De krant die je leest van A tot Z
Donderdag 29 februari, 2024

woensdag 21 oktober 2020

Nieuws:

Advertentie: Gebruik deze zienswijze en maak bezwaar tegen afschaffing van Diftar

Door: Redactie

Gebruik dit model om uw zienswijze in te dienen.

Plaats bij punt 6 uw eigen opmerking, zodat elke zienswijze afzonderlijk moet worden behandeld.  Stuur uw ingevulde en ondertekende papieren zienswijze vóór 4 november naar de gemeente:  Postbus 30026, 9700 RM Groningen. Dit model kan als wordbestand van www.burgercomiteharen.nl worden gedownload en bewerkt.

Stuur uw ingevulde en ondertekende digitale zienswijze als pdf-bestand uiterlijk 4 november naar afvalstoffenverordening@groningen.nl; graag b.c.c.: diftarharen@ziggo.nl Zo krijgt Burgercomité beeld van het aantal ingediende digitale zienswijzen.

Leestip: Onderaan de zienswijze leest u het artikel van Haren de Krant (oktober) waarin de situatie wordt toegelicht door het Burgercomité Haren.

 

 

ZIENSWIJZE OVER ONTWERP AFVALSTOFFENVERORDENING GEMEENTE GRONINGEN 2021

Aan het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad van de gemeente Groningen

1. Op 11 juli 2018 zei burgemeester den Oudsten in Haren de Krant: “We moeten ons er in Groningen heel bewust van worden, dat we na 1 januari een andere gemeente zullen worden. Nu zijn we een echte stadse gemeente, waar stadse zaken de agenda domineren. Straks zijn we een gemeente met zowel stad als dorpen en platteland. We zullen als bestuurders ons op die mix moeten richten.” “Den Oudsten zegt daarmee, dat de fusie niet enkel het ‘groter maken’ van Groningen is, maar dat het ook gevolgen heeft voor de denkwijze van ambtenaren en politici. Hij zegt ervan overtuigd te zijn dat dit gaat lukken.”

Harmonisatie van het afvalstoffenbeleid is voor de inwoners van ‘Haren’ een toetssteen hoe de bestuurders, politici en ambtenaren zich tegenover hen opstellen en omgaan met de voor ‘Haren’ wezenlijke onderdelen van het Bestuursakkoord Groningen-Haren-Ten Boer (2017). Door willens en wetens te besluiten de harde afspraak in het bestuursakkoord dat de nieuwe gemeente Diftar behoudt in Haren, niet na te komen, laat de gemeenteraad zien onvoldoende te beseffen dat in een democratie vertrouwen bij de burgers nodig is.

2. Ik kan geen vertrouwen hebben in een gemeentebestuur dat zonder tijdige en zorgvuldige voorbereiding en zonder deugdelijke onderbouwing het Bestuursakkoord en de belangen van de inwoners van Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren schendt, door:

*A- het in ‘Haren’ gehanteerde Diftar-systeem (op basis van vast tarief en betaling per gewicht aangeboden huishoudelijk afval) af te schaffen, terwijl de raad weet dat dit systeem in ‘Haren’ al zo’n 20 jaar functioneert tot grote tevredenheid van de inwoners en aantoonbaar heeft geleid tot een aanzienlijke vermindering van het aanbod van huishoudelijk afval;
*B- de afvalstoffenheffing voor het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen voor 2021 zo vast te stellen dat de inwoners van ‘Haren’ worden geconfronteerd met een naar verhouding sterkere verhoging dan de inwoners van ‘Groningen’ en ‘Ten Boer’, terwijl zij in verhouding tot die andere inwoners minder huishoudelijke afvalstoffen aanbieden. Dit riekt naar rechtsongelijkheid, ofwel willekeur;
*C- niet zeker te stellen dat de voor gescheiden inzameling op basis van Diftar in Haren beschikbare voorzieningen, waaronder de centrale inleverplaats en materieel met weegapparatuur, in stand blijven.

Kennelijk mogen de inwoners van de dorpen in de voormalige gemeente Haren niet blijven profiteren van iets wat in delen van de stad om praktische redenen (nog) niet voor iedereen bereikbaar is.

3. Van mijn gemeentebestuur verwacht ik dat het zich in de relatie tot zijn inwoners gebonden acht aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en, in lijn met de doelstelling van de (ontwerp) Afvalstoffenverordening (nl. bescherming van het milieu), inwoners die zich inzetten voor het beperken van huishoudelijk afval aanmoedigt – in plaats van ontmoedigt – hiermee door te gaan. Dat in andere delen van de gemeente inwoners op dit punt nog niet zo ver zijn of nog niet beschikken over dezelfde mogelijkheden als in ‘Haren’, mag nooit een reden zijn om de inwoners in ‘Haren’ die mogelijkheid tegen hun zin te ontnemen en op fors hogere kosten te jagen. De overheid is er voor de inwoners, niet andersom.

