De krant die je leest van A tot Z
Woensdag 11 december, 2019

woensdag 06 februari 2019

Nieuws:

We hebben een nieuw college: ‘gezond, groen en gelukkig’

Door: Redactie

Onderhandelaars GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie hebben vandaag het coalitieakkoord gepresenteerd. Voor Haren een nieuwe situatie: in het Stadhuis wordt een politieke blauwdruk getoond, die voor Harenaars van belang wordt. Gezond, groen, gelukkig Groningen is de leidraad van het coalitieakkoord van GroenLinks, PvdA, D66, en ChristenUnie. Voor de coalitie is investeren in leefkwaliteit de rode draad. Met als resultaat mooiere wijken en dorpen met meer groen, ruimte voor sport en ontmoeting, en een betere gezondheid en minder armoede voor bewoners. De coalitie wil eigen regie en zeggenschap van bewoners vergroten en verbanden tussen organisaties op wijk- en buurtniveau versterken. Onderaan dit artikel treft u de namen en portefeuilles van de wethouders aan..

De nieuwe coalitie kiest het perspectief van bewoners als uitgangspunt in plaats van de regels en organisatievorm van overheden en instanties. Daarom wil de coalitie vooral op het niveau van buurten, wijken en dorpen samenhangende investeringen doen. Door een combinatie van een meer gezonde en groene leefomgeving en een betere ondersteuning op het gebied van inkomen, werk en zorg willen de vier partijen het persoonlijk welzijn van mensen vergroten. De coalitie wil samen met bewoners, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en corporaties concrete verbeteringen in leefkwaliteit en welzijn tot stand brengen.

De ambities van de coalitie zijn vertaald in vijf centrale sporen.

Spoor 1 Mens centraal, richt zich op het bevorderen van een gezonde bevolking met in het bijzonder oog voor kwetsbaren. De coalitie wil samen met inwoners en organisaties werken aan een armoedevrije generatie: het doorbreken van armoede die wordt doorgegeven van ouders op kinderen. Het belang van het kind is het vertrekpunt bij sociaal beleid. Voor 240 gezinnen die te maken hebben met een opstapeling van problemen komt er een nieuwe aanpak om voor duurzame oplossingen en perspectief te zorgen. De coalitie kiest ervoor om de tekortschietende rijksbudgetten voor de zorg aan te vullen.

Spoor 2 Herwinnen van de openbare ruimte, levert door meer ruimte voor groen, sporten, spelen en ontmoeten een positieve bijdrage aan gezondheid en leefkwaliteit. De komende collegeperiode wordt 100.000m2 openbare ruimte toegevoegd. Ook wordt geld uitgetrokken voor een forse toename van bomen en groen. Als onderdeel van de Binnenstadsvisie wordt bijvoorbeeld minimaal één miljoen euro in groen geïnvesteerd en komen er bomen op de Grote Markt.
Investeringen in infrastructuur worden gericht op het terugdringen van autoverkeer binnen de ringwegen. Dit wordt gecombineerd met de ontwikkeling van leef- en fietsstraten. Om de schaarse ruimte beter te benutten wordt privégebruik van de openbare ruimte door bijvoorbeeld parkeren of uitstallingen teruggedrongen en wordt geïnvesteerd in nieuwe fietsparkeeroplossingen.

Spoor 3 Groningen Actief, wil de negatieve spiraal van armoede doorbreken. Talentontwikkeling en activering van mensen naar een vorm van werk zijn speerpunten. Een miljoeneninvestering moet leiden tot meer en betere begeleiding van uitkeringsgerechtigden en meer dan 500 mensen extra aan het werk. Bij de groei van werkgelegenheid moet aandacht zijn voor werk op alle niveau’s. De basisbaan biedt mensen die nu langdurig werkloos zijn maatschappelijk relevant werk voor een fatsoenlijk loon.

Spoor 4 Energietransitie als motor voor wijk- en dorpsvernieuwing. Groningen is koploper in de energietransitie. Deze noodzakelijke energietransitie is motor voor vernieuwing, versterking en herstel van wijken en dorpen. De coalitie kiest voor een sociale energietransitie: draagvlak en betaalbaarheid voor bewoners zijn leidend. Er wordt de komende vier jaar meer dan tien miljoen euro extra geïnvesteerd in energie, wijkenergieplannen, nieuwe warmtevoorzieningen en het vergroenen van het gemeentelijk wagenpark. Duizenden woningen gaan van het aardgas af, te beginnen in Paddepoel en Selwerd.

