De krant die je leest van A tot Z
Vrijdag 23 oktober, 2020

dinsdag 22 oktober 2019

Nieuws:

Ecoverbinding Paterswoldsemeer (dossier met emoties): Natuur Netwerk Nederland

Door: Redactie

De Provincie Groningen voert landelijk natuurbeleid uit: Natuur Netwerk Nederland. Al jaren werkt men in Haren aan een verbinding tussen de Drentse Aa en het Paterswoldsemeer aan de Meerweg. Het project zorgt voor een confrontatie tussen Provincie en burgers. Het werk wordt ondermijnd door het verspreiden van geruchten, zegt de provincie. Ambtenaren spreken onwaarheid, zeggen burgers. Harde woorden. Onderaan dit artikel leest u onverbloemde beschuldigingen van betrokkenen aan het adres van de Provincie.

Staghouwer sprak
In onze krant van vorige maand kwam verantwoordelijk gedeputeerde Henk Staghouwer (foto) aan het woord. Zijn uitspraken hebben geleid tot nieuwe (en emotionele) reacties van belanghebbenden. “Ieder woord is gelogen”, zegt Peter van der Tang, buurtbewoner. “Ze willen Woldring uitroken”, zegt een buurtbewoner die anoniem wil blijven.“Luistert de heer Staghouwer wel?” vraagt boerin Sandra Woldring zich af.

Het project in het kort
De Drentse Aa in de Oostpolder bij de Meerweg eindigt nu bij Café Friescheveen. De rivier wordt in 2020 doorgetrokken onder de Meerweg door en zal via landerijen naar het Paterswoldsemeer worden geleid. Doel: dieren meer leefruimte bieden en het water van het meer schoner maken. Het is landelijk beleid (Natuur Netwerk Nederland) en de Provincie voert het met overtuiging uit. Men heeft gronden aangekocht, maar stuitte op twee onwillige eigenaren: Café Friescheveen en veehouderij Woldring. Friescheveen is inmiddels onteigend, Woldring zit nog in de procedure.

Belanghebbende: Veehouderij Woldring, Hoornsedijk
Harald en Sandra Woldring hebben tientallen hectares grond in bezit op een sleutelpositie in het project. Aan de rand van het meer ligt 2,5 hectare die de Provincie per direct hard nodig heeft. Maar Woldring wil ze niet kwijt, omdat hij er koeien heeft lopen en bovendien wordt zijn grondbezit bij eventuele verkoop doorgeknipt en zit hij met twee losse stukken. Dat maakt de bedrijfsvoering zeer ongemakkelijk. Maar geld speelt ook een rol. De Provincie heeft heeft volgens Woldring aanmerkelijk lagere bedragen geboden dan aan anderen. Bovendien zegt hij dat hem geen alternatieve grond is aangeboden voor zijn bedrijfsvoering. Tenslotte recreëert de familie op eigen grond aan de oevers van het meer en dat genoegen wil men niet graag missen. Woldring voelt zich in het nauw gedreven, want er speelt op zijn hectares aan de zuidzijde van de Meerweg nog een andere delicate zaak. Zie kader. Woldring heeft de Provincie al aangeboden zelf de begeerde percelen langs het meer als particulier natuurbeheerder te gaan verzorgen. Zo’n afspraak heeft de Provincie ook zonder morren gemaakt met andere eigenaren. “Maar met ons wil men dan niet. Onbegrijpelijk en oneerlijk”, zegt Sandra Woldring.

 
Woldring is de klos
Het bedrijf van Woldring was zes jaar geleden ook al de klos. Men bezit 30 hectare (foto boven) in de polder Oosterland (bezuiden de Meerweg, naast Friescheveen) en die grond bleken gevaarlijke hoeveelheden zink, mangaan en zware metalen te worden opgenomen door planten. Daardoor stierven koeien van Woldring. Via sloten en oppervlaktewater is die vervuiling tientallen jaren vanuit Friescheveen zijn polder ingesijpeld. Friescheveen was rond 1920 de vuilstortplaats van de Gemeente Groningen. O.a. door het storten van 100.000 m3 vervuild slib is het gebied behoorlijk vervuild geraakt en dat is met onderzoek vastgesteld. Het Gemeentelijk Waterbedrijf Haren heeft in 1989 al aan de bel getrokken bij de Provincie Drenthe over de aanwezigheid van zware metalen en o.a. Fenolen en Polycyclische aromaten. De zaak kwam in 2014 in de openbaarheid door onverklaarde koeiensterfte. Sindsdien is het Woldring verboden zijn vee daar te laten grazen. Als landbouwgrond heeft het nauwelijks nog waarde.