4. Daarom dring ik er met klem bij het college en de gemeenteraad op aan in de Afvalstoffenverordening 2021, te bepalen dat vanaf 1 januari 2021 de afvalstoffenheffing bestaat uit een vastrecht en een variabel deel. Dit variabele deel bestaat uit hetzij een bedrag per lediging van grijze/groene rolcontainer/minicontainer/ vuilniszak, hetzij een bedrag voor het aantal kilo’s aangeboden huisafval. Zo behoudt Haren Diftar (op basis van gewicht) en kunnen andere gebiedsdelen van de gemeente zelf een keuze maken.

5. Ik behoud mij het recht voor te zijner tijd bezwaar te maken tegen de aanslag afvalstoffenheffing 2021.

6. …..

Datum:

Naam:

Adres:

Postcode:

Handtekening:

===========================================================================

(Artikel Haren de Krant oktober 2020)

Strijd om Diftar is nog niet gestreden

Op 9 september heeft de gemeenteraad van Groningen in een hectische vergadering tot na middernacht gediscussieerd over afval.

Meer specifiek wilde men de inzameling van afval in de voormalige gemeenten Ten Boer, Haren en Groningen onder één noemer brengen. In een kakofonie van meningen en verwarrende feiten kwam de raad doodmoe tot het tussenbesluit. De burger betaalt per 1 januari 2021 een vast bedrag per jaar, ongeacht de hoeveelheid afval die men aanbiedt. Veel Harenaars ervaren dit als vals spel. Aan hen was in de bestuursovereenkomst tussen de drie gemeenten (een soort fusiecontract uit 2017) toegezegd, dat Haren ‘Diftar zou behouden’. Voor de Harenaars betekent Diftar: naast het vastrecht afrekenen op basis van het aantal kilo’s afval dat je aanbiedt. Dan wordt men gestimuleerd om afval te scheiden en afval te minderen. Dit is goed gelukt.

Strijdbijl is weer opgegraven
Volgens Gustaaf Biezeveld van het Burgercomité Haren gaan Harenaars flink meer betalen voor het afval. Daarnaast vindt hij dat Groningen de afspraken in de bestuursovereenkomst lelijk schendt. Het comité heeft daarom de strijdbijl weer opgegraven en gaat proberen samen met de Harenaars de gemeente tot de orde te roepen. “Wij willen dat de gemeente ieder gebiedsdeel het systeem geeft dat daar het beste past. In de voormalige gemeente Haren is dat Diftar waar wij willen betalen per kilo. In bepaalde wijken van de stad, bijv. Groningen Zuid, kan dat ook heel goed. Of ze kiezen daar voor afrekenen per lediging. In één gemeente kun je heel goed twee of drie systemen naast elkaar laten bestaan; er is volgens ons geen wettelijke belemmering.” Tot en met 4 november kunnen inwoners zienswijzen (bezwaren) inbrengen tegen huidige plan. Het Burgercomité roept Harenaars op om dat te doen en helpt ze daarbij een handje door een model-zienswijze aan te bieden (die staat elders op deze pagina afgedrukt).

Bedrogen
Waarom voelen veel Harenaars zich bedrogen? Biezeveld: “De gemeenteraad laat hiermee zien dat hij zich niet gebonden acht aan een voor Haren belangrijke harde afspraak in de bestuursovereenkomst. Volgens de provincie was die overeenkomst nodig om na de herindeling de belangen van de inwoners van Haren en Ten Boer te beschermen. Ook heeft de gemeenteraad de uitkomst genegeerd van een enquête onder Harenaars: 82% wil Diftar behoudenHet vertrouwen in het gemeentebestuur van Groningen, dat vóór de herindeling al niet groot was, is in Haren nog verder afgenomen.“

Besluit herzien
Gustaaf Biezeveld weet inmiddels dat Harenaars financieel willen bijdragen voor een gang naar de rechter, maar die stap zet het Burgercomité nog niet. Waarom niet? Biezeveld: “Het is nu nog niet het goede moment. De gemeente heeft namelijk aan alle inwoners de mogelijkheid geboden om een zienswijze in te dienen over het ontwerp van een nieuwe Afvalstoffenverordening. Dit kan tot en met 4 november. Daar moeten we massaal gehoor aan geven.” Biezeveld hoopt dat zo de massieve afkeuring uit Haren zal doordringen tot het gemeentebestuur. Onder die druk zou de raad tot het inzicht kunnen komen zijn dat afschaffen van Diftar in Haren op basis van kilo’s in diverse opzichten geen wijs besluit was en moet worden teruggedraaid.

