De krant die je leest van A tot Z
Zondag 21 Juli, 2019

donderdag 22 november 2018

Nieuws:

Drie Harenaars in nieuwe gemeenteraad Groningen (met update)

Door: Redactie

De verkiezingsuitslag van 21 november levert een redelijke opbrengst op voor Harense kandidaten. Zoals het nu lijkt komen Theo Berends (CU), Ietje Jacobs (VVD) en Hans Sietsma (GL) in de nieuwe gemeenteraad van Groningen. Over het lot van andere Harense kandidaten is nog niet definitief beslist, want vrijdag kan blijken dat zij door voorkeursstemmen alsnog een kans(je) maken. Mariska Sloot (SeO) en Joma Kaal (CDA) vielen nét buiten de boot.

UPDATE VRIJDAG 10.00 UUR: Volgens onbevestigde berichten zou Mariska Sloot alsnog de raad in kunnen, omdat zij veel voorkeursstemmen zou hebben binnengehaald. Zij zou zelfs meer stemmen hebben dan de lijsttrekker. Daarmee zouden er dus toch vier Harenaars in de raad komen.

Theo Berends, Ietje Jacobs en Hans Sietsma zullen het Harense geluid moeten laten klinken in de nieuwe raad. Harense thema’s zullen moeten concurreren met stadse thema’s, zoals verkeer, studentenhuisvesting, achterstandswijken. In die concurrentiestrijd om aandacht moet Haren het straks hebben van de drie genoemde kandidaten. Om die reden zetten we hieronder hun verkiezingsteksten nog even op een rij. Het geeft een inzicht in hun drijfveren.

De andere Harense kandidaten halen het waarschijnlijk dus niet:

D66 5 zetels hoogste Harenaar was Sander Claassen op 7
VVD 5 zetels hoogste Harenaar was Ietje Jacobs op 2
GL 11 zetels  hoogste Harenaar was Hans Sietsma op 6
CU 3 zetels, hoogste Harenaar was Theo Berends op 3
PvdA 6 zetels hoogste Harenaar was Lammie Schuiling op 12

Stad en Ommeland 2 zetels hoogste Harenaar was Mariska Sloot op 3
CDA 2 zetels hoogste Harenaar was Joma Kaal op 3
Sportpartij 0 zetels

Hoe worden Harense belangen straks behartigd?
De gemeente Groningen zal haar DNA gaan aanpassen, zo heeft burgemeester Peter den Oudsten beloofd. Het wordt nu een gemeente met zowel stadse belangen als dorpse belangen. Een manier om het geluid uit de buitengebieden te laten horen aan het Stadhuis in Groningen is het instellen van ‘gebiedsteams’. Dat zijn ambtenaren die zich louter gaan bezighouden met de voormalige gemeente Haren. Ze worden verbindingsofficieren van de uiterste hoekjes van de voormalige gemeente Haren naar de Grote Markt. Het grote voordeel zou kunnen zijn, dat deze teams een eigen budget krijgen. Het besteden van dat budget wordt niet door de gemeenteraad gestuurd. Daarmee wordt dat budget geen speelbal van politiek. Dat kan de slagvaardigheid bevorderen.

ONZE STEM IN DE STADSE GEMEENTERAAD
Zoals eerder gemeld krijgt Haren drie vertegenwoordigers in de nieuwe gemeenteraad  (45 zetels) in Groningen. Dat is 6,6% van de raad. Wat zeiden deze drie vóór de verkiezingen?

 

Wat zei Theo Berends?

