De krant die je leest van A tot Z
Woensdag 8 december, 2021

woensdag 30 december 2020

Nieuws:

Wethouder Philip Broeksma reageert op commotie over zonneparken (met kritische repliek van Stichting Landelijk Gebied Haren)

Door: Redactie

Wethouder Philip Broeksma (o.a. Duurzaamheid) reageert op onze vragen naar aanleiding van de felle reacties in Haren op de beleidsvoornemens om op mogelijk zeven locaties zonneparken van maximaal 10 hectare toe te staan. Onder de streep zegt hij dat de visie niets anders is dan voortzetting van Harens beleid. Bovendien klopt volgens hem het beeld niet dat op de ingetekende plaatsen ook echt zonneparken komen. “We hebben op advies van onze landschapsarchitect slechts willen aangeven op welke plekken we particuliere initiatieven zouden willen toestaan. En als we bij die keuzes verkeerde inschattingen hebben gemaakt horen we dat graag.”

Soep
Het is duidelijk: wat Broeksma betreft wordt de soep niet zo heet gegeten als ie wordt opgediend. Hij zegt over de mogelijke aanleg van zonneparken: “We stellen daar straks heel strenge voorwaarden aan. Zo willen we geen grote commerciële partijen en die zijn trouwens in 10 hectare ook helemaal niet geïnteresseerd. Een project gaat alleen door als er voldoende particuliere deelnemers zijn, die minstens 50% van de financiering dragen. Dan is er dus draagvlak en is zo’n zonnepark gewenst.” Als er bij een plan genoeg deelnemers zijn, maar desalniettemin zijn direct aanwonenden tegen de aanleg, dan worden volgens de wethouder alle gebruikelijke procedures gevolgd om ook hun belangen te dienen.

Natuur
Broeksma zegt dat de natuur niet lijdt onder de aanleg van een zonnepark, omdat er ook op dat vlak zeer strenge voorwaarden worden gesteld. De natuurlijke waarde in het gebied moet toenemen en de biodiversiteit ook. Toch zijn kritische Harenaars ontsteld over de inkleuring van mogelijke locaties, omdat die het natuurlijk landschap zouden aantasten. “Onze landschapsarchitect heeft daarnaar gekeken en deze plaatsen als geschikt betiteld. Als daarbij vergissingen zijn gemaakt horen we dat vast en zeker bij de inspraak.”

Inspraak
Over inspraak gesproken: kritische Harenaars vinden dat het proces vreemd verloopt. Ze zeggen niet te zijn betrokken bij het kiezen van de locaties. “Dat heeft ermee te maken dat we gewoon Harens beleid voortzetten. Maar het betekent niet dat mensen niets meer te zeggen hebben, hoor. Tot 6 januari kan men reageren en op 14 januari komt er een webinar waar we tekst en uitleg geven en waar mensen kunnen reageren.” Volgens de wethouder moeten mensen ook niet denken dat er nu wordt besloten dat er inderdaad zonneparken komen op de genoemde locaties. Hij benadrukt: “Het zijn locaties waar eventueel particuliere initiatieven mogelijk moeten worden. Als die initiatieven er straks niet komen, dan komen er dus ook geen zonneparken. De gemeente zal ze niet zelf aanleggen.”

De gemeente hoopt overigens dat het project Zonneweide Glimmen, dat in 2021 wordt aangelegd met 6000 panelen, wel degelijk navolging zal krijgen. “Een prachtig voorbeeld van een particulier initiatief, dat juich ik toe. En we hebben ze nodig, want ook al zouden we alle mogelijke daken in de gemeente van zonnepanelen voorzien, dan halen we onze doelstelling echt nog niet. Dat hebben we uitgerekend. We hebben parken nodig, zoals die nu ook in Groningen zijn gepland bij Meerstad-Noord en Westpoort-Noord. Straks zal het gebied Haren slechts 2% bijdragen aan het geheel van zonneparken in onze gemeente.”

Zoals gezegd volgt op 14 januari een webinar waar inwoners kunnen meepraten. Nadere informatie daarover volgt.

Foto: Philip Broeksma, wethouder.

 

Update 1 januari 2021: De Stichting Landelijk Gebied Haren (hierna SLGH) reageert op het artikel, waarin de wethouder een toelichting geeft op het proces rond de zonneparken. Men stuurde de redactie een aantal quotes uit het interview en wil deze weerleggen of van repliek voorzien.

Wethouder: Het beleidskader niets anders is dan voortzetting van Harens beleid.” 

