De krant die je leest van A tot Z
Zondag 5 december, 2021

dinsdag 13 oktober 2015

Nieuws:

Bloemlezing uitspraken burgemeester over brandweerkazerne

Door: Redactie

Een openbaar debat wordt lastig als één van de belangrijkste thema’s, financiën, niet besproken mag worden. De keuze voor een nieuwe locatie voor de brandweer in Haren loopt daardoor mank. Overigens hebben raadsfracties wél inzage in de financiële consequenties, maar ze mogen er in het openbaar niet over spreken. Gisteren was er een raadscommissievergadering deels in raadselen.

Het agendapunt ‘brandweer’ was een vragenuur, waarbij het niet over geld mocht gaan. Portefeuillehouder Pieter van Veen (foto) deed daarom in algemene zin enkele uitspraken om de dilemma’s te schetsen. Een bloemlezing:

* “De kazerne moet in de kom van Haren worden gebouwd, volgens de regels van de Veiligheidsregio Groningen. Dat is heel lastig, tegen iedere locatie zijn bezwaren in te brengen.”

* “De Veiligheidsregio Groningen kijkt naar aanrij- en uitruktijden. Wat dat betreft is de Westersedrift de minst goede locatie, dat is de ondergrens.”

* “Toen ik hier in mei kwam dacht ik: Felland is de beste locatie. Maar die valt echt af. De Veiligheidsregio Groningen heeft bezwaren tegen die locatie en dan gaat het o.a. om aanrijtijden.”

* “Als het gaat om de financiële gevolgen van de verschillende locaties…Westersedrift is het meest nadelig, dan Tubantia en dan Stationsgebied.” (vrij vertaald: Stationsgebied kost de gemeente het minste, Westersedrift het meeste).

* “Bij locatie Tubantia is het beschermd dorpsgezicht een zwaar punt. Dat vereist een kazerne met een architectonisch hoogstandje. Maar ja, verderop staat een benzinepomp en dat is nou ook niet het mooiste gedeelte van het beschermd dorpsgezicht.”

* “Ook al komt de fietstunnel bij het station, de verkeerssituatie bij de locatie Stationsgebied blijft lastig.”

* “We verwachten bij alle locaties bezwaar- en beroepsprocedures. Als het gaat om de locaties zelf verwacht ik dat Stationsgebied sneller te realiseren is dan de andere twee.”

* “Tot mijn spijt gaat Felland echt niet lukken. Ik zou dat dolgraag willen, maar het lukt niet vanuit de VRG.”

* “Er was de vraag of de grond in het Stationsgebied bij verkoop voor woningen of kantoren niet veel meer zou opbrengen dan de brandweerkazerne. En dat dit dus kostenverhogend zou zijn. Nee, want er zou voorlopig geen sprake zijn van verkoop voor woningen of kantoren.”

* “De extra kosten voor aanpassen van de locatie Westersedrift schat ik in tussen een half miljoen en een miljoen. Later zullen die cijfers wel concreter worden als we daar gaan bouwen. Je moet nu gewoon beslissen of je het ervoor over hebt en desnoods verhoog je de OZB met een paar procent”. (eventueel ironische ondertoon niet waarneembaar).

* “Verkoop van de gemeentewerf aan de Westersedrift ten behoeve van woningbouw is niet haalbaar, er lopen allerlei leidingen in de grond. Je kunt daarmee dus geen geld vangen om een verhuizing van brandweer plus gemeentedienst te betalen.”

Op 26 oktober om 20.00 uur start de raadsvergadering die zou moeten leiden tot een besluit.

8 reacties

Prat zegt:

Uit deze uitspraken blijkt maar weer dat het College er niet uit is gekomen en nu alles ongesorteerdop het bord van de Raad legt. Een duidelijker brevet van onvermogen bestaat niet. De Raad moet het maar zeggen en de bevolking moet het maar pruimen. Na een nieuw gemeentehuis op grond van ARBO argumenten, nu een nieuwe brandweerkazerne ook vanwege de ARBO!! Het kan nog gezellig worden en een paar centen kosten.

