De krant die je leest van A tot Z
Dinsdag 15 oktober, 2019

donderdag 11 juli 2019

Nieuws:

Onduidelijkheid over beslissing parkeergarage, of niet? (met update: uitleg gemeente Groningen)

Door: Redactie

De berichtgeving op deze website maakt duidelijk dat er nog een paar dingen niet duidelijk zijn omtrent het aangepaste parkeerbeleid in de parkeergarage Voorhorst in Haren. Voor de doorzetters hieronder enkele belangrijke feiten.

1.Het College van Groningen besluit in juni 2019 om het parkeerregime in de parkeergarage van Haren gelijk te trekken met bovengronds parkeren. Dus moet er na de plaatsing van nieuwe betaalautomaten vooraf worden ingesteld hoe lang men wil parkeren. Dat wordt door parkeerders en winkeliers ervaren als een stap achteruit.

2.Navraag door deze krant bij de gemeente leert dat de gemeente naar eigen zeggen het beleid uitvoert, dat in Haren al op 1 januari 2015 van kracht was geworden. Men zegt dat het College van Haren toen al had besloten het parkeerregime in de Voorhorst gelijk te trekken met bovengronds parkeren. Dat beleid is echter niet geëffectueerd zegt de gemeente. Daarbij verwijst men naar publicaties 1 en 2 (zie onder)

3.De krant doet navraag bij oud-raadsleden Mariska Sloot en Wil Legemaat, maar ook bij oud-wethouder Michiel Verbeek. Zij zijn verbaasd en herinneren zich geen van allen dat Haren er ooit voor zou hebben gekozen het regime in de parkeergarage aan te passen. Verbeek zegt: “Het vooraf betalen in de parkeergarage is ook volledig in strijd met het uitgangspunt van het Komplan (vernieuwing centrum uit de jaren 90). Vooraf betalen is gericht op bezoekers die ‘boodschappen’ doen. Kort, snel en volgens planning. Parkeren in de parkeergarage is gericht op bezoekers die willen winkelen. Met het achteraf betalen kan eenvoudig de verblijfsduur in het winkelcentrum verlengd worden.”

4.Volgens de gemeente Groningen wordt in het vermeende besluit van 2015 (gelijktrekken boven- en ondergronds regime) expliciet verwezen naar de parkeerverordening van 2011, artikel 2 onderdeel a. Dat artikel zou dus duidelijkheid moeten verschaffen (zie onder publicatie 3). Echter, daarin wordt niet gerept over vooraf of achteraf betalen. Wel staat er een onopvallende zin, die wel eens de crux zou kunnen zijn in het verweer van de gemeente Groningen: “door het college van burgemeester en wethouders te bepalen plaats, tijdstip en wijze”. Dat zou betekenen dat het aan de gemeente is om te bepalen ‘hoe’ er wordt betaald voor het parkeren in de Voorhorst. En daarover geeft artikel 5 wel enige duidelijkheid: “Wijze van heffing
1. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte. Als voldoening op aangifte wordt aangemerkt het bij de aanvang van het parkeren in
werking stellen van de parkeerapparatuur op de daartoe bestemde wijze en met inachtneming
van de door het college van burgemeester en wethouders gestelde voorschriften.
2. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte.”

Voorlopige conclusie
Op basis van het vorenstaande kunnen we objectief vaststellen dat er een verschil van mening is tussen ‘Harenaars’ (inclusief oud politici) en de beleidsmakers van de gemeente Groningen. De indruk wordt gewekt dat men bij het plaatsen van de nieuwe betaalautomaten zich niet erg bewust is geweest van het belang van vooraf of achteraf betalen in Haren. Op zich is het begrijpelijk dat binnen een dorpskom één regime geldt voor het parkeren. Maar wie de geschiedenis van het parkeerbeleid in Haren kent weet hoe gevoelig het in dit geval ligt. De redactie heeft de gemeente om een commentaar gevraagd, dat spoedig wordt verwacht.

Uitleg van de Gemeente Groningen (11 juli)
1. Op 2 maart 2015 heeft het college van Haren besloten de parkeergarage Voorhorst (met ingang van 1 januari 2015) aan te wijzen als plaats waar tegen betaling van de belasting (als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de ‘Verordening parkeerbelastingen 2011’) mag worden geparkeerd. Dat collegebesluit heb ik je eerder gemaild. Daarmee wordt de garage onderdeel van het fiscale gebied. Dit betekent dat het een straatparkeerplek wordt. Bij een straatparkeerplek moet er vooraf betaald worden. Dat moest ook volgens de verordening die toen in Haren gold.
2. Op grond van artikel 8 van die verordening parkeerbelastingen 2011 was het college van B&W van Haren bevoegd dat besluit te nemen. Dat de toenmalige raad het zich niet kan herinneren is dan ook niet verwonderlijk: het was een collegebesluit.
3. Het collegebesluit is op de juiste wijze bekendgemaakt (in het gemeenteblad) en is daarmee formeel in werking getreden.
4. De nieuwe gemeente Groningen heeft dit besluit nu correct uitgevoerd. Dus wat er nu gebeurt is een logisch gevolg van het eerder door de voormalige gemeente Haren genomen besluit.

