De krant die je leest van A tot Z
Zondag 5 december, 2021

woensdag 25 juni 2014

Nieuws:

Verhuizing brandweerkazerne is potentieel twistpunt

Door: Redactie

De voorgenomen verhuizing en nieuwbouw van de brandweerkazerne van Haren heeft alles in zich om twistpunt te worden. Het project kost de gemeente erg veel geld. Daarom rijst de vraag of het wel echt nodig is? D66 is de eerste partij die officieel al kanttekeningen plaatst bij de keuze van de gemeente om de kazerne te vestigen nabij het station van Haren. Van de vier potentiële locaties is dat uitgerekend de duurste variant. Kort overzicht van de stand van zaken.

 Brandweerkazerne Haren voldoet niet meer aan veiligheidseisen....

Brandweerkazerne Haren voldoet niet meer aan veiligheidseisen….

Wat is er aan de hand met de oude kazerne aan de Westersedrift?

Volgens de gemeente voldoet die niet meer aan de bouwregelgeving en aan de arbo-eisen anno 2014. Portefeuillehouder burgemeester Janny Vlietstra: “De tekortkomingen op het gebied van arbo en de geldende bouwregelgeving zijn zo ernstig dat deze niet met kleine ingrepen of een verbouwing kunnen worden verholpen. De garage is bijvoorbeeld te klein voor de brandweervoertuigen: er is geen ruimte rondom de voertuigen waardoor de brandweermensen niet in de garage kunnen in- en uitstappen of om de voertuigen heen kunnen werken. De tankautospuiten passen bijna niet onder de deur door en in de toekomst zullen grotere voertuigen er niet meer in passen. Verder is er geen ruimte om de brandweerpakken goed op te hangen, waardoor brandweermensen zich bij een uitruk in een klein gangetje moeten omkleden. Dit gaat ten koste van de uitruktijd. Na terugkomst kunnen de pakken niet goed uitwasemen (rook en andere stoffen blijven in de werkruimtes hangen) en is er geen gelegenheid waar de mensen zich fatsoenlijk kunnen schoonmaken. Verder wordt er niet aan de milieutechnische (geluids)normen voldaan. Ook om daaraan te voldoen, zou de kazerne verplaatst en opnieuw gebouwd moeten worden. In de kazerne zijn geen vaste werkplekken meer voor dagdienstpersoneel.”

Janny Vlietstra

Burgemeester Janny Vlietstra is portefeuillehouder in dit dossier…

Welke locaties komen in beeld voor nieuwbouw?

De gemeente heeft vier opties berekend. Tuincentrum Tubantia aan de Rijksstraatweg, Hendrik de Vries Plantsoen, herbouw op huidige locatie en als laatste een locatie nabij het station Haren. De locatie naast het station is de duurste optie met jaarlijkse lasten van grofweg 270.000. De goedkoopste locatie zou de locatie Hendrik de Vries Plantsoen (Vondellaan) zijn met 217.000 jaarlasten. Tóch heeft de gemeente een voorkeur voor de duurste locatie, waarom? Janny Vlietstra: ”Er is een afweging gemaakt op basis van verschillende factoren, waarbij de kwaliteit van de brandweerzorg de belangrijkste is geweest. Verder zijn de locaties beoordeeld op kavelgrootte, geluidsnormen, duurzaamheid, het passen in het gemeentelijke beleid op ruimtelijke ordening en op de kosten. De stationslocatie kwam in deze afweging als meest geschikte locatie naar voren.”

Omwonenden ingelicht

Onlangs werden de plannen tijdens een voorlichtingsavond aan omwonenden van het stationsgebied ontvouwd. Tijdens een raadscommissievergadering vorige week bleek dat de politiek morde. Daarna werden er ook kritische geluiden gehoord van omwonende Marten Venemans. Hij zegt: “Inhoudelijk zijn de plannen niet goed doorgedacht en niet goed doorgerekend. In de plannen is bijvoorbeeld geen rekening gehouden met het feit dat er een fietserstunnel komt bij het station (juist om redenen van verkeersveiligheid) en het daardoor één van de meest drukke plekken wordt (shared space voor fietsers en voetgangers) waar aankomende brandweerlieden doorheen gaan vliegen en de 10-ton truck doorheen zal rijden. Verkeersveiligheid is bij deze locatiekeuze voor B&W geen criterium geweest.”

