De krant die je leest van A tot Z
Dinsdag 26 januari, 2021

woensdag 20 december 2017

Nieuws:

Wethouder Michiel Verbeek reageert op crisis in Haren

Door: Redactie

Wethouder Michiel Verbeek had niet verwacht dat zijn collega Mariska Sloot (GVH) vandaag zou opstappen. “Nu nog niet”, zegt hij. “Ze heeft wel eens gezegd op te zullen stappen als de Tweede Kamer de herindeling zou goedkeuren, maar daarvan is nog helemaal geen sprake.” Volgens Verbeek was ook wethouder Mathilde Stiekema (CDA) verrast door de actie van Sloot.

Verbeek vindt dat Mariska Sloot met haar vertrek laat zien dat ze niet erg verantwoord omgaat met de hogere belangen van de gemeente Haren. Hij zegt: “Natuurlijk delen wij de opvatting dat Haren niet moet fuseren met Groningen. Wij knokken voor onze zelfstandigheid. Maar tegelijk moeten wij op een verantwoorde manier omgaan met de belangen van Haren. De kans is reëel dat het tot een fusie komt en als Groningen en Ten Boer zich daarop willen voorbereiden vind ik dat logisch. En als ze daarvoor informatie nodig hebben van Haren: prima. Daarmee overtreden we geen enkele regel en houden we ons aan de afspraak die staat in de motie van 2016. In die motie staat dat wij niet meewerken aan herindeling. Maar er staat nergens dat we een contactverbod hebben met Groningers en dat we geen vragen mogen beantwoorden.” Voor de liefhebbers staat de letterlijke tekst van de motie onderaan dit artikel.

Sleutelzin in de motie van 5 september 2016
De belangrijkste zin uit de genoemde motie is:
Verzoekt het college:
– Met ogenblikkelijke ingang te stoppen met verdere medewerking aan spoor 2;
– De inzet van ambtelijke en bestuurlijke capaciteit volledig te richten op spoor 1: uitvoering
van Beterr Haren en het bijbehorende ombuigingsplan.

De fractie van GVH vindt dat de contacten tussen Haren en de werkgroepen van Groningen en Ten Boer haaks staan op deze zinsnede.

GVH negeert opdracht van de raad
Verbeek gaat nog een stap verder. Hij zegt dat GVH een afspraak met de gemeenteraad van november negeert. Verbeek: “De raad heeft ons toen opgedragen te onderzoeken welke onderwerpen tóch moeten worden voorbereid, de zogenaamde ‘kritische paden’. Dat zijn onderwerpen die niet kunnen wachten tot een besluit van de Tweede Kamer. Denk aan ICT en personeelsbeleid. Het is niet meer dan verantwoord besturen als je die onderwerpen ter hand neemt. Je moet voorkomen dat je bij de onverhoopte fusie opeens problemen hebt met ICT en medewerkers, dat mag je Haren niet aandoen, vinden we. Door zo principieel vast te houden aan een soort contactverbod dien je geen enkel belang.” Verbeek vindt dat zijn handelswijze allerminst wil zeggen dat het college opschuift naar ‘fusie’. “Daar is geen sprake van”, zegt hij. “Wij zijn tegen fusie.”

GVH ondergraaft haar doelstelling
De bestuurscrisis die nu door GVH is ontstaan, zal volgens Verbeek nadelige gevolgen hebben voor het thema waar het ook juist GVH om gaat: voorkomen van de fusie met Groningen/Ten Boer. “Ik denk dat Haren door deze problemen niet echt te boek zal staan als een stabiel bestuur. Door deze actie is fusie waarschijnlijk dichterbij gekomen in plaats van verder weg.”

Komt er een nieuwe wethouder?
Donderdag is er een ingelast beraad van B en W, dat al was gepland, maar dat nu waarschijnlijk zal gaan over de vraag wat er moet gebeuren met de vrijgekomen wethouderspost. Verbeek heeft daar wel een idee over: “Wat mij betreft moeten we Haren niet op kosten jagen, we kunnen beter de portefeuille van Mariska Sloot verdelen onder de twee overgebleven wethouders en de burgemeester. Dat moet kunnen. We gaan dan verder met het besturen van Haren zolang dat van ons wordt gevraagd.”

Analyse
Nu de Harense raad opnieuw is gerangschikt, ontstaat de malle situatie dat de oppositie (10) opeens groter is dan de coalitie (7). Maar de oppositie zal op het thema ‘fusie’ geen vuist kunnen maken, omdat GVH, D66 en CDA nog steeds tegen de fusie zijn en daarin dus sterker staan. GL, CU, VVD en PvdA blijven vóór fusie.

