De krant die je leest van A tot Z
Dinsdag 16 augustus, 2022

maandag 18 juli 2022

Nieuws:

Postuum verzet tegen gemeentelijke herindeling gaat door

Door: Redactie

De herindeling van Haren en Groningen, drie jaar geleden, is een misstap geweest waarbij door Provincie vals spel is gespeeld door de Provincie. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) was graag bereid zich te laten misleiden, want deed niet aan waarheidsvinding. Dat is nog steeds in grote lijnen het verwijt dat het Burgercomité Haren maakt aan de regionale en landelijke overheid. De herindeling moet wat hen betreft worden teruggedraaid. Deze week zet Gustaaf Biezeveld van het comité weer een tandje bij.

Biezeveld: “De beantwoording door Gedeputeerde Staten van de schriftelijke vragen van de Statenfractie van de Partij voor het Noorden en zeven andere oppositiefracties over de herindeling van Haren heeft het vermoeden bevestigd dat de provincie, met medeweten van minister Plasterk en ambtelijk BZK, de wetgever heeft misleid door in het herindelingsadvies
geen waarheidsgetrouw beeld de te geven van de provinciale herindelingsprocedure en het financiële perspectief van Haren en Groningen. Dit geeft te denken over de bestuurlijke integriteit van de provincie en het ministerie.”

Wat speelt er
Meer concreet: Biezeveld zegt dat de Provincie het verbeterplan van Haren (Beterr Haren) heeft afgewezen op basis van een toetsingsrapport over een conceptversie door B&A. Dat is laakbaar, vindt hij, omdat als gevolg daarvan de Provincie op onjuiste gronden de minister overtuigde dat Haren financieel te zwak was. Hij denkt aan opzet. De Provincie heeft later ontkend dat Haren kort na het verschijnen van het rapport van B&A een belangrijke verbetering had aangebracht in haar financiële paragraaf, waardoor een heel ander (gunstiger) beeld was ontstaan van de financiële situatie. Biezeveld kan bewijzen dat deze ontkenning niet deugt en laat een motie zien waarin de gemeenteraad instemde met de verbeteringen. Dat was op 15 juni 2015*.

*In het bedoelde verbeterplan Beterr Haren stond oorspronkelijk dat de Gemeente Haren haar financiële positie tussen 2017-2030 op orde zou brengen. De raad van Haren heeft echter op 15 juni in dit plan het jaartal 2030 aangepast naar 2023. Dus in slechts zes jaar zou men kans zien om de solvabiliteit naar 30% kunnen brengen.


Burgercomité Haren zet haar verzet voort en wil de herindeling teruggedraaid zien. De kans dat dit gebeurt is klein, maar wat Biezeveld betreft stapelen de bewijzen dat de besluitvorming oneerlijk is verlopen zich op. Daar komt bij dat hij vindt dat Haren na de herindeling zucht onder stijgende kosten en afnemende dienstbaarheid van de gemeente.

5 reacties

Ben zegt:

Als men rond kijkt kan men de gewenste beoogde transitie van een landelijke omgeving naar een stadseomgeving gestalte zien krijgen.
Speelse landelijke verdwijnt steeds meer. Van projecten als De Wijert, Helpman en Hoogkerk krijgen we een alvast blik op de vanadering van de groene parel naar de beoogde Rode Parel van het Noorden.

Waar in de Rijnmond al duidelijk is dat alles niet werkt en deelgemeenten zijn wordt in Groningen het experiment nogmaals herhaald.

Het is jammer dat Haren is opgeofferd en doordat we maar slechts 9% van gemeente Groningen aan inwoners zijn, moeten we nu accepteren en luisteren naar een grotere groep van tijdelijke inwoners die nu meer te zeggen hebben over Haren dan de inwoners zelf.

18 juli 2022 om 10:53
Cees zegt:

De grootste verstedelijkingen kwamen tot nu toe van Haren zelf (DHE). Ook was er een grote achterstand in onderhoud en was een de verhouding met de burger aan een opfrisbeurt toe . Het blijft de vraag of een kleinere gemeente de problemen van de toekomst aan kan. Allerlei verkenningen, bijvoorbeeld over klimaat en water moest Haren ook altijd voor zich uitschuiven en ook was ruimtelijke ordening daardoor een vooruitgeschoven kindje. Gemeenteraadsleden en wethouders zijn steeds moeilijker te vinden etc. etc.
Of je nou door de hond of de kat gebeten wordt …..
Kortom, kritisch zijn altijd goed, maar richt de energie op de toekomt en verover een plek binnen de gemeente met voorstellen en kritisch volgen van het bestuur.

18 juli 2022 om 19:52
Pieter zegt:

Tja…soms hebben mensen een doel of een vijand nodig om zichzelf bezig te houden. Persoonlijk kijk ik zo tegen deze hele kwestie aan. Je zou ook kunnen zeggen, accepteer dat de herindeling een feit is en ga je energie op andere dingen richten…

19 juli 2022 om 18:48
Ton zegt:

Ben gaat ver terug in de tijd dat het landelijk gebied ingenomen werd door bebouwing.
Helpman: 17e eeuw woonplaats welgestelden, in 1915 bij de toenmalige gemeente Groningen gevoegd, De Wijert vanaf 1965 werd er gebouwd: sociale huurwoningen volgens architect met een socialistisch/communistisch principe (Pieter zal dit nog beter weten). En alles, Ben, democratisch goedgekeurd door de gemeenteraad en provinciale staten destijds. Had je toen in 1915 en 1965 geen bezwaar kunnen maken tegen de bebouwing van het landelijk gebied? Als (oud-) Weijert bewoner van het eerste uur heb ik dat destijds niet van je vernomen…..

