen. ”

Harry van der Molen (CDA): “Dieptepunt in dit proces is dat de Gedeputeerde een doodsbedreiging heeft ontvangen en zich moest laten beveiligen.”

Martin Bosma (PVV): “Welk probleem lost u op? De wethouder van Haren zei het al: de Provincie verzint een oplossing en heeft het probleem erbij gezocht. Grotere gemeenten nodig? Waarom? Haren is een leuk hapje voor Groningen. Maar Haren heeft haar zaken prima voor elkaar, de financiën zijn op orde. Welk probleem lost u op?”

Monica den Boer (D66): “In Haren zullen de voorzieningen omlaag gaan door de bezuinigingen.  De financiën zijn te zwak.”

Ronald van Raak (SP): “U zegt steeds dat kleine gemeenten hun taken niet meer aankunnen. Hoe komt dat denkt u? Omdat de regering steeds meer taken naar gemeenten toeschuift met te weinig geld om die uit te voeren. U veroorzaakt zelf het probleem.”

Henk Krol (50PLUS): “Waarom luistert u niet naar 75% van de bevolking die de fusie niet wenst?”

Minister Ollongren: “Wij moeten nu als wetgever de knoop doorhakken. Het proces is nu in de eindfase, daarom gaan we nu niet meer kijken naar een mogelijke fusie met Tynaarlo.”

Burgerraadpleging
Een motie van de SP om herindelingen pas toe te passen als de bevolking zich in een burgerraadpleging  ‘vóór’ heeft uitgesproken werd door de D66-minister ontraden: “Ik ben daar niet voor, want ik denk dat de lokale gemeenteraden dat heel goed zelf kunnen.”  Met deze uitspraak sloot de cirkel van het debat zich weer. De minister wil de bevolking geen directe invloed geven op een eventueel fusiebesluit. De tegenstanders van de fusie vinden juist dát een kwalijke standpunt. Thiery Baudet gebruikte grote woorden en vond dat dit besluitvormingsproces trekjes van een ‘totalitair regime’ vertoonde. Monica den Boer memoreerde daarentegen dat ook de Raad van State had vastgesteld, dat het proces correct en zorgvuldig was verlopen. 

Doodsbedreiging
Harry van der Molen (CDA) memoreerde dat Gedeputeerde Patrick Brouns met de dood zou zijn bedreigd. Waarschijnlijk werd gedoeld op een woede-aanval van een hoogbejaarde Harenaar, die volgens ingewijden inderdaad heeft plaatsgevonden. De emoties liepen overigens ook al eens op in een gesprek tussen de Gedeputeerde en wethouder Michiel Verbeek.  Verbeek betichtte Brouns van ‘vals spel’ en die woorden waren door Brouns als zeer bedreigend ervaren. Van een aangifte van bedreiging kwam het toen niet.

Prognose van de stemming
Op 24 april zal de Kamer stemmen. Hieronder de stemverhouding op basis van hetgeen reeds bekend is. Als alle fracties onder ‘onzeker’ alsnog tegen de fusie zouden stemmen, dan leidt dat nog steeds niet tot een meerderheid. Virtueel is hiermee de kans erg groot geworden dat de Tweede Kamer op 24 april zal instemmen met het wetsvoorstel en dat Haren op 1 januari 2019 geen zelfstandige gemeente meer is.

Voor de herindeling Haren, Groningen, Ten Boer
VVD  33
CU  5
D66  19
GL  14
PvdA  9
———– +
80

Tegen de herindeling Haren, Groningen, Ten Boer:
SP  14
50PLUS  4
SGP 3
FvD  2
PVV  20
———— +
43

Onzeker:
PvdD  5
DENK  3
CDA  19
———–

27

 

 

 

16 reacties

Walter zegt:

“NOOIT MEER STEMMEN”
Wordt genoemd door vele Harenaren nadat ze hun stem destijds gaven tegen een herindeling door de vorige regering van genoemde gemeenten over de gemeentegrens van Haren. Ruim 75 % stemde tegen! Overduidelijk is gebleken dat de ver van mijn bedshow van een minister van binnenlandse zaken
Op 17 april 2018, jaren later na de stemming, een nog grotere betweter is dan een gedeputeerde van de provincie die de uitspraak deed op het gemeentehuis in Haren dat de gemeente Haren jaarraporten met kunst en vliegwerk in elkaar zet.
Onze minister van binnenlandse zaken legde de sterk gefundeerde opmerkingen van verschillende Kamerleden over de stemming van destijds naast zich neer met oh, maar dat is al jaren geleden!
Bijna vijf mei, vrijheid is een groot goed. Vrijheid van stemmen is daar een van! Anno 2018 blijkt de vrijheid voor niets bevochten. Leugens en valse inzichten lijken het te winnen om de gemeente Haren in een alleen maar jaren durend degradatie proces onder uit te halen.
Mijn biologische vader die Haren en Groningen bevrijde in 1945 noemde het altijd: “De strijd om de macht blijft altijd doorgaan.”
Zo ook in de tweede kamer, met dank aan de integriteit van SGP, SP, PVV en 50+.
Partijen die wij in Haren niet in de raadszaal zien, maar de hele teloorgang van onze groene gemeente beter konden weerleggen dan onze provincinale gedeputeerden en de minister die het kabinet adviseert met wantrouwende verhalen.Respectloos behandeld door in vrijheid van democratie de stemmen van mensen die trots zijn en houden van de gemeente Haren te negeren!
Niet democratisch handelen machtsvertoon voerde de boventoon in het hoogste gezag, pardon dat is de eerste kamer. Die komt nog aan het woord.

18 april 2018 om 07:41
J. Haas zegt:

Jammer dat wethouder Verbeek te lang aan zelfstandigheid als enige optie heeft vastgehouden en zwak heeft gecommuniceerd met Tynaarlo. Nu bleek in de Kamer veel sympathie voor deze variant maar nu was het te laat en wilde de minister er niet meer aan beginnen.

18 april 2018 om 08:56
Martin zegt:

Ook ik heb met regelmatige verbazing naar de hele uitzending gekeken. Zowel reacties van voor- als tegenstanders konden regelrecht de vuilnisbak in. Het valt mij toch iedere keer weer op dat mensen van zich af kijken en niet kritisch naar zichzelf.

De gemeenteraad en B&W Haren mag zich een aantal zaken aantrekken. Het niet aanschuiven als volwassen partij in een dialoog met Groningen en Ten Boer heb ik vanaf dag 1 buitengewoon kinderachtig gevonden, kleutergedrag van de bovenste plank. Ik krijg mijn zin niet, dus zoek je het maar uit. Lekker constructief, positief en toekomstgericht.

Ook het gebruikte argument rond de groene long is buitenproportioneel in de wetenschap dat de gemeente zelf het hele gebied (was groen tot en met) Harener Holt vol aan het bouwen is met huizen. Het wordt nota bene ‘tussen dorp en stad’ genoemd…. weg het mooie groen! En reken erop dat er vele tegenstanders van de herindeling wonen! En natuurlijk snap ik het dat, als je zelfstandig wil blijven, de inkomsten omhoog moeten, maar gebruik dan niet een ‘groen argument’ als zijnde een angstargument.

Tegelijk ook is het relatief ‘makkelijk’ een begroting op orde te hebben. Plussen op inkomsten (bv de OZB, een van de sterkst stijgende van heel Nederland) en schrappen van kosten en je hebt het voor elkaar. Of dat duurzaam genoeg blijkt te zijn voor de komende decennia, daar heeft niemand een antwoord op, want de wereld verandert zo snel dat niemand daar ook een antwoord op kan hebben. Dat geldt dus voor voor- en tegenstanders.

Over het volop gebruik maken van de voorzieningen van de stad Groningen, daar hoor je de tegenstanders nooit over. Dat is blijkbaar normaal en dan ook gewoon gratis. Over tenenkrommend gesproken….

