De krant die je leest van A tot Z
Zaterdag 13 augustus, 2022

woensdag 22 juni 2022

Nieuws:

De rapen zijn gaar; schrappen Beachweek wordt symbool van ‘stadse fratsen’.

Door: Redactie

Het besluit van de sportcoaches van Huis voor de Sport om dit jaar voor het eerst geen Beachweek te organiseren, komt voor de gemeente op een ongelukkig moment. Het nieuwe College van B en W heeft net haar coalitieakkoord gepresenteerd en gaat dit binnenkort verdedigen in de gemeenteraad. En juist nu gooien de sportcoaches de handdoek in de ring, omdat zij niet kunnen samenwerken met de gemeente Groningen. Te bureaucratisch.

In een verklaring stellen de sportcoaches in enkele cryptische zinnen, dat de gemeente Groningen allerlei (nieuwe) eisen en voorwaarden stelt aan het relatief eenvoudige evenement op het Raadhuisplein. Dat evenement bestond feitelijk uit een kunstmatig aangelegd strand met boarding, waar 2000 kinderen (via scholen) en volwassenen ruim een week konden sporten in zomerse sferen. Kennelijk worden daar door de gemeente (anders dan gemeente Haren) zoveel eisen aan gesteld, onder andere op het gebied van veiligheid, dat de sportcoaches hebben besloten af te haken. Dit is koren op de molen van mensen die toch al vinden dat Haren er door de herindeling op achteruit is gegaan. Oud-wethouder Mariska Sloot, nu raadslid voor Stadspartij 100% voor Groningen, herinnert zich het jaar 2015: “Toen destijds de sportcoaches en de sportambtenaar bij mij kwamen met het wilde plan van de Beachweek zei ik: goh wat leuk. Vooral doen. En de gemeente maakte dit gewoon mogelijk.” Met deze herinnering wil zij duidelijk maken, dat de gemeente Haren destijds dichter bij initiatiefnemers stond dan de gemeente Groningen nu. Echter, de tijden zijn natuurlijk ook veranderd. Na het ongeluk in Haaksbergen stellen gemeenten veel strengere eisen aan evenementen en daar wordt menig organisator de dupe van. En strengere eisen leiden vaak tot bureaucratie.De hamvraag is nu of dit niet te ver doorschiet, nu organisatoren zelfs afhaken.

Analyse door raadsleden
Nu raadsleden lucht hebben gekregen van het schrappen van de Beachweek, wordt dit door hen aangegrepen om het ‘moeilijk doen’ van de gemeente Groningen aan de kaak te stellen. D66, Stadspartij 100% voor Groningen en de VVD bestoken vandaag het College met vragen, die zijn doordrenkt met argwaan. In een brief stellen zij: “Na de herindeling bureaucratiseerde de samenwerking met de gemeente. In plaats van te kunnen samenwerken met één vast contactpersoon bij de gemeente, moesten de coaches met maar liefst 15 gemeentelijke functionarissen allerhande, deels nieuwe zaken afstemmen en regelen. De gemeente Groningen blijkt (zeker t.o.v. de voormalige gemeente Haren) enorm verkokerd te werken en blijkt niet in staat om met één accounthouder te werken die een dergelijk project afstemt met de sportprofessionals die voor een dergelijke week tropenuren draaien. Dit ondanks het nadrukkelijk verzoek van de sportcoaches om met één contactpersoon te werken. In januari hebben zij hierover een gesprek met de gemeente gehad en vervolgens een brief aan de gemeente gestuurd. De sportcoaches geven echter aan hierop tot op heden geen reactie te hebben gekregen. Daarnaast wordt de beachweek sinds de herindeling met allerlei extra, in de ogen van de coaches, onnodige, kosten geconfronteerd die direct voortvloeien uit de werkwijze van de gemeente Groningen; de gemeente berekent op verschillende posten kosten door binnen de eigen organisatie. In de praktijk betekent dat de gemeente kosten aan zichzelf rekent en de sportcoaches met het aanvragen bij de ene afdeling en het voldoen bij een andere, belast. Het resultaat is dat de buurtsportcoaches door deze bureaucratische manier van werken, zich nu genoodzaakt zien om de handdoek in de ring te gooien omdat zijn geen mogelijkheid meer zien om de succesvolle beachweek binnen de gemeentelijke kaders en werkwijze te organiseren.”