Rekenvoorbeeld
In de gemeente Haren betaalde men 97,30 euro per jaar vastrecht en 18 cent per kilo afval. In het nieuwe systeem per 1 januari gaan mensen in een flatwoning jaarlijks 254-376 euro betalen (afhankelijk van aantal personen) en in een laagbouwwoning 276-384 euro (afhankelijk van aantal personen).

18 reacties

P.Bijl zegt:

We leven in een tijd waarin we vanwege de klimaat problemen zoveel mogelijk moeten hergebruiken en verduurzamen. Het Diftar systeem was een stimulans om na te denken alvorens iets in de afvalbak te gooien. En juist deze stimulans gaat de Gemeente Groningen afschaffen om meer geld binnen te halen. Bovendien worden gemaakte afspraken niet nagekomen en onderstreept het idee dat de overheid onbetrouwbaar is

Huub van 't Hek zegt:

Tegen het besluit van de gemeente Groningen kan in rechte niet worden opgetreden. De wetgever verbiedt de rechter om op de stoel van de beleidsmaker te gaan zitten. Het zou toch heel curieus zijn als het Burgercomité dit niet zou weten.

Harenaar zegt:

@Huub van ’t Hek : Waarop baseert u deze mening? Volgens mij heeft de rechtbank in het Urgenda proces precies dat gedaan wat volgens u bij wet verboden is: beleid afdwingen.
Hoewel ik het ook jammer vind dat het huidige Diftar systeem verdwijnt, denk ik dat een rechtzaak kansloos is. De gemeente is immers wettelijk verplicht om één belastingsysteem te hanteren voor alle bewoners. (Zie ook : https://vng.nl/artikelen/wettelijke-grenzen).
Het is ook zeer de vraag of de bewering “terwijl zij in verhouding tot die andere inwoners minder huishoudelijke afvalstoffen aanbieden” wel juist is. Harenaren stoppen wellicht minder afval in de grijze container, maar daar staat tegenover dat er heel veel afval ingeleverd wordt bij de milieustraat. Hoe zijn de cijfers als ook die afvalstroom wordt meegeteld?

bootleg zegt:

@ Huub van ’t Hek: ik geloof u direct echter wij hoeven niet klakkeloos maar mee te buigen met die uitbuiters/-zuigers aan de Grote Markt. In ieder geval kenbaar maken dat ze ons structureel bedriegen en beloftes niet nakomen voor eigen politiek en financieel gewin is het minste wat we kunnen doen lijkt me.

Peter van der Tang zegt:

@Huub: is dit dan niet een vrijbrief om gemaakte afspraken gewoon niet na te komen?

Het is iedereen wel duidelijk dat er andere belangen gelden dan groen en duurzaam denken en doen.

Ben zegt:

@Huub van ’t Hek

Begrijp ik U goed met uw stelling? De gemeente Groningen aangegeven mogelijkheid van een zienswijze niets meer dan een zoethoudertje is, een wassen neus om ons het gevoel gegeven dat we mogelijk onze zienswijze kunnen geven. Echter de daarbij behorende vervolgstappen die onze Overheid bedacht heeft niet mogelijk zijn?

Huub van 't Hek zegt:

@Harenaar: in de Urgenda zaak ging het om door de Staat vastgesteld beleid inclusief een tijdspad om dat beleid te realiseren. De rechter heeft de nakoming daarvan vastgesteld. Inzake Diftar is daarvan geen sprake. Er is geen overeenstemming over de definitie van Diftar. Er is sprake van een afspraak tussen twee Gemeentelijke overheden die inmiddels niet meer bestaan. En dus geen juridische betekenis meer hebben. Het gaat nu om het vaststellen van nieuw beleid. Daarin mag de rechter niet treden.

@ Bootleg: u heeft helemaal gelijk. Je hoeft jezelf niet naar de slachtbank te laten leiden. Laten merken dat je het er niet mee eens bent, is inderdaad het minste dat je kunt doen. Het milieu argument is bij het oud vuil gezet. Alleen de financiële opbrengst telt nog.

@Peter van der Tang: de nieuwe gemeenteraad van het gefuseerde Groningen is op geen enkele manier gebonden aan welke gemaakte afspraak dan ook. Helaas, helaas. De stad heeft altijd maar één belang gehad: het financiële belang.