Kortom, in de micro discussie die gisteravond ons urenlang heeft bezig gehouden kan maar een conclusie getrokken worden: het spel is over en weer niet goed gespeeld. Actie-reactie, zullen we maar zeggen, waarbij de een steeds maar weer naar de ander wijst. Volwassen politiek? Verre van.

Advies mijnerzijds: de herindeling komt er dus, of je daar nou voor bent of niet, en dan ook de gemeenteraadsverkiezingen eind dit jaar. Laten we dat moment benutten om alle tegenstanders van de herindeling (dat geldt ook voor Groningen en Ten Boer) wel de mond te blijven gunnen (democratie), maar niet meer aan beslissende tafels te zetten. Dat vertraagt het verdere proces alleen maar en laat de voorstanders maar bewijzen dat de herindeling goed is. Positieve insteek, samenwerkingsgericht, oog voor alles en iedereen en bovenal afspraken nakomen uit het bestuursakkoord. De tegenstanders van de herindeling hebben daar ook recht op, maar verdienen geen plek op het politieke pluche. Daarvoor hadden ze zich, vanaf dag 1, als een volwassen partij moeten gedragen. Dat mogen ze zichzelf aanrekenen.

18 april 2018 om 10:57
Marc zegt:

Toch raar dat men de mond vol heeft over democratie terwijl de volksraadpleging helemaal niet over definitief niet of wel bij Groningen ging, maar over het nog niet bij Groningen omdat eerst andere samenwerkingsopties moesten worden onderzocht. Die gingen allemaal niet door. Daarmee ontstond een nieuwe situatie, maar de politiek in haren die toch zo zijn mond vol heeft over democratie heeft nooit meer aan de bevolking gevraagd wat ze dan wilden. Zelfstandig of herindeling. Het oor werd alleen nog te luister gelegd bij het kleine groepje actieve tegenstanders. Dat is geen democratie. Dat is je eigen zin doordrukken. Als je dit al per referendum wilt besluiten dan moet dat op een eerlijke manier gebeuren, waarbij de voor en tegenstanders voldoende aan bod komen. Dan nog kan en mag de provincie anders besluiten, omdat zij nu eenmaal wettelijk gezien de verantwoordelijkheid dragen. De meerderheid heeft niet altijd gelijk. Daarom kiezen we bestuurders, om ons te behoeden voor de willekeur van de meerderheid aangejaagd door de grootste schreeuwers.

18 april 2018 om 11:48
Harenaartje zegt:

Vond Forum voor Democratie nooit zo sympathiek, maar ik begrijp ineens wat ze bedoelen. En mevrouw Ollengren is slechts een spreekbuis van de provincie. De D in D66 kan wel weg begrijp ik. Het wordt nu gewoon, mevrouw Ollengren van ’66. Hoe hou de je bevolking zo ver mogelijk van de politiek verwijderd? Inderdaad op deze manier. Grote gemeentes waar het straks alleen maar om ‘prestigeprojecten’ gaat en waar bestuurders het alleen belangrijk vinden om zo groot mogelijk te worden. Immers, hoe groter je gemeente, hoe hoger je toeslag als je in de raad zit.
Maar dan, iedereen roept dat het voor Haren duurder zal worden. Ik heb even een rekensommetje gemaakt:
Stel een woning van 180.000 euro bewoond door 1 persoon:
Groningen:
eigenaren woningen 0,1618% = 291,24
Rioolheffing 151,00
Afvalstoffen 236,40 (mag je dus onbeperkt aanleveren)
Totaal 678,64

Haren :
eigenaren woningen 0,1670% = 300,60
Rioolheffing 262,37
Afval 97,30 (komt nog toeslag per kilo overheen)
Totaal 660,27

Als ik goed kijk komt Groningen er nog niet eens zo slecht van af en is Haren inderdaad duur. Of zit ik er nu volledig naast?

