De krant die je leest van A tot Z
Maandag 30 november, 2020

donderdag 08 oktober 2020

Nieuws:

Burgercomité overweegt juridische stappen tegen gemeente inzake afschaffen Diftar

Door: Redactie

Het Burgercomité Haren laat bij monde van haar voorman Gustaaf Biezeveld weten dat de gemeente onrechtmatig handelt door Diftar in de voormalige gemeente Haren op 1 januari 2021 af te schaffen. Hij zegt: “Na de afschaffing van Diftar gaan de inwoners van Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren fors meer betalen voor de inzameling van afval. De afschaffing van Diftar is ook niet verenigbaar met recente Europese en Nederlandse regelgeving waarin gescheiden inzameling van afvalstoffen hoofdregel is geworden.”
 

Biezeveld mag ter zake deskundige genoemd worden, want hij was voorheen Officier van Justitie voor milieuzaken. Maar hij ziet nóg een reden om de afschaffing van Diftar in Haren een kwalijke ontwikkeling te vinden. Hij zegt: “Afschaffing gebeurt ondanks dat in het bestuursakkoord behorende bij de herindeling is vastgelegd dat de inwoners van Haren na de herindeling
Diftar zouden behouden. Bij een door het gemeentebestuur gehouden enquête onder de inwoners van Haren heeft 82% aangegeven dat Diftar moet blijven. Ook hieraan is de gemeenteraad voorbijgegaan. In het gesprek dat het bestuur van het Burgercomité Haren (6 oktober) had met de burgemeester en wethouder Broeksma, bleek dat het gemeentebestuur vasthoudt aan afschaffing van Diftar per 1 januari a.s.”.

Crowdfunding
Het Burgercomité overweegt het besluit juridisch aan te vechten, maar heeft daarvoor niet voldoende budget. Om de schending van het bestuursakkoord (en mogelijk andere wetgeving) aan de rechter te kunnen voorleggen heeft men 20.000 euro nodig. Het comité wil via crowdfunding het benodigde kapitaal bijeen brengen. Sympathisanten die bereid zijn bij te dragen worden verzocht uiterlijk 13 oktober een mail te sturen aan veldbies@casema.nl. Bij voldoende animo begint de strijd, wat Gustaaf Biezeveld betreft. Hij overlegt intussen al met een advocaat om de kansen op succes te kunnen inschatten.

Analyse
Voor het eerst sinds de omstreden herindeling (2019) leidt een besluit van de gemeente tot zo’n sterk ‘zie je nou wel wat ervan komt’-reactie. Eerder waren de invoering van de hondenbelasting en de verhogingen van de OZB al pijnpunten, alsmede de manier waarop Harense sportclubs door OZB en huurverhogingen in de knel kwamen. Maar nog niet eerder dreigde een juridische strijd. Het is niet zo vreemd dat juist het Burgercomité de juridische kaart trekt. Deze club heeft zich jaren met hand en tand verzet tegen de herindeling en meende te kunnen bewijzen dat het fusiespel oneerlijk en soms zelfs leugenachtig is gespeeld. Het mocht niet baten en die wond is bij sommige hardliners niet genezen. Haren absorbeerde enkele nadelige ontwikkelingen na de fusie door ook te wijzen op voordelige ontwikkelingen. Toen de raad in september na een middernachtelijke en chaotische vergadering instemde met een tijdelijk afval-ophaal-systeem (vastrecht en betaling per keer dat afval wordt aangeboden) wekte dat in Haren wrevel en verbazing. Diftar houdt volgens Haren namelijk in dat afval wordt gewogen en op basis van kilo’s wordt afgerekend. In het bestuursakkoord rond de fusie (soort fusie-contract) staat met zoveel woorden dat Haren Diftar zal behouden. Je kunt dat zien als één van de Harense kwaliteiten die tijdens de onderhandelingen veilig werden gesteld. Dat expliciet deze afspraak nu van tafel is gegaan, wordt door het Burgercomité gezien als afbraak van Harense verworvenheden. Precies daarvoor waarschuwde men al jaren en met Diftar kan men zeggen: ‘zie je nou wel?’. We kunnen ons (als de 20.000 euro budget wordt binnen geharkt) voorbereiden op het eerste juridische treffen sinds de fusie van 1 januari 2019. Inzet: Groningen, houd je aan je afspraken in het fusiecontract. Uitkomst: onvoorspelbaar.