@Ben: het indienen van een zienswijze is inderdaad niet meer dan een zoethoudertje. Omdat de zienswijze wordt beoordeeld door de ambtenaar die verantwoordelijk is voor het vast te stellen beleid. Zienswijzen zullen dus nooit gehonoreerd worden. Tenzij de ambtenaar een nieuw politiek doel daarmee kan dienen. Dat nieuwe politieke doel is er op dit moment niet.

Harenaar zegt:

Wat me opvalt aan deze discussie is dat de gemeente ervan beticht wordt alleen maar oog te hebben voor financiën en het milieu daarvan de dupe laat worden.
De meeste klagers over (tijdelijke) afschaffing van Diftar hebben het echter alleen maar over het feit dat ze komend jaar meer moeten gaan betalen voor hun afval.
Laten we één ding vaststellen: De mogelijkheid om afval te scheiden blijft in Haren gewoon bestaan. Het is toch niet zo dat de klagers hun afval niet meer willen scheiden als ze daar geen financieel voordeel bij hebben?
(Plastic wordt in Groningen achteraf gescheiden, waardoor plastic vooraf scheiden geen milieuvoordeel heeft)

Peter zegt:

@huub,
De zienswijzen zullen, inclusief een zienswijzenota, (opgesteld door een ambtenaar, mee ingestemd door college) door het college worden voorgelegd aan de Raad. De Raad neemt dan een beslissing.

Tegen dit raadsbesluit bestaat dan (volgens mij) inderdaad geen mogelijkheid tot het instellen van bijvoorbeeld beroep.

Je zou tegen een nog te ontvangen afvalstoffen-nota bezwaar kunnen maken. Op dat moment kun je het beleid (wel/geen Diftar) ook indirect meenemen in je bezwaarschrift

Ben zegt:

@Huub van ’t Hek

dank voor de tijd en uitleg.

Vraag mij af hoe ik het volgende moet zien, ook een zoethouder en wassen neus?

https://wetten.overheid.nl/BWBR0008847/1997-07-25/0/Hoofdstuk6
Hoofdstuk 6. Algemene bepalingen over bezwaar en beroep

Afdeling 6.2. Overige algemene bepalingen

Artikel 6:13
Geen beroep bij de bestuursrechter kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 naar voren heeft gebracht, geen bezwaar heeft gemaakt of geen administratief beroep heeft ingesteld.

Hoofdstuk 3. Algemene bepalingen over besluiten

Afdeling 3.4. Uniforme openbare voorbereidingsprocedure

Artikel 3:15

1.
Belanghebbenden kunnen bij het bestuursorgaan naar keuze schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerp naar voren brengen.
2.
Bij wettelijk voorschrift of door het bestuursorgaan kan worden bepaald dat ook aan anderen de gelegenheid moet worden geboden hun zienswijze naar voren te brengen.
3.
Indien het een besluit op aanvraag betreft, stelt het bestuursorgaan de aanvrager zo nodig in de gelegenheid te reageren op de naar voren gebrachte zienswijzen.
4.
Indien het een besluit tot wijziging of intrekking van een besluit betreft, stelt het bestuursorgaan degene tot wie het te wijzigen of in te trekken besluit is gericht zo nodig in de gelegenheid te reageren op de naar voren gebrachte zienswijzen.

Huub van 't Hek zegt:

@Ben: de wetgever heeft er alles aan gedaan om “belanghebbenden in welke zin dan ook” buiten de deur te houden. Het gaat erom belanghebbende te zijn “in de zin van de wet”. Daar staat: je kunt je heel vaak belanghebbend voelen, maar daarmee ben je het in wettelijke zin nog niet. Bij de bouw van Plan DHE 5/6 waren de omwonenden geen belanghebbenden. Bij het Corona AZC zijn de inwoners van Haren geen belanghebbenden.
De wetgever heeft geprobeerd de verschillende procedures zo in te richten, dat zij niet door allerhande vormen van inspraak en medebesluitvorming kunnen worden vertraagd dan wel teniet worden gedaan. De wetgever heeft veel procedures extra gejuridiceerd. Daarmee zijn de vertegenwoordigende instellingen – altijd bezet door leden van politieke partijen – meer dan evenredig bevoordeeld. Het wordt opnieuw tijd voor het oprichten van actiegroepen.

