De krant die je leest van A tot Z
Zaterdag 19 september, 2020

donderdag 24 december 2015

Nieuws:

Vijftien vragen over geldzaken in de gemeente Haren: Gemeentebegroting (voor dummies) – lees meer…

Door: Redactie

De wereld draait om geld. Haren is een ‘bedrijf’ met een echte begroting. Inkomsten en uitgaven. In november werd er een sluitende begroting gepresenteerd. De vraag is: snappen wij die begroting wel? Gaat het ons niet boven de pet? Daarom 15 vragen aan de wethouder van financiën, Paula Lambeck.

 

 

1-Hoe groot is de begroting van Haren 2016?

De lasten bedragen € 52.439.000.

 

2-Welk bedrag ontvangt Haren uit het gemeentefonds?

€ 23.403.000.
Informatie: Dit geld is bedoeld voor het uitvoeren van alle wettelijke en gemeentelijke taken. De gemeenteraad bepaalt zelf waar het geld aan wordt besteed binnen het wettelijke en gemeentelijke takenpakket.

 

3-Welk bedrag ontvangt Haren voor uitvoering WMO?

Via het Gemeentefonds ontvangt Haren de integratie-uitkering voor de taken in het Sociaal Domein (jeugd, nieuwe WMO-taken, participatie en WSW). Het gaat om een bedrag van € 6.334.000, waarvan € 2.426.000 voor de nieuwe WMO-taken. Daarnaast ontvangen we een integratie-uitkering WMO via het Gemeentefonds die bedoeld is voor de huishoudelijke verzorging, een taak die al sinds 2007 bij de gemeenten is belegd. Dat gaat om een bedrag van € 1.402.000.

 

4-Welk bedrag gaat men in 2016 uitgeven aan WMO?

Aan het Sociaal Domein zullen we hetzelfde bedrag uitgeven als we binnen krijgen, dus € 6.334.000. Aan de huishoudelijke verzorging WMO zullen we naar verwachting € 1.124.000 besteden.

 

5-Wat zijn de totale jaarlijkse inkomsten uit OZB?

€ 4.395.000

 

6-Wat zijn de inkomsten uit parkeren?

€ 516.000 (dus uit betaald parkeren, maar ook uit de vergunningen!)

 

7-Welke kosten voor parkeerbeheer  staan daar tegenover?

De kosten van parkeerbeheer (BOA’s, apparatuur e.d.) bedragen € 254.000. Daarnaast moeten uit de opbrengsten de afschrijving en rentelasten van de parkeergarage e.d. worden betaald.

 

8-Wat zijn de totale overige inkomsten uit b.v. gemeentelijke heffingen e.d.?

€ 24.221.000

 

9-Wat zijn de kosten van het gemeentelijk apparaat (loonkosten)?

€ 9.278.000. Dit is inclusief het salaris van de collegeleden en de vergoeding aan de gemeenteraadsleden.

 

10-Hoeveel fte werken er bij de gemeente?

156 fte

 

11-Hoeveel per jaar betaalt Haren aan subsidies?

€ 2.025.000.

 

12-Welk bedrag is er tot nu toe uitgegeven aan project Nesciopark?

€ 2.623.000 (inclusief aanleg eerste transferium en minus ontvangen subsidies). Het onlangs gerealiseerde transferium is betaald door de gemeente Groningen.

 

13-Wat zijn nu de kosten (afschrijving, aflossing) van het gemeentehuis?

In 2016 gaat het om een bedrag van € 1.152.000. Hiervan heeft een bedrag van € 733.000 betrekking op de kapitaallasten (€ 234.000 afschrijving en € 499.000 toegerekende rente). Het restantbedrag betreft vaste lasten als energie en water, maar ook facilitaire zaken als schoonmaak.

 

 

14-Als Haren een bedrijf is, is dat bedrijf dan financieel gezond? Of zijn er risico’s?

Het weerstandsvermogen is voldoende om de risico’s op te kunnen vangen. De schuldpositie moet lager. Hiervoor hebben we beleid in de vorm van onder andere verkoop van vastgoed. Met dit beleid verwachten we dat we onze doelen ook op dit terrein uiterlijk in 2022 hebben bereikt. Ter informatie: het weerstandsvermogen is het vermogen om risico’s op te kunnen vangen zodra ze zich voordoen.

De schuldpositie moet lager, omdat het risico bestaat dat de rentes gaan stijgen en dat onze rentelasten een te groot deel van onze begroting op gaan slokken. Wij proberen de schuldpositie te verlagen door bijvoorbeeld gemeentelijk vastgoed te verkopen.

 

15-Wat is de schuldenlast op dit moment en wat kost deze per jaar?

Het bedrag aan langlopende schulden (looptijd >= 1 jaar) is op dit moment € 73.926.000. De rentelast op de langlopende schulden bedraagt in 2016 € 2.440.000.

 

 

 

 

9 reacties

Majid Hashemy zegt:

Het maakt niet uit wat de begroting voor 2016 is, want de burgers zijn nog steeds machteloos tegen grote maffia van bankiers & verzekeraars.

24 december 2015 om 16:11
InwonervanHaren zegt:

Ruim 52 miljoen, dat vind ik serieus geld.

Zit daar iemand op met verstand van zaken of iemand die het erbij doet?

25 december 2015 om 00:22
Paul zegt:

Dit zijn oude cijfers. Ik ben benieuwd met welke bedragen de wethouder komt per 31.12.2015. Dat wordt heel spannend met al de nieuwe regels uit Den Haag!
@inwonervanHaren
Wat dacht u zelf? de rekenmeesters en deze wethouder zijn niet financieel opgeleid en hebben geen goed trackrecord

Note redactie: Dit zijn cijfers uit de begroting die in november werd goedgekeurd door de raad. De wethouder beantwoordde de vragen op basis van actuele cijfers.