Gustaaf Biezeveld

11 reacties

Peter zegt:

Ik snap de ergernis over het verdwijnen van diftar. De gemeente Groningen is gewoon niet zo groen en vindt duurzaamheid onbelangrijk. Gustaaf mag van mij procederen hoor, maar ik ga mijn tijd en energie er niet aan besteden. Mijn betrokkenheid bij de nieuwe gemeente is nul. Als ik voortaan alles in de grijze container moet flikkeren, nou oké dan doe ik dat wel. Eigenlijk is het allemaal erg slecht natuurlijk, maar je doet er niets aan.

8 oktober 2020 om 13:04
Aukje en Karel Nieme zegt:

Wij doen mee !

A & K Niemeijer

8 oktober 2020 om 13:52
Harenaar zegt:

Kans op slagen lijkt me vrijwel nihil:
1. “De afschaffing van Diftar is ook niet verenigbaar met recente Europese en Nederlandse regelgeving waarin gescheiden inzameling van afvalstoffen hoofdregel is geworden.” Dit is volstrekte onzin. Afval blijft nog steeds gescheiden ingezameld worden als Diftar (tijdelijk) afgeschaft wordt. Diftar is slechts een middel om burgers aan te moedigen afval te scheiden. Alleen de aparte inzameling van plastic verdwijnt. Reden daarvoor is dat het zinloos is omdat het plastic in het Groningse afval achteraf gescheiden wordt. Dit laatste staat dus ook los van Diftar.
2. Groningen moet per 1 januari in de hele gemeente hetzelfde tariefsysteem hanteren. Aangezien het niet haalbaar is om Diftar in enige variant op dergelijk korte termijn in te voeren, is gekozen voor uitstel. Het is maar zeer de vraag wat voor de rechter zwaarder weegt: de verplichting tot 1 tariefsysteem, of tijdelijk verdwijnen van Diftar uit Haren.
Ik denk dat die 20.000 euro (plus de kosten aan de gemeente-zijde) een betere bestemming kan vinden…

8 oktober 2020 om 15:45
rolf zegt:

Ik zie ook liever de huidige vorm behouden. Dat vind ik het eerlijkste aangezien dan ook de grootste vervuiler het meeste betaald

8 oktober 2020 om 18:52
Egb zegt:

Of het nu diftar is of destijds de herindeling/anexatie gaat het nu dan over de diftar.82% van Haren heeft aangegeven dit te willen behouden,dit is destijds ook bestuurlijk vast gelegd in de afspraken,Groningen ? wanneer worden afspraken eens nagekomen.de crowdfunding die men wil opstarten ben ik een voorstander van,per slot van rekening is de eerlijkste weg: de vervuiler betaalt.
Wat de 20.000 euro betreft plus kosten waar een harenaar over schrijft lijkt me ook geen probleem, Groningen heeft de hondenbelasting uit Haren toch al binnen en met een vrijwillige bijdrage zal het voor de tegenstanders ook geen zijn,vele handen maken licht werk zullen we maar zeggen.

9 oktober 2020 om 09:33
Helder zegt:

Het lijkt mij dat bij het opstellen van het bestuursakkoord in 2018 ook al bekend was dat ook het afvalbeleid binnen de nieuwe gemeente geharmoniseerd moest worden.

Vreemd is dan ook de passage in het bestuursakkoord waarin wordt aangegeven dat Haren zijn diftar mag behouden, en dat aan deze toezegging vervolgens geen invulling wordt gegeven omdat de tijd om dit te realiseren te kort zou zijn.