Helemaal vreemd kan het worden als een partij op het idee komt om een motie van wantrouwen in te dienen tegen de restanten van het college. In theorie zouden de oude oppositiepartijen dat kunnen doen (7), omdat zij geen vertrouwen hebben in deze ‘restanten’ van de macht. Als GVH (3) zich als nieuwe oppositiepartij zou aansluiten bij zo’n motie (met een heel andere reden, namelijk de werkgroepenkwestie), dan is de chaos niet meer te overzien. Dan zou het college met 10 tegen 7 worden weggestuurd en is Haren een compleet stuurloos schip.

De tijd zal het leren. Een rustige kerst wordt het niet in Haren.

TEKST MOTIE 5 SEPTEMBER 2016

Motie: volledige inzet op spoor 1: Beter Haren en ombuigingsoperatie
De gemeenteraad van Haren, in vergadering bijeen op maandag 5 september 2016,
besprekende het rapport van het COELO,

Constaterende dat:
– Gedeputeerde Staten van Groningen op 30 maart 2016 de gemeente Haren de
mogelijkheid gaf de in het rapport van B&A gesignaleerde problemen op te lossen en op
basis daarvan zelf de keuze te maken voor zelfstandigheid of herindeling;
– De gemeenteraad in juni 2016 (opnieuw) heeft gekozen de zelfstandige status te
continueren en de in het rapport van B&A gesignaleerde problemen op te lossen door
uitvoering van het plan Beterr Haren en de op 21 juni vastgestelde financiële
ombuigingsoperatie door te voeren;
– Gedeputeerde Staten van Groningen op 28 juni 2016 toch hebben besloten op basis van
artikel 8 van de wet arhi een herindelingsontwerp op te stellen tot samenvoeging van de
gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer;
– Gedeputeerde Staten daarbij hebben aangegeven dat dit besluit genomen is op basis van
feiten ‘die een zelfstandige toekomst voor Haren ingewikkeld maken.’ Met name werd
getwijfeld aan de financiële houdbaarheid van de gemeente Haren (brief 28 juni 2016)*;
– Gedeputeerde Staten deze ‘feiten’ niet inhoudelijk hebben gemotiveerd in enig document,
door GS opgesteld en gericht aan het gemeentebestuur van Haren;
– Gedeputeerde Staten ook het ombuigingsplan van 21 juni 2016 niet gedocumenteerd
hebben betrokken bij hun afwegingen;
– De gemeente Haren onder protest heeft meegewerkt aan de samenstelling van het
herindelingsontwerp, onder de naam spoor 2;
– Dit herindelingsontwerp zich thans in de afrondingsfase bevindt;
– Het COELO in het rapport ‘Financiële positie Haren’ heeft aangetoond dat de
ombuigingsplannen die de raad op 21 juni vaststelde een afdoende oplossing zijn voor de
financiële problemen van Haren;
– Het COELO constateert dat er financieel geen acuut probleem is in Haren;
– Het COELO constateert dat de situatie in Haren niet uitzonderlijk is en dat er geen sprake is
van structurele niet-beinvloedbare sociaal-economische omstandigheden;
– Artikel 8 van de wet arhi volgens het bijpassende beleidskader alleen kan worden
toegepast als er een urgent probleem is, dat alleen opgelost kan worden met een
herindeling;

Overwegende dat:
– Ingewikkeld iets anders is dan onmogelijk;
– De gemeenteraad op 15 juni 2016 en op 21 juni hebben vastgesteld dat met uitvoering van
het plan Beterr Haren en het ombuigingsplan de door B&A gesignaleerde problemen kunnen
worden opgelost en dat daarmee volledig aan de voorwaarden van GS van 30 maart 2016 is
voldaan;
– Het COELO bevestigt dat het gepresenteerde ombuigingsplan financieel een afdoende
oplossing biedt;
– Het COELO stelt dat herindeling voor het oplossen van financiële problemen in Haren niet
het juiste middel is;
– Het COELO-rapport concludeert dat er in Haren geen acuut financieel probleem is;
– Het werken aan twee sporen een groot beslag legt op de inzet van ambtelijke en
bestuurlijke capaciteit;

Verzoekt het college:
– Met ogenblikkelijke ingang te stoppen met verdere medewerking aan spoor 2;
– De inzet van ambtelijke en bestuurlijke capaciteit volledig te richten op spoor 1: uitvoering
van Beterr Haren en het bijbehorende ombuigingsplan;
– Gedeputeerde Staten van Groningen in een brief hiervan in kennis te stellen;
– Gedeputeerde Staten te verzoeken op basis van het rapport Beterr Haren, het
ombuigingsplan van 21 juni en het COELO-rapport en de besluitvorming van de
gemeenteraad de artikel 8 wet arhi-procedure te stoppen;
– Gedeputeerde Staten van Groningen te berichten dat, ingeval het herindelingsontwerp
Groningen, Haren en Ten Boer toch in procedure wordt gebracht, de gemeenteraad van
Haren de wettelijke termijn waarbinnen zienswijzen kunnen worden ingediend – zijnde drie
maanden – niet wenst te bekorten;
– Geen onomkeerbare stappen te zetten wat betreft samenwerkingsverbanden, zonder die
tevoren aan de gemeenteraad voor te leggen;
en gaat over tot de orde van de dag.