Belanghebbende: Peter van der Tang  


Woedend is hij en hij noemt de Provinciale bestuurders ‘corrupt’. Later zullen deze percelen als bouwgrond met grote winst worden verkocht, voorspelt hij. Peter van der Tang (foto boven) woont aan de Hoornsedijk en vreest dat de vervuiling van Friescheveen zijn directe woonomgeving en zelfs het meer zal binnenstromen. Hij verwijt de bestuurders dat ze niet eerlijk en transparant zijn en zegt daarvoor bewijzen te hebben.

Cruciaal: heeft vervuiling vrij baan of niet?
Kan er nu wel of geen vervuild water via de nieuwe ecologische waterverbinding in het meer stromen? Onzin, zegt de provincie. Het water van de Drentse Aa en Friescheveen raakt elkaar niet en wordt dus niet vermengd. Daar is genoeg onderzoek naar gedaan. “Dat is dus niet waar”, zegt Harald Woldring. “Ik kan je keihard bewijzen dat er een open verbinding is tussen Friescheveen en de Drentse Aa. Dat wil de redactie graag zien en Woldring neemt de verslaggever mee de polders in.

 

 
Volgens Woldring kan een eendje rustig vanuit Friescheveen zwemmen naar de sloten van de polder Oosterland, die in de Drentse Aa uitmonden. Woldring neemt ons mee naar de Polder Kamphuis, waar het vuile water van Friescheveen tegen de drassige oevers klotst. Hij toont een betonnen doorgang in het struweel (foto), waar water van Friescheveen de sloten van de Polder Kamphuis instroomt. Via die sloten komt het vuile water in het oppervlaktewater, maar gaat ook rechtstreeks naar een sloot. Ook die doorgang zien we (foto boven). Die sloot staat weer in een open verbinding met de Drentse Aa in polder Oosterland. “Kijk, en nu zit dus het vuile water in de grond én in de sloten van het Oosterland, waar onze koeien stierven.” Slechts enkele tientallen meters verderop stroomt de Drentse Aa door de polder en neemt volgens Woldring vuil water mee uit de zachte bodem (kweldruk). “Dus vertel ons niet, dat er geen vervuiling via de Drentse Aa naar het meer zal stromen”, schampert Harald Woldring. En nog iets: de rioolwaterzuivering aan de Industrieweg te Paterswolde heeft tot 1974 rioolwater gestort en is tot 2013 als overstort gebruikt. Dit rioolwater werd afgevoerd via de Eelder Schipsloot naar het Noordwillemskanaal. Bij hoge waterstanden stroomde dit water de polder Oosterland in. Vanaf ongeveer 1990 hebben zich geen overstromingen meer voorgedaan. In die tijd kon je echter de inhoud van de riolering hier zien stromen. De overstort de Wolfhorn is nog altijd actief en staat volgens Woldring in open verbinding met de Drentsche Aa.

 

Opinies

*Veehouder Woldring
Sandra Woldring heeft een dik dossier aangelegd met onderzoeksrapporten, correspondentie en verslagen van rechtszittingen. Een kast vol papier. Logisch, de Provincie wil grond van haar onteigenen en gaat in hun ogen voorbij aan de bedrijfsbelangen van de veehouderij, die zij met haar man runt. “Luistert de heer Staghouwer wel? Hij denkt dat we niet willen meewerken, maar dat is niet waar. We zijn bereid als particulier natuurbeheerder te doen wat ze willen. Maar we willen wél eigenaar blijven in het belang van onze bedrijfsvoering. Deze constructie is heel bekend en wordt bij andere grondeigenaren ook toegepast, maar met ons wil men daar niet aan. ‘Dat station is gepasseerd’ zegt men. Wij snappen er niets van, we weten van niets. Ons bedrijf heeft ook al te maken met vervuiling door Friescheveen en riooloverstort in de polder Oosterland. Daar ligt 30 hectare, waar ons vee niet meer op mag grazen. De koeien gingen dood. Het bewijs dat vervuiling via oppervlaktewater en kweldruk zich kan verplaatsen. We snappen niet waarom de Provincie dat niet erkent en ons zo behandelt.”