Oog voor elkaar, Oog voor Haren
Dit thema komt op alle terreinen in ons verkiezingsprogramma terug: zorg, onderwijs, (breedte)sport, waardig ouder worden, schuldhulp en nog veel meer. We blijven ons uiterste best doen om oog te hebben voor álle inwoners. Samen zetten we de schouders eronder. Helpen jullie ons mee? Verkiezingsprogramma op: www.groningen.christenunie.nl. Wat wil de ChristenUnie voor Haren? De ChristenUnie wil dat er een dorpswethouder voor Haren en Ten Boer wordt benoemd, die zaken kan aanpakken in de buitendorpen, ook al raakt het andere portefeuilles. De dorpen krijgen een vast aanspreekpunt binnen de gemeente, iemand die optreedt als gebiedsregisseur. Belangrijke zaken uit de straks voormalige gemeente Haren moeten gehoord worden. Daarom wil de ChristenUnie dat er dorpsraden worden opgezet. Ook willen we dat er een dorpsvisie voor Haren wordt ontwikkeld om met Harense wensen rekening te houden. In een dorpshuis ontmoeten mensen elkaar en kunnen verenigingen hun verbindende werk doen. Daarom wil de ChristenUnie alle dorpshuizen als centrale plekken behouden. Haren ligt op afstand van het Groningse centrum. De ChristenUnie wil de dienstverlening dicht bij de mensen houden. Het gemeenteloket blijft, met fatsoenlijke openingstijden, zodat mensen niet naar de stad hoeven. Tussen Groningen, Haren en Ten Boer liggen mooie stukken natuur. Die koesteren we, en daarom wil de ChristenUnie niet dat daar gebouwd wordt. Ook willen we karakteristieke landschappen, zoals de houtwallen in Haren, behouden. De gemeenteraden van Haren en Ten Boer hebben in sommige gevallen toezeggingen gedaan aan lopende projecten. De ChristenUnie vindt dat deze initiatieven moeten kunnen vertrouwen op de gedane toezeggingen. En wie ben ik? Ik ben Theo Berends uit Onnen, derde op de kandidatenlijst van de ChristenUnie. Ik ben geboren in Glimmen en ik woon nagenoeg mijn hele leven al in de gemeente Haren. Ik ben raadslid en wethouder in Haren geweest. Ik werk in de schuldhulpverlening. Ik ben sterk betrokken op het dorpsleven en als vrijwilliger actief in verschillende besturen van lokale Harense verenigingen. Kortom: iemand die zijn wortels en zijn hart in de Harense samenleving heeft en graag een bijdrage wil leveren om het Harense geluid in Groningen te laten klinken!

Wat zei Ietje Jacobs?

Groningen staat voor het beste van drie werelden. De weidsheid van het Groninger land in Ten Boer, Haren als beste woongemeente en de bruisende stad als middelpunt. We zien de toekomst van Groningen met optimisme en vertrouwen tegemoet.
Ik ben Ietje Jacobs – Setz, fractievoorzitter van de VVD in Haren, ik sta op de 2e plek van de VVD-lijst van de nieuwe gemeente.
Voor deze nieuwe gemeente ga ik mij met hart en ziel inzetten! Mijn speciale aandacht gaat natuurlijk uit naar Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren. De leefbaarheid van al onze dorpen is daarbij heel belangrijk, behoud van voorzieningen is het uitgangspunt. Dan denk ik aan de bibliotheek, de sportverenigingen, de sporthallen, de buurthuizen. Maar ook het afvalbrengstation, de loketfunctie van de gemeente, de kazerne voor de vrijwillige brandweer etc. Daarnaast is onze woonomgeving de afgelopen paar jaren verwaarloost: daar moet meer aandacht voor zijn, wat ons betreft worden de straten en trottoirs beter onderhouden.
Daarnaast vindt de VVD dat er geïnvesteerd moet worden in een levendig centrum: we moeten weer een bruisend dorpshart krijgen. De economie trekt aan, daarvan moet ook het centrum van Haren profiteren. Eén van de belangrijkste punten daarbij is wat de VVD betreft gratis bovengronds parkeren, liever vandaag dan morgen! De gemeentelijke dienst verdwijnt van het Raadhuisplein, wij vinden het erg belangrijk dat er zo snel mogelijk een nieuwe ‘bewoner’ in het huidige gemeentehuis komt. Leegstand is nooit goed, bovendien zorgt bedrijvigheid voor een levendig dorpscentrum.
In de nieuwe gemeente verandert de verhouding tussen stad en platteland. Er zijn veel grotere en kleinere kernen met allemaal hun eigenheid, hun eigen problematiek en hun eigen kijk op goed leven. Ik zet mij graag in voor deze prachtige nieuwe gemeente.

Wat zei Hans Sietsma?

.