9 oktober 2020 om 09:50
Myriam zegt:

Ik wil hier zeer zeker aan bijdragen. En hoop echt dat dit doorgezet wordt!

9 oktober 2020 om 10:58
Douwe Wiersma zegt:

Het invoeren van Diftar is een moeilijk project. Haren had dat al gedaan en men is er blij mee. Groningen heeft het uitgesteld. De veronderstellingen van het burgercomité kloppen niet. DIFTAR staat voor Tariefsdifferentiatie. Nergens is vastgelegd dat alleen afrekenen op basis van gewicht de enige manier van DIFTAR is. Ook op basis van aanbiedingen is een vorm van DIFTAR. De combinatie en/en mag ook. Zelfs tariefsdifferentiatie op basis van aantal personen of containerformaat is een vorm van DIFTAR. Bij de onderhandelingen met Groningen had Haren hier specifieker in moeten zijn.
PMD kent een vergoedingenstructuur. Nu geldt per dit jaar dat dit een vergoeding is op bronscheiding OF nascheiding. De gemeente maakt een keuze waarbij de vergoeding voor de niet gekozen variant vervalt. Dus hier is en/en niet mogelijk. Groningen maakt de keuze (begrijpelijk) voor nascheiding.
Hoe jammer het ook is voor Haren, een gunstige uitspraak bij de rechter komt er zo niet.

9 oktober 2020 om 13:43
Ben zegt:

Wat ik niet begrijp is waarom het niet kan een keuze te hebben met afval.

Gemeente Het Hogeland stapt vanaf 1 januari 2021 over op het zogeheten diftarstysteem. Dat is woensdagavond tijdens de gemeenteraad besloten.

Een differentiatie die volgens de gemeenteraad van Groningen niet mogelijk is, als ik de argumenten van het raadsbesluit goed begrijp.

https://www.dvhn.nl/groningen/hethogeland/Het-Hogeland-stapt-vanaf-volgend-jaar-over-op-diftar-25571260.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2F

9 oktober 2020 om 19:37
Ronald zegt:

Ik draag bij, vanwege de betere inzamelingsmethodiek die we nu hebben en de (vermeende) aangegaande leugen van Groningen om diftar te behouden.

10 oktober 2020 om 09:14
anna molenaar zegt:

Met de hieronderstaande betogen ben ik het volstrekt eens.
Waarom iets veranderen als deze regeling (diftar) veel beter is , milieu technisch en financieel.

1)Bedrogen
Waarom voelen veel Harenaars zich bedrogen? Biezeveld: “De gemeenteraad laat hiermee zien dat hij zich niet gebonden acht aan een voor Haren belangrijke harde afspraak in de bestuursovereenkomst. Volgens de provincie was die overeenkomst nodig om na de herindeling de belangen van de inwoners van Haren en Ten Boer te beschermen. Ook heeft de gemeenteraad de uitkomst genegeerd van een enquête onder Harenaars: 82% wil Diftar behouden. Het vertrouwen in het gemeentebestuur van Groningen, dat vóór de herindeling al niet groot was, is in Haren nog verder afgenomen.“ Volgens de provincie zou herindeling met Groningen immers in het belang zijn van de Harenaars!

2)Aan het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad van de gemeente Groningen