Spoor 5 Groningen ontwikkelt, gaat over investeringen in ruimtelijke en economische ontwikkeling, bereikbaarheid, gezondheid en groen. Doorstroom op de woningmarkt vraagt om het toevoegen en mengen van koopwoningen, sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en (middel)dure huurwoningen. Via het SIF (stedelijk investeringsfonds) wordt de komende jaren meer dan 100 miljoen euro extra geïnvesteerd in de kwaliteit van woon- en leefomgeving en de ontwikkeling van nieuwe toekomstbestendige wijken. De coalitie kiest voor een compacte stad en compacte dorpen. Woningbouwontwikkeling wordt vooral binnen bestaande kernen voorzien en op het Suikerfabriekterrein en de Stadshavens (Eemskanaalzone). De ambitie is om met de jaarlijkse woningbouwopgave 30% sociale huurwoningen te realiseren.

Voor meer banen op MBO-niveau investeren we in de samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid op thema’s als zorg, bouw, techniek en energietransitie.
De coalitie zet de aanpak van het stationsgebied en de Ring Zuid voort en ziet kansen voor de verbinding van Vinkhuizen en Paddepoel door de aanpak van Ring West. Extra geld wordt uitgetrokken voor betere en duurzame onderwijshuisvesting. Ook gaan er aanvullende middelen naar sport en cultuur.

Financiën
De coalitie kiest voor investeren in leefkwaliteit en kwaliteit van leven: meer groen, meer openbare ruimte, meer werkgelegenheid, minder armoede, goede woningen en voorzieningen. Tegenover deze investeringen staan noodzakelijkerwijs ook bezuinigingen en lastenverzwaringen. Lastenverzwaringen worden zoveel mogelijk gedragen door inwoners die dat het beste kunnen dragen of hebben kunnen profiteren van het economisch tij. Door het gebruik van de schaarse openbare ruimte meer in rekening te brengen, ontstaat meer ruimte voor investeringen in de leefkwaliteit.

Het coalitieakkoord is te vinden op: http://gemeente.groningen.nl/coalitieakkoord

Het beoogde nieuwe college bestaat uit de burgemeester en zeven wethouders.
Burgemeester Den Oudsten: Algemene Zaken, Openbare Orde & Veiligheid, Externe Betrekkingen & Stedenbanden, Regionale Samenwerking, Gemeentearchief, Coördinatie Akkoord van Groningen, Stadstoezicht, Media, Versterking & Herstel*, Groningen Airport Eelde, Voorzitter stuurgroep revitalisering stadhuis.

Mattias Gijsbertsen (GroenLinks): Verbinding sociaal domein, Zorg & Veiligheid, Jeugd & Jeugdhulp, Volksgezondheid, Inkomen & Schulden, Beschermd Wonen & Opvang, Wijkwethouder Oost.

Roeland van der Schaaf (PvdA): Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Wijkvernieuwing, Versterking & Herstel, Grondzaken, Maatschappelijk Vastgoed, Revitalisering stadhuis, Wijkwethouder Centrum.

Paul de Rook (D66): Financiën, P&O, Publieke Dienstverlening, Economie & Innovatie, Marktwezen, Internationale Handel & Samenwerking, Toerisme & Recreatie, Cultuur, Gebiedsgericht werken & Democratische vernieuwing, Wijkwethouder West.

Inge Jongman (ChristenUnie): Zorg & Welzijn, Dorpenbeleid, Landbouw, Natuur, ecologie & dierenwelzijn, Sport, Dorpswethouder Ten Boer.

Philip Broeksma (GroenLinks): Verkeer & Vervoer, Energietransitie, Digitale innovatie & ICT, Dorpswethouder Haren.

Carine Bloemhoff (PvdA): Onderwijs, Werk & Participatie, Arbeidsmarktbeleid, Accommodatiebeleid, Wijkwethouder Oude Wijken.