Hans Sietsma (62) is raadslid in Haren en woont in Oosterhaar. Hans is nu fractievoorzitter voor GroenLinks in Haren en was daar een drijvende kracht in het samenbrengen van de oppositie. Hij staat voor GroenLinks op de (zeer verkiesbare) plek 6 (lijst 4). “De energietransitie is een kans voor meer zeggenschap over je eigen energievoorziening”.. Hans vindt lokale democratie, en het versterken van bewonersinitiatieven erg belangrijk. Hij maakt zich hard voor een circulaire economie, behoud van landschap en het versterken van groen. Haren is niet voor niks de “de groene parel van het Noorden”. Met haar bossen, ecologische verbindingen, waterbergingsgebieden en de Hortus kan Haren volgens Hans binnen de nieuwe gemeente Groningen een voorbeeldfunctie vervullen. Wat wil GroenLinks? GroenLinks heeft de afgelopen jaren al belangrijke stappen gezet op het gebied van de energietransitie in Haren. Hier willen we ook na 21 november mee aan de slag. De komende jaren zet GroenLinks zich in voor: Maatwerk van gemeente en dienstverleners bij de aanpak van armoede binnen Harense gezinnen.
Goed onderhoud van het landschap in Haren: verrommeling tegengaan, behoud van zandpaden, zorgvuldige inpassing van recreatie en geen nieuwbouw in het buitengebied.
Het open en groen houden van de groene ruimte tussen dorpen en stad. Ondersteuning van de Hortus.
Aanmoediging van initiatieven van inwoners op het gebied van zorg, milieu, gezondheid en leefbaarheid.
Behoud van het Clockhuys met daarin het centrum van kunst en cultuur, de bibliotheek en de muziekschool.

7 reacties

A. Wolters zegt:

Volgens de Universele Verklaring van de Rechten van de mens (UVRM) New York, 10 december mag deze samenvoeging alléén als het de wil van de bevolking is op basis van vrije en geheime verkiezingen. De bevolking van Haren heeft in ruime mate laten weten tegen samenvoeging te zijn. De huidige gemeenteraad is nog steeds in functie en zou nog stappen kunnen nemen om uit te zoeken wat de UVRM in Nederland waard zijn of zijn die alléén goed om andere landen de les te lezen?
Zie: Artikel 21 lid 3 en Artikel 30 van de UVRM (uitgebreide versie van Amnisty International)
Dat zou beteken dat de samenvoeging onrechtmatig is en zouden de verkiezingen van 21 -11-2018 ongeldig zijn.

23 november 2018 om 10:35
A. Wolters zegt:

Volgens de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) New York 10 december 1948, met algemene stemmen aangenomen, mag deze samenvoeging alléén als het de wil van de bevolking is op basis van vrije en geheime verkiezingen. De bevolking van Haren heeft in ruime mate laten weten tegen samenvoeging met de stad Groningen te zijn. De huidige gemeenteraad is nog steeds in functie en zou nog stappen kunnen ondernemen om uit te zoeken wat de UVRM in Nederland waard zijn. Of zijn die alléén goed om andere landen de les te lezen?

Artikel 21 lid 3:

De wil van het volk zal de grondslag zijn van het gezag van de Regering; deze wil zal tot uiting komen in periodieke en eerlijke verkiezingen, die gehouden zullen worden krachtens algemeen en gelijkwaardig kiesrecht en bij geheime stemmingen of volgens een procedure, die evenzeer de vrijheid van de stemmen verzekert.

Voor eigen interpretatie van de artikelen laat de UVRM géén enkele ruimte!

Artikel 30

Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben.

https://www.amnesty.nl/encyclopedie/universele-verklaring-van-de-rechten-van-de-mens-uvrm-volledige-tekst

23 november 2018 om 11:20
Henk Bleker zegt:

Dus de samenvoeging van Haren bij Groningen (of annexatie, zo u wilt) is opgenomen in een VN-verdrag? U interpreteert deze verklaring volgens mij ook met de nodige ruimte.

24 november 2018 om 21:43
Ben zegt:

@ A .Wolder,

Klopt allemaal wat is stelt aangaande de door u aangehaalde rechten. Wat ui constateert is waarschijnlijk het probleem dat men zich er niets van aantrekt. Anders was er ook geen woningnood en hadden kinderen hun rechten ook geëerbiedigd.
Er is nog een hele lange weg te gaan. Tussen recht hebben, recht krijgen en recht toepassen zoals het ook daadwerkelijke bedoeld is daar zal nog wel heel wat water door de rivieren en kanalen lopen.

Iets dat vele (actie) groepen negeren en hun zin door drammen of het nu gaat om zwart of wit ze zullen blijven doorgaan. Doorgaan omdat ze nergens gestopt worden en omdat dat nu eenmaal de orde van de dag is. Tot het moment dat het Gezag de weg teruggevonden heeft en na het rectificeren en accorderen ook daadwerkelijke toezicht gaat houden en erop toe ziet dat het gerectificeerd ook daadwerkelijk ingepast wordt.

Of dit ooit zal gebeuren is de vraag omdat er velen uitzondering zijn gemaakt op het verdrag of soort gelijke verdragen omdat de uitvoerende instanties weer hun eigen interpretatie eraan te weten geven. Een goed voorbeeld is de recente ophef over het boerka verbod dat ogenschijnlijk geen uitvoering zal vinden in de grote steden. En grote stede si ook iets waar onze nieuwe gemeente Groningen waar zich toerekent. In de media totaal geen opheft over dit in tegenstelling van de ophef over een kinderfeestje.