Het Waterschap
In een gebiedsbeschrijving zegt het Waterschap Hunze en Aa’s dat het met de vervuiling wel meevalt. Men schrijft de gevonden vervuiling toe aan enkele woonboten en niet aan overstort of Friescheveen. Deze constatering ondersteunt dus de visie van de Provincie.

Kan het anders?
Volgens Woldring volstaat de Provincie in Eelderwolde ook met een droge ecologische verbinding.Daar worden dieren (zoals bevers en kikkers) bij een sluis tegengehouden waar ze daar de kant op moeten kruipen om vervolgens onder een brug door het water aan de andere kant kunnen bereiken. Daarna moeten ze ook over land naar de Onlanden toe. Waarom dat in Haren niet kan is haar een raadsel.

*Peter van der Tang (buurtbewoner) spreekt van ‘inpikken van land’
“Het zwarte water schandaal en het motief van de dief. In 1891 klaagden boeren al over vergiftiging van vee dat had gegraasd op weiland zoals nabij het Friescheveen. Anno 2019 vallen de zoogdieren dood neer van het eten van gras in de buurt van deze oude overheidsafvalbak. En nu willen Staghouwer en consorten het Paterwoldsemeer vergiftigen. Eeuwenlang was Stortplaats Friescheveen de door de overheid aangewezen plek voor huisvuil en menselijke uitwerpselen. Opstapelen van vuilnis in een moeras was misschien gangbaar vanaf 1800. In toenemende mate bleef men echter zitten ook met waardeloos afval. Raad eens waar dit terecht kwam? In het Verslag van den toestand der Gemeente Groningen over 1902 werd hiervan voor het eerst pas melding gemaakt. Want de overheid maakte zich er vanaf op een wijze die wij nu ook nog kennen: het werd tegen betaling aan een vervoerder (in dit geval een schipper) meegegeven. Deze moest maar zien waar en hoe hij het kwijt raakte. In het verslag werd slechts opgemerkt dat dit afval door de schipper ‘naar elders’ werd vervoerd. Niemand wist waar elders lag. Pas in 1933 werd deze vage plaatsaanduiding nader omschreven. Toen werd geschreven dat het ‘waardelooze blik en oud ijzer’ ‘sedert jaren’ in het landgoed het Friesche Veen, een watergebied tussen Paterswolde en Haren, werd gestort.

Voor de gemeente was dit een zeer aantrekkelijke regeling. Niet zij was verantwoordelijk voor het storten, maar de schipper. Wel bleef de overheid grossieren in vaagheden en deed men haar best om deze activiteiten buiten het zicht te houden. Het stortterrein zou aan de noordzijde zo kunnen worden ‘gemaskeerd zodat dat deze voor het publiek onzichtbaar zou worden. Misschien waren er ‘eenige hygiënische bezwaren’ maar door een ‘handig beleid’ zouden daaraan geen consequenties hoeven te worden verbonden. Als men immers de nabij gelegen gemeenten Eelde en Haren ‘onder bepaalde voorwaarden’ op deze plaats zou laten storten, zouden van die kant ‘zeer waarschijnlijk geen overwegende bezwaren tegen afvoer van Gronings vuil worden gemaakt’. Met andere woorden: milieubezwaren waren niet van belang, wel het doen verstommen van kritiek. Dit gedrag zie je nu weer terug bij de overheid. Of beter gezegd: het is er nog steeds.