Glimina Chakor (GroenLinks): Stadsbeheer & Reiniging, Groen & Klimaatadaptatie, Duurzaamheid & Circulaire Economie, Inkoop, Integratie & emancipatie, Laaggeletterdheid, Toegankelijkheid, Evenementen, Wijkwethouder Zuid.

7 reacties

Boer zegt:

Collegeprogramma…Meer groen, alleen inbreiding gecombineerd met 30% betaalbare huurwoningen. Prima.
Ben benieuwd hoe men dan omgaat met het plan achter het Maartenscollege. Sociale woningbouw tussen de villa’s?

6 februari 2019 om 20:48
Henk zegt:

Haren is niet meer Haren. Opgeslokt door de linkse meerderheid. Hartstikke dood, begraven en slechts nog een herinnering.

6 februari 2019 om 21:14
Leo Nederpel zegt:

Dan is het nu tijd die wethouders die nog niet met een bestuursverleden zijn bevuild te benaderen met de vraag wat te doen met een corrupte beleidsmedewerkster binnen hun gemeentelijke organisatie. Het doen van valse aangifte door een beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid is corrupt: heel verregaand onrechtmatig en strafbaar misbruik van macht en positie. Opeenvolgende colleges vonden het geen punt, politie en openbaar ministerie ook niet. Dat zegt alles over Groninger bestuur waaraan wij hier in Haren zijn overgeleverd. En oh ja, de financiële positie van Stad blijkt ook ineens minder florissant dan voorgeschoteld. Hoe noemen we dat dan?

7 februari 2019 om 08:49
geen stijl zegt:

Zoals ik het lees gaat er vooral geld naar de stad Groningen. Ik kom nergens in de plannen ook maar iets tegen over Haren m.u.v. het feit dat er ‘voorlopig’ niet tussen stad en Haren gebouwd gaat worden. Een afspraak die overigens al lang leden is gemaakt en niets met de coalitie heeft te maken.
In Haren mogen we wel meer ozb gaan betalen om de megalomane plannen van de stad te financieren. Bomen op de Grote Markt, prima. Laten we dan ook meteen wat aan dat verschrikkelijk ingerichte Raadhuisplein in Haren doen.

7 februari 2019 om 13:21
Stefan zegt:

Ik heb het akkoord gelezen, vooralsnog weinig concreet. Ik vind de focus wel erg op de stad (vooral de binnenstad) liggen en echt te weinig op Haren.

Een concreet voorbeeld van wat ik echt een misser vindt, is de paragraaf over het openbaar vervoer. Wel graag een trein Amsterdam-Groningen-Hamburg en lightrail en andere dure investeringen, maar verbetering van bestaande aansluitingen vergeten ze. Als je nu uit Utrecht terugkomt sta je in Assen nog steeds 20 minuten op de stoptrein naar Haren te wachten, met als gevolg dat veel Harenaren met de auto naar Assen gaan en daar in het wijkje achter het station parkeren en met de trein verder gaan. Als ze niet meteen doorrijden naar de Randstad, want ook dat is dan aanlokkelijk. Daar is met weinig geld veel winst te halen. Maar je moet er wel oog voor hebben.

Verder mist sowieso het woord “Assen” geheel in het akkoord. Onbegrijpelijk. Terwijl dat een belangrijke partnerstad is voor ons (Haren en Groningen). Net of de binnenstad van Groningen het centrum van de wereld is. De blik moet veel meer naar buiten dan het coalitieakkoord nu doet. Een gemiste kans wat mij betreft.

7 februari 2019 om 20:23
Antoine zegt:

@geen stijl: in het akkoord worden Haren, Ten Boer en Ten Post tientallen keren genoemd:
https://gemeente.groningen.nl/sites/default/files/Coalitieakkoord-gemeente-Groningen-2019-2022.pdf

@Stefan: ik denk niet dat Groningen of welke gemeente dan ook veel invloed heeft op de dienstregeling van NS. Zelf stap ik overigens in Zwolle over: dan is de wachttijd aanzienlijk korter en de trein ook minder druk.

8 februari 2019 om 15:04
Jacob zegt:

@Antoine: Haren wordt een aantal keren genoemd inderdaad. Maar meer ook niet. Geen concrete plannen voor Haren.

10 februari 2019 om 12:58

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.