D66 kritisch

Ook de fractie van coalitiepartij D66 is kritisch. Men vindt dat de burgemeester tijdens een kennismakingsbezoek begin juni bijna nonchalant meldde dat er een voorkeur was voor het stationsgebied, terwijl raadsfracties nog niet waren ingelezen. In een verklaring zegt de partij: “Tijdens een kennismakingsbezoek van de nieuwe gemeenteraad aan het brandweerkorps, eind mei, onthulde portefeuillehouder burgemeester Vlietstra dat het college een locatie had gekozen: het Stationsgebied. Twee weken daarna, op 11 juni, was er een informatieavond voor omwonenden en nog weer eens twee dagen later ontving de raad de bijbehorende stukken. Al met al wel erg kort dag voor een goed afgewogen beslissing. Daar kwam bij dat geen enkele raadsfractie tevreden was over de geleverde informatie. Het gevolg: tientallen vragen en opmerkingen tijdens de raadscommissie en uiteindelijk een raadsbreed besluit het voorstel retour te sturen met het verzoek de vragen en opmerkingen ter harte te nemen en met een nieuw, vollediger onderbouwd voorstel naar de raad te komen. Een voorstel waarin ook de inbreng van omwonenden en betrokken vrijwilligers is meegenomen. Want ook omwonenden toonden zich overvallen door het voornemen de nieuwe brandweerkazerne in het Stationsgebied te situeren, temeer daar er nauwelijks twee weken eerder een informatieavond over de plannen in het Stationsgebied is geweest. Daar werden woningen geprojecteerd op de kavels die nu opeens voor de bouw van een brandweerkazerne bestemd lijken. Vier insprekers legden aan de hand van een heldere, doortimmerde presentatie de manco’s van het voorstel bloot. Ook zij pleitten voor uitstel en een betere onderbouwing.”

D66 wil dat er meer aandacht komt voor de communicatie in dit project en dat de gemeente beter onderbouwt waarom men niet kiest voor de goedkoopste locatie. Verder wil men een deugelijk plan om het verkeer te regelen en dat brandweermensen bij de locatiekeuzen worden betrokken. Volgens de democraten is dat niet gebeurd. De verklaring gaat kritisch verder: “D66 is niet tevreden over de onderbouwing van het huidige voorstel. Er zijn twijfels over de keuze voor het Stationsgebied: gelegen aan een fijnmazig wegennet en niet aan uitvalswegen, op dure woningbouwkavels. Zorgen over de financiën en over de vraag wat er bij vertrek moet gebeuren met het terrein aan de Westerse Drift: hoogstwaarschijnlijk zwaar vervuilde grond waarin ook nog een hoofdgasleiding ligt.”

 

 

22 reacties

Marjan Bachman zegt:

@redactie HdK, de gebezigde term ‘potentieel twistpunt’is voor rekening van de redactie van deze krant. De fractie van D66 heeft deze terminologie in zijn bijdrage niet in de mond genomen. Wij hebben verslag gedaan van de opmerkingen en vragen die D66 in de commissievergadering van afgelopen dinsdagavond heeft gesteld m.b.t. het voorstel voor de locatiekeuze voor een nieuwe brandweerkazerne. Voor de goede orde: de vraag of een nieuwe brandweerkazerne nodig is, is niet aan de orde: daarover zijn alle raadsfracties het eens. Het gaat om de vraag welke locatie het meest geschikt is voor een optimale brandweerzorg, afgewogen tegen verkeersveiligheid en financiën. En eveneens voor de goede orde: het voorstel is NIET geagendeerd voor maandag 30 juni. Het college zal na de zomervakantie opnieuw een voorstel aan de raad voorleggen.

Note redactie: Potentieel twistpunt is de kop boven een artikel waarin melding wordt gemaakt van meer kritische kanttekeningen en heeft geen betrekking op de inbreng van D66. Het artikel is breder dan de inbreng van D66. Het project heeft veel elementen in zich die de term ‘potentieel twistpunt’ rechtvaardigen: verkeersveiligheid, communicatie met burgers, financiën in een gemeente op weg naar mogelijke herindeling. U heeft gelijk, het staat niet op de agenda van 30 juni. Die fout herstellen we.

25 juni 2014 om 15:46
Jetske zegt:

Het gehele proces roept bij veel Harenaars weer herinneringen op…….ook toen was de Burgemeester portefeuillehouder en speelde hij een belangrijke sturende rol in de informatieverstrekking en besluitvorming. Ook toen was er sprake van een bulldozer communicatiestrategie en een financieel rampscenario. Ook toen speelde de zogenoemde journalistieke vrije pers een beperkte rol om eea te onderzoeken.