Wat de provincie nu wil doen, onder het mom van natuurplannen, is de vuilstort Friescheveen verbinden met het Paterswoldsemeer. Er moet een zogenaamde natte verbinding komen. Feit is dat deze uitleg aan alle kanten riekt. De laatste tijd verschijnen er in diverse media artikelen waarin Staghouwer een riool van leugens spuit waardoor waarschijnlijk de slimste rechter wordt gepiepeld. Het grote probleem van dit soort fakenews is dat als je de leugens blijft herhalen, deze vanzelf de waarheid worden. Zo zegt hij dat er geen verbinding zit tussen Friescheveen en de Drentse Aa terwijl dit wel het geval is. Wat nog erger is, is dat een verbinding met het Paterwoldsemeer op de manier die de provincie voorstelt helemaal niet nodig is. Zeker niet in de steeds veranderende vorm waarin ze het presenteren. Alles gebeurt om mensen een rad voor het ogen te draaien en ze zijn er al meer dan acht jaar mee bezig. Wat is dan wel de waarheid? Door de eeuwen heen zijn er tientallen onderzoeksrapporten verschenen en altijd blijkt er weer dat er stront aan de knikker zit. Met zoveel verborgen agenda´s is het klip en klaar dat het Friescheveen een open stortkoker is geweest waar clandestien heel onfrisse substanties zijn geloosd. Dit altijd compleet gefaciliteerd door overheden met een dubbele agenda. Want zo werkt het: vuil trekt vuil aan. Dat weet iedereen en Staghouwer blijft ondertussen ontkennen maar niet bewijzen. Nu willen betrokkenen in dit gebied in gesprek met Staghouwer. Maar hij wil niet open en eerlijk over deze situatie met de betrokkenen in gesprek. Dit getuigt van grote lafheid. Het is het gedrag van een wolf in schaapskleren met een verborgen agenda. De onwaarheden van Staghouwer, die worden gepresenteerd als nieuws, wijzen op een bepaald belang. Het antwoord ligt voor de hand, iemand heeft belang bij het land! Het land wat ze willen inpikken is echter het enige stukje Paterwoldsemeer waar nog vrij uitzicht is. Dat moet zo blijven. Ik ben van mening dat grondzwendel het motief is van de dief. Maar bij de provincie vertellen ze zich waarschijnlijk zelf dat het gaat om ‘economisch belang’. Wat wij zien is oneigenlijk gebruik van overheidsmacht ondersteund door een consigliere en een extern grondbedrijf waarin de provincie haar vingers heeft zitten. Vuil trekt vuil aan, blijkbaar geldt dit ook voor mensen.”

*Een buurtbewoner (naam bij redactie bekend)
“De familie Woldring wordt uitgerookt door de Provincie en dat is niet nodig. Ze willen niets liever dan een goede afspraak maken over de voortzetting van hun bedrijf. Maar de Provincie stuurt aan op het einde van dat bedrijf, omdat ze dat beter uitkomt in hun plannen. Er wordt niet open en eerlijk met ze gepraat en dat overkomt meerdere mensen, weet ik. Kijk ook naar de familie Dubois van het café. Misschien is er nog oud zeer dat te maken heeft met vorige generaties, dat weet ik niet. Ik ben begaan met alles wat hen nu overkomt. Ik weet niet zeker of het ze zal lukken om de macht van de politiek te blijven weerstaan.”

3 reacties

L. Nederpel zegt:

Het lijkt er op dat mijn vraag van 18 september of Staghouwer inzake Friescheveen wel (de) waarheid spreekt met deze bijdragen is beantwoord. Zelf verschuilt Staghouwer zich achter de rechtspraak .. maar daarvan moeten we het aldus recente pers in Noord Nederland helaas ook niet echt van hebben.

23 oktober 2019 om 19:57
Hans Coffeng zegt:

Ik ben verrast dat de Provincie bij monde van de heer Staghouwer niet kiest voor openheid en ingaat op de kritiek en (feitelijke) bevindingen van betrokkenen. Met het blind doorzetten van een open verbinding zonder objectief onderzoek, riskeert hij een vervuild Paterswoldsemeer. Als recreant en bewoner aan het meer maak ik mij nu ook logischerwijs zorgen om dit handelen. De Provincie neemt nu dus heel bewust ecologische en financiële risico’s! De kennis van het voormalig grondgebruik en sterfte van dieren zou alle alarmbellen moeten doen rinkelen. Mijn dringend verzoek aan de Provincie is dan ook om deze kritiek serieus te nemen en te zorgen voor een absolute garantie dat het Paterswoldsemeer geen enkel risico loopt op vervuiling. Verder welke preventieve maatregelen zij gaat nemen om die garantie te kunnen geven.

27 oktober 2019 om 14:14
nick landman zegt:

In het Drents archief Assen, liggen allemaal documenten en onderzoeksrapporten waaruit blijkt dat dit gebied vol zit met zware metalen.
Op dit moment heb ik een expositie STORT! in het Noordelijk scheepvaart museum, daar ligt een glazen accu met lood en zink platen.
Hiervan liggen er vele in het Friescheveen.
Wat denkt de provincie hiermee te doen.

3 oktober 2020 om 12:43

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.