Samenvattend:
1) de garage is een straatparkeerplek volgens besluit genomen op 2 maart 2015;
2) dat besluit is correct genomen;
3) dat besluit is door het bevoegde gezag genomen;
4) dat besluit is correct gecommuniceerd;
5) de nieuwe gemeente Groningen heeft het besluit nu correct uitgevoerd.

BIJLAGEN

Publicatie 1 – Februari 2015:
Het college van B en W besluit:
de parkeergarage Voorhorst, Voorhorst 1 te Haren, met ingang van 1 januari 2015 aan te wijzen als plaats waar tegen betaling van de belasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de ‘Verordening parkeerbelastingen 2011’, mag worden geparkeerd;
te bepalen dat in deze garage parkeergeld verschuldigd is van maandag tot en met zondag, van 00.00 – 24.00 uur;
dit besluit te publiceren op www. overheid.nl

Publicatie 2 – Besluit van het College van B&W in 2015:
Voorhorst parkeergarage Voorhorst, Voorhorst 1 te
Haren, met ingang van 1 januari 2015 aan te wijzen als plaats waar tegen betaling van de belasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de ‘Verordening parkeerbelastingen 2011’, mag worden geparkeerd; 2. te bepalen dat in deze garage parkeergeld verschuldigd is van maandag tot en met zondag, van 00.00 – 24.00 uur; 3. dit besluit te publiceren op www. overheid.nl
van 1 januari 2015 de ‘Verordening parkeerbelastingen 2011’ van toepassing te verklaren op de parkeergarage ‘Voorhorst’ in het centrum van Haren.

Parkeerverordening waarnaar wordt verwezen (2011):
Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2011 (Verordening
parkeerbelastingen 2011)

Publicatie 3 – De gemeente baseert haar aanpassing op artikel 2 onderdeel a:
Artikel 2
Belastbaar feit
Onder de naam ‘parkeerbelastingen’ worden de volgende belastingen geheven:
a. een belasting ter zake van het parkeren van een voertuig op een bij, dan wel krachtens deze
verordening in de daarin aangewezen gevallen door het college van burgemeester en wethouders te bepalen plaats, tijdstip en wijze;
b. een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van
een voertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze.

3 reacties

antoine zegt:

Verordening parkeerbelastingen 2011, artikel 5:
De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven bij wege van voldoening op aan- gifte. Als voldoening op aangifte wordt aangemerkt het bij de *aanvang* van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur op de daartoe bestemde wijze en met inachtneming van de door het college van burgemeester en wethouders gestelde voorschriften.

Verordening parkeerbelastingen 2011, artikel 6:
De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, is verschuldigd bij de *aanvang* van het parkeren.

Wat is daar onduidelijk aan?

11 juli 2019 om 10:14
prat zegt:

Antoine geeft aan alles is duidelijk. De belasting is verschuldigd bij de “aanvang” van het parkeren. Maar wat betekent dit precies? Als gaat parkeren ben je de belasting verschuldigd. Want parkeer je niet dan hoef je niet te betalen. Alleen verschuldigd zegt nog niet over het tijdstip van betalen. Dat kan vooraf zijn zoals in het dorp bij de meters voor een vooraf ingeschatte parkeerduur of achteraf in de parkeergarage door middel van betalen via het systeem in alle parkeergarages in de huidge gemeente Groningen. De nieuwe situatie in Harten is dus een UITZONDREING op het gemeentelijke beleid in de gemeente Groningen. Dit moet worden hersteld naar de verder overal bestaande situaties in parkeergarages.

11 juli 2019 om 15:58
Harry zegt:

Wat is in hemelsnaam het belang van de gemeente om in parkeergarages vooraf te laten betalen? Het mag dan misschien zo zijn dat de besluitvorming van de gemeente Haren voor meerdere uitleg vatbaat is, het is zonder enige twijfel dat de bewoners en ondernemers allen voor achteraf betalen waren.

11 juli 2019 om 23:55

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.