Herkent u deze vergelijking????

25 juni 2014 om 17:35
Harendaar zegt:

Ik wil niet de pret bederven (of toch eigenlijk wel) maar brandweerwagens worden steeds kleiner. Probleem opgelost.
Zoek maar op google. Bijvoorbeeld: https://www.google.nl/search?q=brandweerwagens+kleiner&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:nl:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=HeOrU6-9G4SLOoP1gNgJ

26 juni 2014 om 11:12
Laura zegt:

De gemeente heeft aan de Westerse Drift een enorm terrein. Het moet toch mogelijk zijn om daar een oplossing te vinden. Zet die wagens anders buiten. Bouw desnoods een overkapping. Er is een ruime toegang aan de voorzijde naar het binnenterrein. Op het binnenterrein staat een hele grote loods met hele grote deuren.

27 juni 2014 om 09:58
De Groot zegt:

Het proces is opvallend omdat er nu partijen in het college zitten die bij de verkiezingen (weet u nog wanneer ze waren?) duidelijk zeiden het ‘anders’ te doen.
Vreemd dat het dan allemaal zo gaat D66 en GVH! De VVD is kennelijk nog dezelfde VVD, persoonswisselingen of niet.

27 juni 2014 om 11:27
Simon zegt:

@Jetske, jazeker ik herken wel wat. Het gaat bij ieder bouwproject in Haren zo. Ik had gedacht en gehoopt dat een nieuw College en een nieuwe verhouding in en opschoning van de Raad een frisse wind zouden brengen. Tot op heden vind ik het vies tegenvallen. Weer wordt er een buurt overvallen met iets dat al in een vergevorderd stadium lijkt te verkeren. En weer is er een hoop onduidelijkheid.

Ik ben het met Laura eens dat het terrein aan de Westerse Drift misschien wel degelijk groot genoeg is om een eventuele nieuwe kazerne te kunnen herbergen. Dan hoeft er ook geen nieuwe grond aangekocht te worden. Mocht renovatie niet mogelijk zijn, dan zou slopen en herbouwen toch een optie kunnen zijn? Waarom kiest Haren altijd voor de duurste optie? Gat in de hand.

27 juni 2014 om 23:12
Slagter zegt:

Een eventuele locatiekeuze voor het stationsgebied klinkt niet erg logisch. Functioneel is er geen enkel verband tussen station en brandweer. Waarschijnlijk moeten er parkeerplaatsen voor wijken die juist hard nodig zijn. Belangrijkste tegenargument is echter wel de aanrijtijd, met name naar Oosterhaar. De spoorbomen gaan steeds vaker en vaak lang naar beneden. Sommigebrandweerlieden bereiken dan de kazerne niet en de brandweerauto vervolgens de brand niet. Een logischer keuze zou m.i. zijn nabij een hoofdweg als de Dr. Ebelsweg (Felland e.o.) opdat voor alle delen van de totale gemeente Haren tijdige bereikbaarheid gewaarborgd is. De tunnel in de Ebelsweg voorkomt vertraging a.g.v. het treinverkeer. Neem een voorbeeld aan hoe de gemeente Slochteren de nieuwe kazerne heeft gesitueerd. Aan de rand van de bebouwing en dichtbij uitvalswegen.

28 juni 2014 om 15:34
Paul van Weringh zegt:

En als de spoortunnen nou ook geschikt gemaakt wordt voor het gebruik door de brandweer? Met bijvoorbeeld een elektrisch bedienbare paal, waarschuwingslichten etc?
Hoeven ze ook niet meer te wachten op het spoor.

Het spoorgebied wordt geraamd op 17 miljoen euro. Laat deze aanpassing 500.000 euro extra kosten, dan valt dat in het niet bij de rest van het project. Die 17 miljoen staat overigens los van de kosten van de verhuizing van de kazerne.

Op Google Maps is trouwens goed te zien welk gebied echt centraal ligt tussen de bestaande en de nieuw te bouwen wijken. Het stationsgebied is het meest centraal gelegen gebied. Op deze locatie zijn op dit moment geen parkeerplaatsen.

30 juni 2014 om 10:09
Kees zegt:

sorry Paul, maar als er een brandweerwagen door de tunnel moet kunnen, zal die stukken dieper moeten, met de daarbij horende hellingen… gaat het bedrag tig keer omhoog.
Plus de op-en afritten worden een stuk langer… is daar wel ruimte voor.