SLGH: In de Harense nota (2017) staat: “de gemeente (Haren) kiest ervoor om het buitengebied in principe uit te sluiten voor de ontwikkeling van zonneparken; dit geldt voor alle gebieden. Alleen bij hoge uitzondering kunnen zonneparken worden toegelaten.” Bij hoge uitzondering is iets anders dan op 9 locaties zonneparken tot 10 ha toestaan naast de al 4 bestaande initiatieven. 

Wethouder:  “We hebben op advies van onze landschapsarchitect slechts willen aangeven op welke plekken we particuliere initiatieven zouden willen toestaan.” 

SLGH: Het landschapsarchitectenbureau H+N+S heeft in haar rapport: “Verkenning zonneparken in het landschap van Groningen” (juli 2019) geen enkele vlek aangegeven of geadviseerd waar zonneparken zouden kunnen. Het is een algemeen verhaal waar ook fouten in staan b.v.: begrenzingen van de beekdalen kloppen niet (o.a. op blz. 34). Het Nationaal Park Drentsche Aa en Unesco Geopark de Hondsrug worden door H+N+S niet eens genoemd! Ook geeft H+N+S in een brief aan ons aan dat: “Onze studie ging niet gedetailleerder dan landschapstypen… archeologische waarden en cultuurhistorisch erfgoed zijn niet meegenomen in de studie.” Nationaal Park de Drentsche Aa wordt in het beleidskader ook niet eens genoemd!  

Wethouder: “Alle gebruikelijke procedures gevolgd om ook hun belangen (die van de bewoners) te dienen. 

SLGH: Het is de bedoeling dat het beleidskader wordt vastgesteld als gebiedsvisie. Dat doet de gemeente om de normale rechtsbescherming (bezwaar en beroep) bij de noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan buiten werking te stellen. 

 Wethouder: We stellen daar straks heel strenge voorwaarden aan. Zo willen we geen grote commerciële partijen en die zijn trouwens in 10 hectare ook helemaal niet geïnteresseerd.” 

SLGH: Commerciële partijen zijn volgens hun eigen organisaties geïnteresseerd in alles boven de  5 ha. En de strenge voorwaarden zijn er niet of kunnen worden omzeild. 

Wethouder: “De natuur lijdt niet onder de aanleg van een zonnepark, omdat er ook op dat vlak zeer strenge voorwaarden worden gesteld. De natuurlijke waarde in het gebied moet toenemen en de biodiversiteit ook”. 

SLGH: Zonneparken krijgen, tegen vandalisme en voor de verzekering, een 2 meter hoog hek rondom. Reeën, dassen, hazen, etc. kunnen daar niet doorheen. Migratie wordt bemoeilijkt en foerageergebied verkleind. En wat blijft erover van de landschappelijke samenhang? 

Wethouder: Kritische Harenaars vinden dat het proces vreemd verloopt. Ze zeggen niet te zijn betrokken bij het kiezen van de locaties. “Dat heeft ermee te maken dat we gewoon Harens beleid voortzetten. Maar het betekent niet dat mensen niets meer te zeggen hebben, hoor. Tot 6 januari kan men reageren en op 14 januari komt er een webinar waar we tekst en uitleg geven en waar mensen kunnen reageren.” 

SLGH: Zie voor wat betreft het ‘voortzetten van het Harense beleid” ons eerste punt, zie boven. Twee jaar is er aan het beleidskader gewerkt. Er waren dus genoeg momenten voor overleg. En dan nu, na de sluiting van de reactietermijn, een webinar waar tekst en uitleg wordt gegeven?  Zoals de SLGH al vele malen heeft aangegeven: We willen graag in het voortraject onze inbreng kunnen leveren!  

Foto: Kartrekkers van Stichting Landelijk Gebied Haren, v.l.n.r. Jan Wittenberg, Thouraya Dil en David van der Kellen.

13 reacties

Wil Legemaat zegt:

Voortzetting van Harens beleid? Heeft de heer Broeksma de beleidsnota ‘Zonne-energie in de gemeente Haren’, vastgesteld in december 2017 wel gelezen? Daarin staat:
1. Eerst fors inzetten op zonnepanelen op woningen en bedrijfsgebouwen. Dit heeft de voorkeur!
2. Zonneparken onder voorwaarden mogelijk maken op terreinen die grenzen aan stedelijk gebied.
3. Het buitengebied is in principe UITGESLOTEN voor de ontwikkeling van zonneparken. ‘Dit geldt voor ALLE gebieden.’ Uitzonderingen zijn slechts mogelijk onder strenge voorwaarden en met een maatwerkprocedure.