26 december 2015 om 12:03
Majid Hashemy zegt:

Crisis? Ja. En de neoliberalen maken er gebruik (misbruik) van om marktwerking en afbraak door te drukken. De crisis is niet veroorzaakt door de sociale democratie! De crisis is veroorzaakt door de hebberige financiële (banken)wereld; crimineel en schandalig. Dat moet worden aangepakt bij de wortel. En laat de mensen met rust!
Asociaal handelen onder het mom van de crisis? Ja, heel bewust. Bah!

28 december 2015 om 10:27
Dorpsgenieter zegt:

@Paul je doet de betrokken ambtenaren ernstig tekort, als je daarmee de rekenmeesters bedoelt. Focus op de inhoud, niet op de personen. Gratis tip voor goede voornemens.

De trackrecord (terugkijken naar resultaten uit het verleden): afgelopen jaren is de jaarrekening afgesloten met een positief saldo.

Wat is wel een groot verschil: het gemeentehuis is door de raad goedgekeurd op basis van jaarlijkse kosten van nog geen half miljoen, destijds voorgesteld door het college. Het is nu meer dan het dubbele, omdat er niets gebeurt met het Haderaplein. Een half miljoen is relatief veel voor Haren.

28 december 2015 om 12:18
bootleg zegt:

@Paul, ik zou zo zeggen ga solliciteren en onze gemeente weer financieel gezond maken. Dit is natuurlijk je reinste constateermanagement, wel janken over zaken maar niet met voorstellen komen hoe het beter zou kunnen cq daar zelf actie op ondernemen… Ikzelf hoef dat niet want heb nix met cijfertjes.

28 december 2015 om 19:18
Paul van Weringh zegt:

Hoi Paul, de rekenkamer van de gemeente Haren staat erg goed bekend. De wethouder is prima onderlegd en heeft op financieel gebied een uitstekende achterban.

De rentes zijn de afgelopen weken verder gedaald. Dat komt vooral doordat de ECB het monetair beleid flink heeft verruimd. De beleidsrente ligt al een jaar op 0,05%, de depositorente is begin december verlaagd van -0,2% naar -0,3%. Zodra de economie verder zal aantrekken zullen de rentes gaan stijgen. Ik heb onlangs de vraag gesteld hoe de gemeente omgaat met rentestijging van bijvoorbeeld 1%. Een dergelijke stijging zorgt voor een kostenverhoging van 739.000 euro per jaar

Verder gaan de rentetellers tikken bij projecten als het Haderaplein en het Nesciopark. De twee onder een kappers worden omgezet naar rijtjeswoningen op DHE. Kijk dat zijn zaken waar we ons druk om moeten gaan maken.

Bovenstaande “probleempjes” kunnen eveneens oplopen tot ettelijke tonnen per jaar. Dit zal, net als de rentestijging, uit de begroting moeten worden betaald. Doordat “we” hebben gekozen voor zelfstandig zal er enorm geschrapt gaan worden in de voorzieningen, worden subsidies geschrapt, zullen lasten stijgen of zal artikel 12 in werking treden. Daar hoef je geen geleerde voor te zijn om dat te begrijpen.

De gemeente heeft absoluut geen geld voor een rentestijging van 1%, ook niet voor 0,5%. Zelfstandig doorgaan is dus ook absoluut een verkeerde beslissing. Dat wil niet zeggen dat de ambtenaren die prima onderlegd zijn ook blij zijn met een dergelijke beslissing en daar overigens ook geen enkele invloed op konden uitoefenen. Zij voeren uit wat het college hen opdraagt. Het college voert opdrachten uit die de raad aan ze meegeeft en de raad heeft van u het mandaat gekregen op opdrachten namens u te verstrekken aan het college. Welkom in de democratie.

28 december 2015 om 23:49
Geurt zegt:

@paulvanweringh; je hebt steeds zulke wijze woorden in pacht, had ze zelf in het verleden zakelijk gezien gebruikt.. 😉

29 december 2015 om 19:36
Paul van Weringh zegt:

Hoi Geurt, ik wil je het wel eens een keer komen uitleggen hoor. Maak gerust een keer een afspraak. je kunt me mailen via paul@kcgroningen.nl

Financiële malaise wordt in de regel veroorzaakt door een samenloop van omstandigheden. Enerzijds door zakelijk slechte afwegingen te maken, anderzijds door gebeurtenissen waar je niets aan kunt doen. Failliet gaande klanten of instellingen kunnen dusdanige grote gaten in je begroting slaan dat daar niet meer uit is te komen. Ook een bedrijfsbrand, management-buy-out en een kredietcrisis dragen niet echt bij aan een gezonde begroting.

Waar gewerkt wordt vallen spaanders. Dat is overal zo. Natuurlijk is alles een leerproces. Leren doe je door vallen en opstaan. Dat wil niet zeggen dat als je een keer valt dat je dan moet blijven zitten. Ook kun je anderen zaken bijbrengen die op het zelfde punt staan of anderen behoeden van het maken van financieel foute keuzes. Daar is niets mis mee.

Maar mail me gerust hoor als je een keer behoefte hebt om eens van gedachten te wisselen onder het genot van een kop koffie bij Intermezzo.

Fijne jaarwisseling en laten we dan maar hopen op een voorspoedig en zelfstandig 2016!

30 december 2015 om 19:28

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.