18 april 2018 om 12:57
Anno zegt:

Nu het doek lijkt te vallen voor Haren als zelfstandige gemeente zullen de kiezers die tegen waren zich moeten verenigen in één Harense partij.
In 2014 gingen er 11.000 kiezers in de gemeente Haren naar de stembus. Als 75 procent daarvan (het percentage tegenstemmers in het referendum herindelen met de stad) stemt op een Harense lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in november, dan is dat de maximaal invloed van Haren in de nieuwe raad die op 1 januari 2019 haar werk begint te doen in Groot-Groningen.
Op basis van het aantal uitgebrachte stemmen in de drie huidige gemeenten (Groningen, Haren, Ten Boer) in 2014 zou dan het maximaal haalbare percentage stemmers (circa 8250 stemmen) op die Harense lijst 7 á 8 procent bedragen. Van de 45 zetels in de nieuwe raad zou er dan een fractie van 3 of maximaal 4 Harense raadsleden kunnen ontstaan. Dit is vergelijkbaar met de VVD, Stadspartij of CDA in de huidige raad van Groningen.

18 april 2018 om 13:41
Henk D. zegt:

@Anno, het klopt wat je zegt. Kijk naar de gemeenteraad van Den Bosch en het aantal zetels dat Plaatselijk Belang Rosmalen heeft.

18 april 2018 om 21:34
Henk Schuster zegt:

Het “argumenteren” van zowel voor- als tegenstanders heeft geen zin. Nasr beide wordt overduidelijk NIET geluisterd. We kunnen volgens mij vaststellen dat hier iets heel anders speelt dan “democratisch” iets besluiten. Mijn verontrustende veronderstelling en niet te bewijzen oorzaak is de volgende:
Alles is gericht en in gang gezet op de wens (lees de wil) van voormalig PvdA-wethouder en latere CdK van Groningen, de Heer M. v.d. Berg. Als wethouder en CdK voorstander van het inlijven van Haren onder Groningen. Hoe dan ook. Het is natuurlijk geen toeval, dat op de dag van zijn afscheid in 2016 Ged. Staten Haren dwingen tot herindeling met Groningen. De onjuiste en onverdedigbare argumenten worden door zogenaamde “volksvertegenwoordigers” geaccepteerd en getolereerd, waardoor de bekokstoofde herindeling wordt gerealiseerd. De resultaten van dat “spel” in de politieke arena teken zijn finale nu af. Echt niet in het gesuggereerde belang van de Harense bevolking. Dat snapt ieder gezond denkend mens. Hoe helder is hier, dat al de eerder genoemde “voorwaarden” voor een herindeling als:
1. luisteren naar de bevolking,
2. de gemeenten moeten het er over eens zijn.
3. GS gaat niets opleggen
VOLLEDIG WORDEN GENEGEERD OF “WEGGEREDENEERD” zonder juiste argumenten met slechts één doel: de gemaakte “afspraken” realiseren en een GROOT Groningen creëeren. Hoe dan ook. EEN TRIESTE AFGANG VAN ONZE DEMOCRATIE. BAUDET KRIJGT GELIJK.
Is redding mogelijk?
Ja, wanneer de nu “instemmende” partijen deze minister NIET toestaan dit wetsvoorstel in stemming te laten brengen en wel om de eenvoudige reden: het is TE omstreden en de voorbereiding is aantoonbaar slecht geweest om zonder heden onderzoek naar de aangevoerde argumenten in stemming te brengen. Dit kan echt niet in een land, dat zijn wijsvinger richting landen opheft waar de democratie met voeten wordt getreden. Met goedkeuring van dit wetsvoorstel is de weg vrij voor alle Provinciale Staten om op te leggen wat ze willen. Een schokkende constatering. HAAL HAREN UIT DIT ONZINNIGE WETSVOORSTEL.