De fracties van
D66
GVH
CDA

3 reacties

Ben zegt:

Denk dat de kern van het probleem is de onbekwaamheid van de landelijk overheid en de wetgever om een goed traject neer te zetten waarin de minimaal benodigde tijdschema om alles soepel in de juiste banen te leiden in acht worden gehouden.
Het is bekend dat er minimaal een jaar nodig om na verstelling en ondertekening van de wet dat deze periode nodig heeft om de wet effectief en naar behoren te kunnen uitvoeren. Dit is recentelijk nog eens bevestigd door een extern advies bureau.

Men stelt een datum vast en vergeet de tijden die nodig zijn om alles naar behoren uit te voeren. Een wet is pas van kracht als deze is aangenomen. Tot die tijd weet men niet wat er in de wet staat en of wat er in het concept wetgeving staat ook in de uiteindelijke wet bekrachtigd wordt.

Vast staat dat de Gemeente Hare niet wil herindelen en de Gemeente Groningen en Gemeente Ten Boer elkaar al jaren hebben gevonden.

En dan komt het.
Men verwijt de Gemeente Haren dat deze niet haar werk doet en alles in het honderd laat lopen.

Dat is het verschuiven van de grote tekortkoming en gebrek aan inzicht in deze kwestie van de landelijke overheid en wetgever naar het leidend voorwerp de Gemeente Haren.

In de meeste sporten hebben wij regels en gebruiken kaders en lijnen om alles af te bakenen. In et verkeer zie een andere versie. Zolang je binnen de lijnen blijft is alles in orde en conform de afspraak en regels. Buiten de kader s en de wordt niet toegestaan e afgestraft.
Als met deze dagelijkse wetenschap en praktijk kijkt naar de gang van zaken ronde de fusie, de werkgroepen en de informatie verstrekking

Dan kan niet anders dan dat er ook binnen de kaders en lijnen wordt gewerkt.
Dan is het onverklaarbaar dat de Gemeente capaciteit vrijmaakt mensen inzet om problemen en tekortkoming van de landelijke overheid en de wetgever op te lossen voor iets dat in concept zou kunnen bestaan echter geen wet is en niet bekrachtigd daarmee geld middelen en capaciteiten verspild.

Dat Haren klaarblijkelijk over voldoende middelen en daadkracht bezit om ondanks alle verwijten de kosten te kunnen dragen, de middelen kan herschikken en capaciteit heeft geeft aan dat zonder dit er meer voorzieningen beschikbaar kunnen zijn in de Gemeente.

De titel van de motie van 05 september 2016 is
volledige inzet op spoor 1: Beter Haren en ombuigingsoperatie
heet verzoek dat gedaan is
Verzoekt het college:
– Met ogenblikkelijke ingang te stoppen met verdere medewerking aan spoor 2;
– De inzet van ambtelijke en bestuurlijke capaciteit volledig te richten op spoor 1: uitvoering
van Beterr Haren en het bijbehorende ombuigingsplan;

21 december 2017 om 04:35
peter zegt:

@Ben,

D66 en CDA noemen daarnaast nog de motie van 27 november 2017, daarin staat:
“Indien uit nader onderzoek naar het kritisch pad van bepaalde beleidsterreinen naar het oordeel
van het college overtuigend blijkt dat het onvermijdelijk is actie te ondernemen vóórdat de beide Kamers zich hebben uitgesproken, hiertoe een concreet en gemotiveerd voorstel aan de
gemeenteraad voor te leggen volgens de reguliere procedure in een raadscommissie”

Voor dat nader onderzoek is contact benodigd tussen de drie verschillende gemeenten.

21 december 2017 om 14:42
Johannes zegt:

Verbeek: ” Maar er staat nergens dat we een contactverbod hebben met Groningers en dat we geen vragen mogen beantwoorden.” Dat heeft ook niemand beweerd. Verbeek weet dat het hier gaat om de ‘werkgroepen’.

23 december 2017 om 10:07

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.