Ook de Milieuadviesraad was duidelijk in de adviezen: niet in jet buitengebied en indien in landelijk gebied, grenzend aan stedelijk gebied (2) en eventuele uitzonderingen dan zijn plaatselijke betrokkenheid en burgerparticipatie van het grootste belang.

Dat laatste geldt altijd: bottom-up op initiatief van inwoners. Voorbeelden: zonneweide in Glimmen en terrein bij zorgboerderij De Mikkelhorst.

Broeksma begint nu bij de uitzonderingen met dit top-downbeleid. Van stimulering van zonnepanelen op daken van woningen en bedrijfsgebouwen merken wij weinig en nergens is een kaartje waarop zonneparken binnen stedelijk gebied of aan de randen ervan worden overwogen. Bijvoorbeeld het overkappen van de transferia.

Dit is dus de omgekeerde wereld en zeker niet wat de gemeenteraad van Haren in 2017 voor ogen had.

Wil Legemaat (voormalig raadslid voormalige gemeente Haren)

30 december 2020 om 13:44
Martijn Dijksma zegt:

@mevrouw legemaat: hoe komt het toch dat u juist nu zo actief bent? Toen u destijds nog raadslid van Haren was hebben wij vrijwel nimmer van u gehoord. (Überhaupt iets zinnigs kan ik mij niet heugen) Laat staan dat u actief tegenstander was van een samenvoeging bij Groningen. Vreemd!

Redactie zegt: Even een toevoeging aan uw reactie: D66 was destijds mordicus tegen de samenvoeging met Groningen. Als u de politiek in Haren destijds al volgde kan u dat eigenlijk niet zijn ontgaan. Waarvan akte.

30 december 2020 om 15:51
Wil Legemaat zegt:

@Martijn Dijksma. Ik durf in alle bescheidenheid te stellen dat u niet goed heeft opgelet. Daar laat ik het bij

30 december 2020 om 19:05
rolf zegt:

Gaat wel lekker tussen Haren & Groningen niet.

Eerst de foutieve AFvalnota.
Toen De zonneparken
EN ook nog eens de Afvalwijzer die niet zichtbaar is op de site van de Gemeente

31 december 2020 om 13:56
Mevrouw Dil zegt:

Beste Wil,
Dankjewel voor jouw reactie. Inderdaad was D66 mordicus tegen de samenvoeging met Groningen.
Onbegrijpelijk dat je een dergelijke reactie krijgt als hierboven. Jij bent persoonlijk zeer actief betrokken geweest, wij hebben je wel degelijk gehoord !
Ook fijn dat jij de onzin die wethouder Broeksma beweert weerlegt in jouw reactie.
Ook de Stichting Landelijk Gebied Haren loopt steeds weer tegen deze onware bewering aan.
Dit beleid van de nieuwe gemeente heeft NIKS te maken met het beleid van de voormalige gemeente Haren !
Mevrouw Dil

31 december 2020 om 13:58
Thouraya Dil zegt:

Inderdaad was D66 mordicus tegen de samenvoeging van Haren bij Groningen.
Wil Legemate heeft zich persoonlijk ingezet om de samenvoeging te voorkomen.
Wethouder Broeksma baseert zijn uitspraken over het beleid van voormalig gemeente Haren niet op de feiten.
Ook de Stichting Landelijk Gebied Haren moet steeds opnieuw de fabel over het zogenaamde voortborduren van de nieuwe gemeente op het beleid van Haren weerleggen.
Het is fijn dat deze onjuiste informatie nu weerlegt wordt door een collega wethouder uit de oude gemeente Haren.

31 december 2020 om 20:05
Rene Valkema zegt:

Deze soep wordt heet opgediend. Kijk wat hij zegt. ‘Strenge voorwaarden, 50% particulieren dan is er draagvlak, goed inpassen in de natuur’. Hij zegt met andere woorden die zonneparkenkomen er. Zonder rekening te houden met inwoners.
Typisch een bestuurder die de groene woonomgeving kaapt van haar inwoners.
Er is nog volop ruimte op daken in de gemeente. Maak daar werk van.

1 januari 2021 om 00:56
Rene Valkema zegt:

Dat zonnepanelen zo weinig door bedrijven op daken worden toegepast in Nederland komt door de prijs van stroom die voor grootverbruikers veel lager is dan voor burgers.
De prijstelling moet anders om de juiste prikkels te krijgen. Voor nu:
.
Huur deze daken publiek, gebruik de ode belasting zo voorkom je grootschalige vernietiging van naruurlijke ruimte.