De vragen van de genoemde fracties aan het College. Antwoorden zijn nog niet gegeven. Onze krant heeft ook vragen gesteld en een antwoord van de voorlichter wordt nog verwacht.


Vragen van D66, Stadspartij 100% voor Groningen en VVD:

Is het college het met de indienende partijen eens dat de beachweek Haren een succesvol en maatschappelijk waardevol evenement is voor Haren en omgeving? En zo ja/nee, waarom?

Herkent het college de door de buurtsportcoaches ervaren toename van bureaucratische procedures de afgelopen 4 jaar?

Deelt het college de mening van de indieners dat het onnodig, ondoelmatig en een energielek is als buurtsportcoaches zich substantieel moeten bezig moeten houden met het organiseren en verantwoorden van geldstromen van de ene gemeentelijke dienst naar de andere?

Kan het college uitleggen waarom de coaches geen reactie hebben gekregen op hun schriftelijk verzoek?

De coaches geven aan zich wel degelijk in de toekomst te willen inzetten voor de realisatie van de beachweek, mits dat in nauwe samenwerking met de gemeente kan gebeuren. Dat wil zeggen dat zij als gelijkwaardige collega die zich graag wil inzetten voor het algemeen belang, worden benaderd i.p.v. als ‘klant’ behandeld te worden.
Is het college bereid om de buurtsportcoaches voor eventuele toekomstige edities van de beachweek te ontzorgen door 1 accounthouder of contactpersoon voor dit jaarlijkse project aan te wijzen?

Tenslotte, deelt het college de mening dat er nuttige lessen te leren zijn voor de Gemeente Groningen, als het gaat om de manier waarop o.a. in Haren (en andere dorpen) vanuit beleefde kleinschaligheid werd samengewerkt met professionals zoals buurtsportcoaches, zonder hen te belasten met gemeentelijke interne facturen en afrekeningen?

3 reacties

Ben zegt:

Gemeente Groningen handhaaft selectief, het gemakkelijk fruit zoals een Beach week dan kennen ze ineens de regel en handhaven ze. Zodra het iets moelijker word of ambtelijke energie gaat kosten zijn ze nergens te bekennen.
en zie je de mensen die slecht ter been zijn nood gedwongen op de staart lopen omdat de mensen met de heggen te beroerd zijn om de erf grens te respecteren en alles late uitdeinen en overgroeien. Waardoor het lijkt als of de voetpaden krimpen en je er niet meer lang kan.

Sociaal van die mensen die mensen om niet het fatsoen te hebben de erfgrens te respecteren en gewoon ruim op tijd bij te snoeien. Het zijn ook dezelfde soort mensen hun auto op het voetpad zetten of het gras. Gemeente Politie hebben we niet meer en wat nu moet handhaven doet het niet. En zo wordt Haren steeds meer stadse buitenwijk met een stadsementaliteit.

22 juni 2022 om 23:47
mona zegt:

Al die ambtenaren moeten natuurlijk wel betaald worden. Vandaar dat je voor elke aanvraag bij de verschillende afdelingen moet betalen. Het zou ook eens te makkelijk kunnen worden gemaakt.
Leve sportSTAD Groningen. De dorpen tellen niet mee.

23 juni 2022 om 08:08
lisa zegt:

Het grappige is dat de gemeente hier zich niet eens voor schaamt. Nee hoor, dezelfde mensen komen na de verkiezingen weer in het college. Ongegeneerd gaan ze verder met hun destructieve beleid. Ik dacht dat de bedoeling was dat we meer mensen (vooral kinderen) in beweging moesten krijgen. Dat hiervoor allemaal nieuwe regeltjes bedacht worden maakt het vrijwel onmogelijk.
En een beachweek vergelijken met wat er in Haaksbergen is gebeurd raakt kant nog wal. Dit is wel een hele andere ’tak van sport’.

Leve gemeente Groningen! (dus niet)

23 juni 2022 om 08:13

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.