13 oktober 2015 om 12:45
G.D.Kuipers zegt:

Redactie, U spreekt over een bloemlezing van de portefeuillehouder over het onderwerp Brandweerkazerne?
Raadsleden, wij mogen toch hopen dat het college, op voordracht van de burgemeester, een voorstel brengt, te behandelen in uw raad?
Wij hopen toch dat deze raad niet hetzelfde doet als in 2006?
Toen besloot meneer Gerritsen dat het oude gemeentehuis moest worden afgebroken. En hij stuurde een briefje naar de burgerij, waar hij meldde dat er een nieuw gemeentehuis moest komen.
En die raad deed niets. Het nieuwe gebouw staat er zonder raadsbesluit!
Is dit nu de aanleiding, het gesprekje met de burgers op de 29e, dat de raad op grond van niets een plaats gaat bepalen?
Geachte raadsleden, morgenavond kijken wij naar de commissievergadering.
In de raadsstukken voor de 29e komt nog geen agendastuk voor de kazerne voor.
Dus is de plek niet door het college besloten.
Wij hopen dat u de gedachte voor die plek morgen niet zonder collegevoorstel vastlegt.
G.D.Kuipers

13 oktober 2015 om 19:53
D. Hermans zegt:

De politici van Haren en in het bijzonder dit college zit in een besluiteloze impasse. Alle belangrijke onderwerpen waarin eindelijk eens een besluit over moet worden genomen, worden steeds weer uitgesteld en vooruit geschoven omdat er niemand is die nu eens een beslissing durft te nemen? Dit is een kwalijke zaak en een politieke doodzonde! De gemeente moet zich kapot schamen dat ze geen besluiten meer nemen over belangrijke onderwerpen zoals de brandweerkazerne en wat dacht ja van de herindeling, of van het Haderaplein bijvoorbeeld? Kom op politici, toon eens waar u voor staat. U bent immers gekozen door de Harense inwoners!

14 oktober 2015 om 19:58
Politicus zegt:

De gemeenteraad heeft dit stuk meerdere keren teruggestuurd zonder een keuze te maken. Het college heeft vorig jaar al een keuze gemaakt. Toen was het verwijt dat het college ( de burgemeester) het voorstel “naar haar keuze had toegeschreven”. Ik hoop dat de raad nu eindelijk een keuze maakt. Voor de brandweer en de veiligheid! Daar gaat het toch om?

14 oktober 2015 om 22:13
Rene valkema zegt:

Wie is de baas in Haren? Is dat de veiligheidsregio of de gemeenteraad als volksvertegenwoordiging? Ik denk de laatste. Dan kan de gemeenteraad beslissen voor Felland. Hetgeen nog steeds de beste keuze is. Ondanks iets slechtere aanrijdingstijden dan nu aan de westerse drift. Maar heel veel verschil is dat ook weer niet.
Dus wees wijs en laat je niets opdringen door de veiligheidsregio.
Als de veiligheidsregio de gemeente chanteert met geld, dan moet de raad juist voet bij stuk houden. Anders maakt ze een knieval voor de mammon in plaats van de burger te vertegenwoordigen.
Een zware last rust op de schouder van de raadsleden.
Veel wijsheid.