Ben zegt:

@huub van het Hek…. begrijp niet helemaal wat mensen die in de meeste gevallen geen status hebben om hier te verblijven in Europa dit via omwegen proberen te verkrijgen via een asiel procedure om zo toegang te krijgen en daarmee een status te verwerven waarna de familie conform de internationale wetgeving in het kader van gezinshereniging ook moeten komen, of Corona of Plan DHE 5/6 te maken hebben met DIFTAR en zienswijzen

Huub van 't Hek zegt:

@Ben: wat de onderwerpen met elkaar verbindt, is de werking van de wet. De wet verschaft rechten aan belanghebbenden. Die belanghebbenden zijn nauwkeurig in de wet omschreven. Maar wie heel erg geraakt wordt door nieuwbouw of een Corona AZC, zoals u en ik, is nog geen belanghebbende in de zin der wet. U verbaast u over de komst van een Corona AZC. Dat is uw goed recht, maar verder komt u niet. Het COA bestuurt een verdienmodel en daarvan bent u geen onderdeel. De Groninger wethouder wel. Een Corona AZC is alles behalve liefdewerk oud papier. Pas als het fout gaat, mogen wij vragen stellen. Nu moeten wij vertrouwen op het goede en aangepaste gedrag van de bewoners van het Corona AZC. Groen Links is de plaatsvervanger van alle handelingen die ooit werden verricht bij de Gratie Gods en in de Gunst van de Apostolische Stoel. Een grote groep mensen ziet dat als kardinale fouten. Voorlopig zijn wij daarmee gezegend!

Huub van 't Hek zegt:

Bovenstaande tekst geldt mutatis mutandis ook voor het Diftar vraagstuk. Het is mooi dat er mensen zijn die de origineel Harense variant willen behouden, maar zij hebben daar geen enkele zeggenschap in. Omdat de bevolking van Haren geen belanghebbende is in de zin van de wet. Er moet iets besloten worden door de nieuwe gemeenteraad van de gefuseerde gemeente Groningen. Deze raad stemt zonder enige vorm van gebondenheid. Zogenaamde fusie-afspraken hebben in wettelijke zin geen enkele betekenis. Zeker niet bij Groen Links, de groepering die, onder het mom van klimaat en milieu, heel veel geld nodig heeft om de eigen hobby’s te kunnen financieren. Eindelijk heeft GL beslag mogen leggen op de Harener vleespotten. En die moeten worden leeggeroofd in een zo kort mogelijke tijd. Elke redenering is opbrengst-gestuurd. In 2023 kunnen wij ze wegstemmen. Niet eerder.

Rolf zegt:

@harenaar u zegt dat de meeste mensne het milieu bij de Diftar kwestie uit het oog zijn verloren, maar dit is niet waar. Bovendien heeft RTV Noord in een reportage jaren geleden al aangetoond dat het afval uit Grijze en groene containers bij de Vagron weer op 1 bult komt.

Harenaar zegt:

@Rolf: Het merendeel van de klachten die ik zie over het afschaffen van Diftar gaat over de kostenstijging die dit tot gevolg heeft. Ook in het voorbeeld van een zienswijze gaan punten 2, 3, 4 en 5 over de kosten. Op zich is dat niet zo vreemd: het enige gevolg van afschaffing van Diftar is een financieel gevolg; afval scheiden blijft gewoon mogelijk.
Ik snap niet wat de opmerking over de reportage van RTV Noord met Diftar te maken heeft. Ik denk niet dat het voor de Vagron uitmaakt of Haren per kilo betaalt of niet. Maar als het al zo was, er is goed nieuws: https://www.rtvnoord.nl/nieuws/748258/Gronings-afval-gaat-vanaf-2022-naar-Friesland
Omrin lijkt serieus werk te maken van nascheiding: https://www.omrin.nl/bij-mij-thuis/over-omrin/wat-doen-we/nascheiding.

C.j.s.dees zegt:

Punt 6: Waar zijn jullie mee bezig??
Nog meer mensen in financiële problemen brengen door deze absurd hoge bedragen??
Dit is opkomen voor de burgers?
Schaam je, dit is gewoon een kwestie van nog méér geld innen door jullie slechte financiële beleid, en daar horen wij als burgers NIET de dupe van te worden!!
Ik ben faliekant tegen jullie nieuwe plan qua afval beleid!!

rolf zegt:

Ik ben voor het huidige systeem omdat nu gekeken word naar de hoeveelheid kwa aanbod, terwijl er straks misschien gewoon word gekeken naar de grote van de huishouding. Dit betekend dus dat een gezin met 2 kinderen wat weinig produceert net zo veel gaat betalen als een gezin met 2 kinderen dat veel afval produceert.

Wilt u reageren?




Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.


Poll - uw mening telt

Ondervindt u overlast door uw buren?

Ga naar het Poll archief