29 juli 2022 om 20:36
Ben zegt:

Ton,

De oudst bekende naam van het dorp, in een oorkonde uit 1245, is Heltman, waarschijnlijk afgeleid van een mansnaam. Later raakte het dorp bekend als Helpen. Het was een van de kerspelen van Gorecht. Er moet in die tijd ook al een kerk of kapel geweest zijn, maar daar zijn geen sporen van gevonden. De huidige Helperkerk dateert uit 1900.

Ter hoogte van Helpman stond in de middeleeuwen het leprozengasthuis van Groningen: het Sint Jurgensgasthuis. In de buurt daarvan werd aan het einde van de vijftiende eeuw een kapel gebouwd die speciaal gewijd was aan het heilig sacrament. De bouw hing samen met de vondst van een aantal hosties die daar begraven waren na een diefstal uit het klooster van Aduard. De plek waar de hosties werden gevonden werd bekend als Heilige stede; ter plaatse staat tegenwoordig de Villa Hilghestede.

In de zeventiende eeuw kwamen Helpman en omgeving in trek bij welgestelde stadjers. Er werden diverse buitenplaatsen gebouwd, zoals Groenestein. Hoewel veel van die buitens de tand des tijds niet hebben doorstaan ademt met name het zuidelijke deel van de Verlengde Hereweg nog steeds een rijke sfeer met grote villa’s op ruime kavels.

Helpman werd in 1915 bij de gemeente Groningen gevoegd. Tot dan hoorde het bij de gemeente Haren.

De Wijert is ouder dan het door u gestelde 1965
Het oude gedeelte van De Wijert geldt als hoogtepunt in de stadsuitbreiding van na de oorlog. Het is de eerste nieuwbouwwijk in Groningen waarbij consequent gewerkt is met het in Engeland bedachte idee van de wijkgedachte. Dat idee is voor het eerst toegepast in Rotterdam bij het ontwerpen van de wijk Pendrecht. Het stedenbouwkundig ontwerp van De Wijert Noord is van de stedenbouwkundige Henk Eysbroek die meegewerkt had aan het ontwerpen van Pendrecht.

In de wijkgedachte wordt iedere woonwijk voorzien van een “core” of hart. Daarin kregen de kerken en winkels een plaats. De buurt werd nog voor de opkomst van de supermarkt gebouwd en daarom kwamen er locaties voor tientallen kruidenierswinkels, kolenwinkels, melkverkopers, slagers, bakkers, banketbakkers, groenteboeren en drogisten. Iedere bewoner moest al deze winkels op loopafstand vinden en dat betekende dat er behalve het grote winkelcentrum ook meerdere kleine centra werden gepland. Deze kleine winkelcentra werden na de opening van de supermarkten overbodig.

De buurt is gebouwd volgens het sjabloonmodel waarin identieke gebouwen in rechte hoeken op elkaar staan. Er is weinig ruimte voor tuinen en de wijk wordt door brede wegen doorsneden. Tussen de dicht op elkaar gelegen flatgebouwen, meestal met vier verdiepingen, en de parken en de woonblokken liggen steeds brede wegen. Tijdens de bouw was geen rekening gehouden met de explosieve toename van het autoverkeer en het autobezit.[bron?]

Eysbroek was een communist, die eerder in de Sovjet-Unie had gewerkt. In zijn visie was gemeenschappelijke ruimte belangrijker dan privéruimte.[bron?]

De stedenbouwkundige structuur van De Wijert is ontworpen volgens de regels van de distributie planologie. Eysbroek heeft de in Pendrecht ontwikkelde (gespiegelde) wooneenheid, ongespiegeld gekopieerd. In de Groningse woningbouwgeschiedenis is De Wijert Noord de meest radicale ruimtelijke neerslag van de wijkgedachte, en De Wijert is de eerste wijk waarin de herhaalbare module van de wooneenheid (het zogenaamde stempel) integraal als basis van de verkaveling werd gebruikt. Het was de uitkomst van een geleidelijk – niet centraal gestuurd – proces om de vooroorlogse en ook in de Groningse uitbreidingswijken zoals De Indische Buurt gebruikte dominantie van het gesloten bouwblok als ontwerpmiddel te doorbreken.[bron?]
Eysbroek koos in zijn ontwerp voor afzwakkingen van de strenge vormentaal zoals het half gesloten bouwblok en alternatieven als de strokenverkaveling met kleine laagbouwhuizen in rijen tussen de flats. Deze open stempelverkaveling leidde niet tot een stringent doorgevoerd ‘standaardmodel’ omdat ‘uniformiteit’ volgens Eysbroeks leermeester Dix “sociaal niet doelmatig zou zijn”.[4]

Het centrum van de wijk – het gebied tussen de Vondellaan en de Van Lenneplaan – is gebaseerd op een visie die al in 1928 was geformuleerd door Berlage.[bron?]

De wijk wordt gekenmerkt door een concentratie van sociale woningbouw. Tussen de bouwblokken liggen gemeenschappelijke tuinen. De Wijert Noord kent sinds de jaren zestig een kleine Molukse gemeenschap die er ook een eigen kerkgebouw heeft, Salem genaamd.

1 augustus 2022 om 17:33

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.