18 april 2018 om 22:48
Henk zegt:

Na jaren van vertragen en draaien zijn we eindelijk verlost van de politiek in Haren. Wan bestuur, baantjes zieke bestuurders en gefrustreerde zelf ingenomen Harenaars zijn uitgespeeld. Helaas heeft dit de gemeente Haren miljoen gekost die de rekening heeft neergelegd bij de inwoners….
De vlag van half stok naar de top

18 april 2018 om 23:35
Leo Nederpel zegt:

Op de site van RTVNoord lees ik dat Peter den Oudsten als burgemeester van Stad klaagt over Harener aantijgingen richting Stad. Laat den Oudsten zich eerst eens niet vrijblijvend verdiepen in de mijne richting zijn stadsbestuur, en daar kordaat en adequaat op reageren!
Den Oudsten weet donders goed waarom het gaat: de meest verregaande vorm van bestuurlijjke corruptie waarover ik hem persoonlijk informeerde!

19 april 2018 om 07:25
freek zegt:

hehe, kunnen we eindelijk weer verder!

19 april 2018 om 11:55
fusie of herindeling zegt:

De een heeft het over fusie de ander over herindeling (naar mijn mening echter een annexatie). Is het bij een fusie niet gebruikelijk dat je samen een nieuwe naam kiest? Kijk naar verzekeringsmaatschappijen die fuseren. Zij gaan vaak verder onder een nieuwe naam (Aegon is bijvoorbeeld onstaan uit een fusie van ENNIA en AGO) Zou het bij de fusie/herindeling/annexatie van Haren en Ten Boer ook niet beter zijn om een nieuwe naam voor de gemeente te kiezen. Dan hebben wij in ieder geval toch nog een beetje het gevoel dat we niet opgeslokt worden maar ook mee kunnen praten.

19 april 2018 om 13:13
Zuchtje zegt:

@marc

Ik denk (nee, weet wel zeker) dat je gelijk hebt. De steeds door “tegenstanders van de herindeling” genoemde meerderheid die tegen fusie met Groningen zouden zijn geweest (referendum-uitslag) van 75 % , hebben vanaf het referendum beweerd dat 75 % tegen een fusie met Groningen zou zijn geweest. Da’s echter hun eigen interpretatie van die uitslag. In werkelijkheid ging het over een voorlopig besluit welke de meerderheid van de gemeenteraad van Haren had genomen. Dit ging inderdaad over een fusie met Groningen. Van de 25 % van de mensen die daartegen JA hebben gezegd, is duidelijk dat zij sowieso vóór samenvoeging waren. De uitleg geven dat dus 75 % tegen een fusie met Groningen was, klinkt weliswaar logisch maar is absoluut niet de werkelijkheid. Nadrukkelijk hebben veel mensen die tegen het besluit van de gemeenteraad hebben gestemd, te kennen gegeven het verstandig te vinden ook andere alternatieven te verkennen, alvorens te besluiten tot een (eventuele) fusie met Groningen. Mensen die “nee” hebben gestemd tegen het (voorlopige) besluit van de Harense gemeenteraad, hebben dat dus zéker niet perse gedaan om aan te geven dat ze tegen een fusie met Groningen waren. Deze nee-stemmers wilden niet mee gaan met de snelheid waarmee dit besluit door de gemeenteraad is genomen en wilden eventuele alternatieven ook onderzoeken (hetgeen op zich ook best verstandig was).

De bewering die steeds weer wordt gebezigd, namelijk dat 75 % tegen de fusie met Groningen zou zijn, is echt bullshit. Pure geschiedsvervalsing. Maar goed, ik vind het niet erg dat deze mensen nu huilie-huilie doen. Eigenlijk kan ik er wel een beetje om lachen. Indien NU wederom een referendum zou worden gehouden is op één ‘comité ‘ na, (en da’s volgens mij slechts één persoon) de rest gewoon hartstikke vóórstander van de fusie!

Haren wordt daarmee dus een mooie buitenwijk van Groningen, zoals ik al jaren geleden voorspelde. In de tijd overigens dat René (ex CDA) nog zo fel tegen de fusie met Groningen was. Inmiddels is hij ‘bekeerd’ en als een blad om de boom gedraaid, om nu net zo fel te ageren tegen de tegenstanders van fusie met Groningen, waartoe hij echter zelf vroeger ook behoorde.