30 juni 2014 om 11:33
Harenaar zegt:

Paul: volgens mij ben je de smileys vergeten. Het lijkt nu net alsof je het serieus meent.

30 juni 2014 om 12:14
Simon zegt:

Bovendien, het zou toch een fietstunnel worden zodat de fietsers veiliger aan de andere zijde van het spoor kunnen komen? Dan ga je daar niet met brandweerauto’s op hoge snelheid tussendoor racen.

Ik ben het met Slagter eens dat de beste uitvalsbasis in de omgeving dr. Ebelsweg is. Door de daar aanwezige tunnel kan de brandweer snel alle kanten op en heeft geen last van gesloten spoorbomen.

30 juni 2014 om 12:31
Van Dorp zegt:

Ik denk dat Paul maar moet gaan solliciteren bij de Gemeente. Hij vindt daar vast veel medestanders. Half miljoen meer of minder..wat maakt dat nou uit…andermans geld.

30 juni 2014 om 14:52
Marion zegt:

Blijkbaar komen een aantal reageerders nooit op het terrein aan de westerse drift. Onze milieuafdeling zit daar namelijk ook en ” die grote loods” is helemaal niet van de brandweer. Een groot terrein, inderdaad maar waar wilt u dan met de milieudienst heen? Die dan maar naar het stationsgebied? En meneer Simon, de brandweer zit al jaren aan de Westerse Drift. Heeft als uitvalswegen vooral de Vondellaan en de Emmalaan, ook straten waar veel ( scholieren) fietsers gebruik van maken. Ik heb nog nooit gehoord dat ze fietsers plant hebben gereden! Dit zijn vakmensen die heel goed weten wat ze wel en niet kunnen!
Laat dit college maar goed uitleggen waarom de gekozen lokatie de beste oplossing is en als dat goed gemotiveerd wordt, dan zij het zo. Het alle belangrijkste is dat als er ergens in onze gemeente brand uit breekt u ervan uit kan gaan dat onze brandweermensen snel ter plaatsen zijn.

1 juli 2014 om 00:27
Marion zegt:

Plat gereden!

1 juli 2014 om 00:29
Harense zegt:

Is het bij Turbantia niet veel centraler? Is dat niet een betere plek, ik woon in de buurt bij de Westerse Drift en mij lijkt het daar meer ruimte en makkelijker en sneller bij bestemming te zijn dan waar ze nu zitten

2 juli 2014 om 14:49
Harry zegt:

Hoe komt men er bij dat Tubantia beschikbaar is als locatie ?
Volgens mij is daar geen sprake van.
Dus die locatie valt af!
Mooi laten zitten aan de Westerse Drift.

2 juli 2014 om 21:35
Paul van Weringh zegt:

En is het terrein achter sporthal De Bam geschikt Simon? Daar staat niks. Mooi centraal gelegen, geen last van fietsers.

https://www.google.nl/maps/@53.1720141,6.6117174,190m/data=!3m1!1e3

3 juli 2014 om 15:53
Paul van Weringh zegt:

Het uitvaartcentrum kan onderdeel worden van de nieuwe kazerne en op de Harenerhof een nieuw uitvaartcentrum realiseren.

3 juli 2014 om 15:59
Annet Hooft zegt:

Locatie Tubantia is eigendom van de Gemeente.

4 juli 2014 om 11:15
Harendaar zegt:

Dé Paul van W, zelfverklaard strateeg en frontman van de wethouder Hekkings van deze tijd (Gröhnloh van der Reijden Groep, haha), zet even een brandweerkazerne midden in een mooie woonwijk. Kan iemand hem even uitleggen dat monopoly ook maar een spel is?

6 juli 2014 om 17:22
Een wachtende zwemme zegt:

@Harendaar, uit jou analyse kan ik de conclusie trekken een mooie woonwijk geen kazerne nodig heeft, dat ding moet maar in een achterstandswijk. Lelijke woonwijken hebben we niet in Haren. Dan gewoon maar helemaal geen kazerne? Kan iemand die weet wij hij is hem uitleggen dat het om de veiligheid gaat en niet om de esthetiek?

8 juli 2014 om 08:39
dejong zegt:

Tussen Paterswolde (gem.Tynaarlo) en Haren staat de Rijkswaterstaat-lokatie aan de A28 al een tijd te koop.
Aanrijtijden dan te lang?

13 juli 2014 om 13:18

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.