We hebben nog een lange weg te gaan voordat prioriteiten juist gesteld worden op de wijze zoals u die stelt.
Wellicht toch een geluk dat we een nieuwe gemeente hebben kan deze gelijk wel smet vrij de handschoen oppakken en wel dat gaan doen van wat u stelt dat zou moeten volgens de verdragen, wetten en regelgeving met de verplichtingen die daaruit voorvloeien..

25 november 2018 om 21:06
rene valkema zegt:

@A.Wolters
U zegt het correct. ‘de verklaring laat gaan ruimte voor eigen interpretatie’. En zoals @Bleeker constateert doet u dat dus wel. De gemeenteraad van Haren heeft helemaal geen zeggenschap meer. en het artikel 21.3 gaat over het vestigen en in stand houden van een democratie waarin ‘het volk’ haar eigen regering kiest.
In een democratie stelt de regering wetten op die worden vastgesteld door de gekozen volksvertegenwoordigers. die wetten dat zijn de autonome spelregels in het eigen land.
Voor herindelingen in Nederland zijn de spelregels vastgelegd in de Wet Algemene Regels Herindeling (wet ARHI).
Deze spelregels zijn nageleefd, zoals de raad van state heeft bevestigd.
Daarmee is duidelijk dat uw interpretatie en suggestie onjuist is.

Als u dan toch zo graag naar een handvest wilt wijzen, zou u kunnen wijzen naar het Europese Handvest inzake Lokale Autonomie. Maar voor de praktische uitvoering daarvan kom je ook weer uit bij de spelregels zoals vastgelegd in de Wet ARHI. De door het volk gekozen regering heeft dat al eens in 2011 uitvoerig uiteen gezet in een brief van 30 mei 2011 al eens uiteengezet. Daarin staat bijvoorbeeld:
‘ik (de minister) merk op dat artikel 123 van de Grondwet bepaalt dat provincies en gemeenten bij wet kunnen worden opgeheven en nieuwe ingesteld. Dat betekent dat besluiten over gemeentelijke herindeling door de wetgever (TK en EK) worden genomen. De wetgever zal bij besluiten over herindeling alle relevante belangen moeten betrekken. Een daarvan, en niet de minste, is het oordeel van de betrokken gemeentebesturen respectievelijk de plaatselijke gemeenschappen.
In onze constitutionele en bestuurlijke verhoudingen kan daaraan echter geen doorslaggevend belang worden toegekend. De wetgever moet immers ook kijken naar de belangen van het grotere geheel, waaronder het belang van de bestuurskracht van gemeenten en het evenwicht in de bestuurlijke organisatie. Deze bredere belangenafweging zou onmogelijk worden als de wetgever vanwege het enkele feit dat een van de betrokken gemeentebesturen zich tegen herindeling uitspreekt, niet meer gerechtigd zou zijn om tot herindeling te besluiten. Het is van belang er op te wijzen dat het Handvest op geen enkele wijze afbreuk doet aan het prerogatief van de wetgever’.

Laten we ons nu vooral richten op de toekomst en van de nieuwe gemeente een succes maken. Want hoe je het ook wend of keert, het is wel onze gezamenlijke gemeente waarin wij wonen.

26 november 2018 om 11:15
inwonervanharen zegt:

Mariska Sloot valt net buiten de boot? En op tv werd juist zoveel heisa gemaakt dat ze meer voorkeur stemmen had gehad dan de partijvoorzitter. Ik vind het trouwens niet echt gepast. Eerst zo tegen de fusie zijn, maar als dan de fusie er door is maar al te graag in de raad willen zitten. Als je dan echt aan je principes vast wilt houden ga je ook niet in de raad van de nieuwe gemeente zitten of stel je je ervoor verkiesbaar!!

27 november 2018 om 12:58
peter zegt:

@inwonervanharen

En als ze dat niet gedaan had, was het argument geweest:
“als je je beschikbaar had gesteld had je wellicht nog wat kunnen betekenen voor Haren”
Zo is er altijd wel wat…

Zelf geen fan van mevrouw Sloot, dat wil zeggen ik deel bij lange na niet haar meningen.
Echter ben ik er wel van overtuigd dat zij datgene doet warvaan zij denkt dat het het beste voor de gemeente Haren was/is.

28 november 2018 om 10:43

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.