1 januari 2021 om 01:04
jean zegt:

Wethouder ga eens huiswerk doen. Zonnepanalen en windmolens zijn niet duurzaam, wordt een hele klus om ze na 10-15 jaar te recyclen, welk plan heeft de wethouder om van dit afval af te komen?
Wat is nu precies de klimaatbijdrage (invloed op temperatuur) en is dit verdedigbaar tegen de opoffering van natuur, milieu en landschap?
Gaat die duurzaam opgewekte energie wel naar de huishoudens of wordt dit lucratief verkocht aan datacenters?

1 januari 2021 om 15:40
Mariska Sloot zegt:

Wat de wethouder zegt klopt niet! Het is GEEN voortzetting van Harens beleid!
De notitie waar ook mevrouw Legemaat aan refereert is in Haren met uiterste zorgvuldigheid voorbereid. Juist omdat er toen al veel commerciele aanvragen kwamen. De gemeenteraad, de milieuadviesraad en de burgers hebben hier indertijd behoorlijk wat tijd in gestoken om het voorstel te beoordelen naar Harense maatstaven. De gemeenteraad heeft toen een een zeer “bestuurskrachtig” besluit genomen. (Deed ze wel vaker, maar dat terzijde) Ons is ook altijd verteld dat de stad eerdere besluiten zou horen over te nemen…
U kunt vandaag nog uw bezwaar indienen over dit onzalige plan. Dank aan de SLGH voor hun inzet in deze! Kijk op hun site voor de echte informatie, waaronder de notitie van Haren.
En voor de duidelijkheid; mevrouw Legemaat heeft net als de rest van D66, GVH en het CDA gevochten tegen de herindeling! Wat hebben wij helaas gelijk gekregen!

Mariska Sloot
Oud wethouder RO (oa verantwoordelijk voor bovengenoemde notitie)
Oud raadslid GVH

1 januari 2021 om 23:35
jean zegt:

Elke D66’er en CDA’r in Haren heeft toch wel zijn lidmaatschap na de herverdeling opgezegd? Toch wel een beetje door de landelijke politiek in zijn hemd gezet. Hoe blijf je dan geloofwaardig of toch krokodillentranen?

2 januari 2021 om 15:55
Peter zegt:

Noem het “bestuurskrachtig”, maar de bewuste notitie van de gemeente Haren laat toch wel enige mogelijkheden zien om, na een goede afweging, toch medewerking te verlenen. Het is dus niet zo dat de Harense notitie op voorhand de komst van zonneparken in het buitengebied al deed uitsluiten

Uit de notitie:

“Om te voorkomen dat bovengenoemde landschappelijke waarden worden aangetast, kiest de gemeente ervoor om het buitengebied in principe uit te sluiten voor de ontwikkeling van zonneparken; dit geldt voor alle gebieden. Alleen bij hoge uitzondering kunnen zonneparken worden toegelaten. Van geval tot geval zal dit
beoordeeld moeten worden middels een maatwerktraject (zie paragraaf 4.3). In dit maatwerktraject wordt onder andere gekeken naar de invloed van het zonnepark op de landschappelijke waarden, de mate van participatie en het meervoudig ruimtegebruik.

4.3 Maatwerktraject zonneparken in het buitengebied
Voor alle zonneparken in het buitengebied (aansluitend op het stedelijk gebied of los het landelijk gebied) geldt de voorwaarde dat er sprake moet zijn van een verantwoorde locatiekeuze. Dit betekent dat voor ieder zonnepark een maatwerktraject doorlopen moet worden dat resulteert in een inrichtingsplan. Dit maatwerktraject wordt gezamenlijk met de provincie en de initiatiefnemer georganiseerd. De maatwerk –
benadering kan ook leiden tot de uitkomst dat het initiatief niet past op de voorgestelde locatie en in de voorgestelde vorm. “

4 januari 2021 om 10:22
Rolf zegt:

Nou nog een leuke aap die uit de mouw kwam. Hebben we allemaal het stukje gelezen in het Harener Weekblad?

Nu blijkt dus de Projecleider die het project moet leiden de eigenaar te zijn van het bedrijf wat het moet gaan aanleggen. Hoe kan je dan onpartijdig zijn? Ik denk dus dat klagen helaas niks gaat helpen. Want die man gaat ook echt een project voor hemzelf cancelen.

6 januari 2021 om 19:27

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.