1. Op 11 juli 2018 zei burgemeester den Oudsten in Haren de Krant: “We moeten ons er in Groningen heel bewust van worden, dat we na 1 januari een andere gemeente zullen worden. Nu zijn we een echte stadse gemeente, waar stadse zaken de agenda domineren. Straks zijn we een gemeente met zowel stad als dorpen en platteland. We zullen als bestuurders ons op die mix moeten richten.” “Den Oudsten zegt daarmee, dat de fusie niet enkel het ‘groter maken’ van Groningen is, maar dat het ook gevolgen heeft voor de denkwijze van ambtenaren en politici. Hij zegt ervan overtuigd te zijn dat dit gaat lukken.”
Harmonisatie van het afvalstoffenbeleid is voor de inwoners van ‘Haren’ een toetssteen hoe de bestuurders, politici en ambtenaren zich tegenover hen opstellen en omgaan met de voor ‘Haren’ wezenlijke onderdelen van het Bestuursakkoord Groningen-Haren-Ten Boer (2017). Door willens en wetens te besluiten de harde afspraak in het bestuursakkoord dat de nieuwe gemeente Diftar behoudt in Haren, niet na te komen, laat de gemeenteraad zien onvoldoende te beseffen dat in een democratie vertrouwen bij de burgers nodig is.
2. Ik kan geen vertrouwen hebben in een gemeentebestuur dat zonder tijdige en zorgvuldige voorbereiding en zonder deugdelijke onderbouwing het Bestuursakkoord en de belangen van de inwoners van Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren schendt, door:
a. het in ‘Haren’ gehanteerde Diftar-systeem (op basis van vast tarief en betaling per gewicht aangeboden huishoudelijk afval) af te schaffen, terwijl de raad weet dat dit systeem in ‘Haren’ al zo’n 20 jaar functioneert tot grote tevredenheid van de inwoners en aantoonbaar heeft geleid tot een aanzienlijke vermindering van het aanbod van huishoudelijk afval;
b. de afvalstoffenheffing voor het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen voor 2021 zo vast te stellen dat de inwoners van ‘Haren’ worden geconfronteerd met een naar verhouding sterkere verhoging dan de inwoners van ‘Groningen’ en ‘Ten Boer’, terwijl zij in verhouding tot die andere inwoners minder huishoudelijke afvalstoffen aanbieden. Dit riekt naar rechtsongelijkheid, ofwel willekeur;
c. niet zeker te stellen dat de voor gescheiden inzameling op basis van Diftar in Haren beschikbare voorzieningen, waaronder de centrale inleverplaats en materieel met weegapparatuur, in stand blijven.
Kennelijk mogen de inwoners van de dorpen in de voormalige gemeente Haren niet blijven profiteren van iets wat in delen van de stad om praktische redenen (nog) niet voor iedereen bereikbaar is.
3. Van mijn gemeentebestuur verwacht ik dat het zich in de relatie tot zijn inwoners gebonden acht aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en, in lijn met de doelstelling van de (ontwerp) Afvalstoffen-verordening (nl. bescherming van het milieu), inwoners die zich inzetten voor het beperken van huishoudelijk afval aanmoedigt – in plaats van ontmoedigt – hiermee door te gaan. Dat in andere delen van de gemeente inwoners op dit punt nog niet zo ver zijn of nog niet beschikken over dezelfde mogelijkheden als in ‘Haren’, mag nooit een reden zijn om de inwoners in ‘Haren’ die mogelijkheid tegen hun zin te ontnemen en op fors hogere kosten te jagen. De overheid is er voor de inwoners, niet andersom.
4. Daarom dring ik er met klem bij het college en de gemeenteraad op aan in de Afvalstoffenverordening 2021, te bepalen dat vanaf 1 januari 2021 de afvalstoffenheffing bestaat uit een vastrecht en een variabel deel. Dit variabele deel bestaat uit hetzij een bedrag per lediging van grijze/groene rolcontainer/minicontainer/ vuilniszak, hetzij een bedrag voor het aantal kilo’s aangeboden huisafval. Zo behoudt Haren Diftar (op basis van gewicht) en kunnen andere gebiedsdelen van de gemeente zelf een keuze maken.
5. Ik behoud mij het recht voor te zijner tijd bezwaar te maken tegen de aanslag afvalstoffenheffing 2021.

Datum: 2 november 2020
Naam: J.M.Stavenga-Visser
Adres: Oosterweg 81, 9751 PC Haren

3 november 2020 om 22:10

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.