15 oktober 2015 om 22:35
G.D.Kuipers zegt:

Jammer dat het onderwerp niet door een commissie is behandeld.
Mooi dat er gewoon een voorstel van het college ligt.
Wij veronderstellen dat de zakelijke inbreng van de insprekers op de eerste vergadering in dit plan is meegenomen.
G.D.Kuipers

16 oktober 2015 om 11:26
Anne Hazenberg zegt:

Laat de Raad van Haren zich opnieuw schamen. Hoe slecht heeft men zaken voorbereid. Ambtenaren moeten zelfs in overuren op komen draven om wethouder Sloot nog wat uitleg te geven over de afperking van een bouwterrein. Dit speelt al een half jaar en nog loopt de wethouder ter vergadering te stuntelen. Dit had ruim van te voren uitgezocht en duidelijk kunnen zijn . De brandweer kazerne is meer een geval van Wie van de Drie dan een gesprek over beleid en toekomst . Wat een en ander gaat kosten moet zogenaamd geheim blijven en de burger net als bij het gemeentepaleis maar betalen. De Raad zeult over een boom, een fietstunnel ipv een volwassen bijde tijdse tunnel. En gastvrij is men als raad ook in t geheel niet, in de laatste 5 minuten kon men als gast nog wat koffie uit de muur trekken. De Raden in Haren zijn helaas voor ons niet capable. Volkomen onterecht heeft beunwethouder Berends in dertijd IJsver. Scharlakenhof om zeep geholpen. Binnenkort zal beroep en bezwaar tegen die wanvertoning worden aangetekend. Het ergste is voor ons als burgerij dat elk vertrouwen in de Raad te loor is gegaan. Geen van de drie genomineerde locaties voor een brandweer kazerne wordt gedragen , bij het station dient men andere mogelijkheden creeeren voor het station , wil het bestaansrecht houden. De Westerse Drift als lokatie is verleden tijd , de gemeentewerkplaats daar dient gemoderniseerd en aangepast voor de toekomst, En kwekerij Tubantia maakt deel uit van beschermd dorpstoezicht , is qua opp te klein , en niet te vergeten zit er nog zit een jonge ondernemer. Alle 3 lokaties dienen simpelweg te vervallen. Hetgeen hier in Haren gebeurt qua soort en hoeveelheid branden kan goed en adequat worden opgelost door het proffessionele Brandweerkorps van de stad Groningen, dat immers doen de ziekenauto’s ook. We hebben meer dan 3 aanrijroutes , afhankelijk van waar men op lokatie moet. Aanvullend kan Haren volstaan met een soort van Ramp- en ongevallen -auto gestationeerd op de gemeentewerkplaats. Ruimte zat , efficient en driekwart voordeliger qua kosten.

16 oktober 2015 om 13:54
Brand is verschrikke zegt:

De gemeente heeft een informatie avond georganiseerd en vanuit keuze criteria de 3 opties uitgewerkt. Kennelijk zijn de reaguurders hierboven niet aanwezig geweest om zich op de hoogte te stellen van:

– de noodzaak tot vernieuwing van de huidige brandweerkazerne
– de verschillende mogelijkheden binnen de gestelde wettelijke kaders
– de uitwerking van de verschillende mogelijkheden op basis van objectieve criteria

Het college heeft al vele jaren geprobeerd om tot een keuze te komen, dat is niet gelukt om vele redenen. De keuze is uiteindelijk aan de raad en die mag uit de drie uitgewerkte opties kiezen. Ik kan mij vinden in deze wijze van democratische besluitvorming: de raad beslist op basis van aangeleverde informatie en een debat.

De brandweer kazerne is een onderwerp waarvan er in Haren meer zijn: als er brand is wil je dat zo snel mogelijk de brandweer ter plekke is om levens en eigendommen te redden. Maar de kazerne mag ‘not in my backyard’. Zoals de burgemeester al aangeeft: elke keuze van de raad zal een reeks aan bezwaren opleveren die uiteindelijk de basiskeuze niet zal doen wijzigen maar wel vertragen.

@Rene: In NL toetst de veiligheidsregio aan criteria zoals aanrijdtijden. Daarom valt Felland af en daar zal de raad het mee moeten doen. Persoonlijk ben ik het met je eens maar ik ga niet over de toetsingskaders van de veiligheidsregio.

16 oktober 2015 om 18:56

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.