Hoewel ik absoluut een enorm grote tegenstander ben/was van het gedachtengoed dat Gezond Verstand Haren er op na hield, t.a.v. fusie met Groningen, kan ik slechts één ding concluderen: Mariska Sloot én GVH verdient respect! Omdat, los van het feit of je het daar nu wel of niet mee eens bent, deze partij ongelofelijk onwrikbaar is gebleven in haar standpunt. GVH heeft zo in ieder geval haar kiezers wél precies dát gegeven wat ze voorafgaand aan de verkiezingen hebben beloofd, en daarmee haar kiezers niet teleurgesteld. Mijns inziens pas daarbij welgemeend het woord RESPECT, bij deze dan ook uitgesproken.

Mijn algemene mening: Gewoon nait soez’n meer, en nu gewoon lekker de blik op de toekomst als onderdeel van Groningen. Gewoon gezamenlijk. De meningsverschillen over samengaan met Groningen zijn straks helemaal geen issue meer. Dan is het zaak om gezamenlijk verder te gaan.

20 april 2018 om 01:43
Ben zegt:

Met 15 minuten van uw tijd wordt in deze video duidelijk uitgelegd waarom de rebelse Harenaren hun ongelijk hebben.

De annexatie van Haren en Ten Boer het beste is voor Groningen.

Helaas is deze video alleen in het engels zonder ondertiteling.
https://youtu.be/_Dm7vAFdzcc

20 april 2018 om 05:42
Antoine zegt:

@fusie of herindeling: goed idee! Wat dacht je van Beterr Groningen? 😉

20 april 2018 om 11:57
Rene Valkema zegt:

Veel kamerleden spraken over gemeente als gemeenschap en maakten de vergelijking met de Marie in Frankrijk. Voor de schaalvergroting wezen zij op het managersjargon.
Daarmee halen zij verschillende niveaus van de gemeenten door elkaar. En zij hebben wel kritiek, maar niemand durft het om het ‘huis van Thorbecke’ ter discussie te stellen. Uit hun inbreng zou ik dat juist verwachten. toch gebeurde dat niet. In het verleden zijn tekortkomingen in de organisatie, financien, logistiek en robuustheid opgelost door middel van gemeenschappelijke regelingen. Dat gaf juist veel bestuurlijke drukte en na verloop van tijd ontdekten dezelfde bestuurders dat ze elkaar steeds ontmoeten aan steeds wisselen tafels. Reden om te gaan praten over herindelingen. De figuur van de gemeenschappelijke regeling past niet in het huis van Thorbecke. Daarom is al decennia lang in Nederland de enige mogelijkheid om de geconstateerde problemen voor gemeenten het hoofd te beiden: schaalvergroting door herindeling.Het huis van Thorbecke is meer als een gevangenis dan een echt thuis. Dat is het wezenlijke probleem.
Kortom als kamer leden iets anders willen in Nederland zou het huis van Thorbecke ter discussie moeten komen te staan. Dan kunnen gemeenten hun ervaren identiteit behouden. En kunnen voor taken die efficiënt, doelgericht, binnen korte tijd tegen de minste kosten andere instituties worden gekozen. Dit naar analogie van de communes associes zoals in Frankrijk.
Het ontbreekt allen aan een echte visie op het besturen van gemeenten.
Een gemeente als efficiente, doelgerichte, toegankelijke en transparante organisatie met duidelijke procedures. Daarop is managersjargon van toepassing.
Daarnaast kunnen we de gemeente beoordelen op integriteit. Gericht op het bereiken van een behoorlijk bestuur met een breed draagvlak, met duidelijke besluitvormingsprocessen en volop mogelijkheden tot participatie. Met het accent op vertrouwen.
Of een robuuste veerkrachtige gemeente die zich aanpast aan veranderende omstandigheden. Een gemeente die de kwetsbaarheden van de organisatie oplost. Een gemeente die overleeft door te leren en te innoveren.
Beoordeel zelf in hoeverre Haren daaraan kan beantwoorden.

20 april 2018 om 13:05

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.