De krant die je leest van A tot Z
Zaterdag 6 Juni, 2020

vrijdag 18 oktober 2019

Nieuws:

Wethouder financiën: “De financiële basis van de gemeente Groningen is zorgwekkend”

Door: Redactie

Hij windt er geen doekjes om. Wethouder financiën Paul de Rook zegt klip en klaar dat de gemeente Groningen in financieel zwaar weer zit. De oorzaak heeft drie aspecten: er komt minder geld van het Rijk (en de taken in het Sociaal Domein namen toe). Een salarisverhoging voor ambtenaren viel duurder uit dan voorzien. Ten slotte is de coalitie onder aanvoering van Groen Links ambitieus en heeft kostbare doelen gesteld. Het gevolg was vorig jaar al merkbaar, toen de OZB voor bedrijfspanden werd verhoogd. Binnenkort wordt ook de OZB voor particuliere huizenbezitters met 8% verhoogd. Voorts is aan alle kanten te merken dat de gemeente geldbronnen zoekt, o.a. bij sportverenigingen. In Haren wordt die pijn extra gevoeld, na de welvarende jaren als zelfstandige gemeente. Groningen moet het komende jaar 30 miljoen binnenhalen door bezuinigen en extra inkomsten.

Het was een lastige opgave maar het college van B&W van de gemeente Groningen presenteert een sluitende (meerjaren)begroting. Het college heeft ingrijpende keuzes gemaakt om uiteindelijk ruim 30 miljoen te besparen. Het gemeentebestuur heeft besloten geen voorzieningen, zoals zwembaden en bibliotheken te willen sluiten. Ook zijn de meest kwetsbare inwoners ontzien. Het gemeentebestuur heeft de ambities uit het coalitieakkoord zoveel mogelijk overeind gehouden. Eveneens blijft er ruimte voor plannen voor de toekomst om de ontwikkeling van de gemeente niet te laten stagneren. Het tekort is de eerste jaren het grootst en daarom is gezocht naar maatregelen om deze jaren door te komen. Tot slot gaat het gemeentebestuur er in de begroting 2020 vanuit dat zij in de toekomst een reële vergoeding van het rijk ontvangt. 

Het opstellen van de begroting was een lastige opgave. De gemeente Groningen bezuinigt flink sinds 2010. Veel van de bezuinigingsmogelijkheden zijn de afgelopen jaren al uitgevoerd. Hierdoor zijn de reserves van de gemeente in grote mate uitgeput en is het vet van de botten. Wethouder Financiën Paul de Rook: “Dit jaar lag er een grote financiële uitdaging.  De inkt van het coalitieakkoord en de begroting 2019 waren net droog toen de gemeente Groningen (net als veel andere gemeenten) werd geconfronteerd met een aantal tegenvallers zoals grotere tekorten in het sociaal domein en een nieuw CAO-akkoord, waarbij de stijging van salarissen hoger uitviel dan vooraf verwacht. In mei bleek ook dat de gemeente minder geld ontving uit het gemeentefonds dan geprognotiseerd. Deze uitkering is gebaseerd  op de trap-op-trap-af methode: als het rijk minder geld uitgeeft, ontvangen de gemeenten ook minder geld. De financiële basis van de gemeente Groningen is zorgwekkend”.

Voorstellen
Zowel binnen het fysieke als sociale domein realiseert het college bezuinigingen. Door bijvoorbeeld bij beheer en onderhoud van de openbare ruimte en wegen meer te kiezen voor een gerichte aanpak binnen de gemeente (differentiëren per gebied) kan er incidenteel en structureel bespaard worden. Daarnaast kiest het college ervoor om in afwachting van de uitwerking van het klimaatakkoord en de bijbehorende bijdrage vanuit het Rijk, de wijkenergieplannen te temporiseren.

In het sociaal domein wil het college de meest kwetsbare inwoners ontzien. Tegelijkertijd zien we dat het Rijk de gemeente Groningen niet voorziet van voldoende middelen om hieraan te voldoen. Daarom wil het college anticiperend omgaan met de uitgaven in het sociaal domein. De volumegroei bij jeugdhulp en WMO wordt vanaf 2021 op 0% gezet. Het college verwacht dat het Rijk voor het overige deel over de brug komt. De voorschoolse peuteropvang wordt in stand gehouden door deze deels te financieren vanuit Rijksmiddelen en er blijkt  minder vraag te zijn naar de voorziening die in 2018 was getroffen dan verwacht.

Verder realiseert het college diverse besparingen door incidentele budgetten (voor o.a. cultuur, economische zaken, sport, accommodaties) te verminderen en effectiever in zetten. Die pijn wordt in Haren sterk gevoeld. Binnen de gemeentelijke organisatie worden besparingen doorgevoerd door o.a. vacatures later in te vullen en het interne serviceniveau te verlagen. Bovendien moet de effectiviteit van de gemeentelijke organisatie omhoog, evenals het kostenbewustzijn.

Extra inkomsten
Daarnaast wil het college extra inkomsten genereren. Het college stelt voor naast de gebruikelijke indexatie de OZB-tarieven te verhogen.  De OZB wordt verhoogd met het percentage waarmee de waarde van de gebouwen is gestegen in de periode 1 januari 2018 – 1 januari 2019. Dat betekent dat het OZB tarief voor woningen omhoog gaat met 8% en met 1% voor niet-woningen. De rioolheffing daalt en de afvalstoffenheffing blijft gelijk. Ook wil het college het betaald parkeren uitbreiden naar grotere delen van de stad. Tevens wil het gemeentebestuur meer subsidies op landelijk en Europees niveau binnenhalen.

Paul de Rook: ”Het college zeilt met haar bezuinigingspakket scherp aan de wind door verschillende risicovolle posten in de begroting op te nemen. Dat stelt ons in staat om het coalitieakkoord uit te voeren en het voorzieningenniveau te handhaven. Hierbij gaan we er wel vanuit dat we extra geld van het Rijk ontvangen. De lobby richting het Rijk gaat onverminderd voort. Als het Rijk de budgetten verder onder druk zet of als er nieuwe omstandigheden ontstaan, zullen verdere besparingen ingrijpen op bijvoorbeeld het voorzieningenniveau in de gemeente. Iets wat het college niet wil”.  De gemeenteraad bespreekt de begroting 2020 op 13 november. De gehele begroting is te vinden op https://financien.groningen.nl 

16 reacties

Weigeren zegt:

Ik vind dat wij als voormalig burgers van de gemeente Haren (en Ten Boer?) moeten weigeren om die 8% ozb verhoging te gaan betalen. Dit geld verdwijnt namelijk in die megalomane en narcistische projecten van de gemeente Groningen. Projecten waar de burgers van de gemeente Haren niet om gevraagd hebben en ook geen invloed op hebben kunnen uitoefenen, zoals dat belachelijke Forum. Projecten waarvan de kosten, zoals van vele overheidsprojecten skyhigh de pan uit rijzen. Er ligt ook nog een ‘plannetje’ voor het bouwen van een nieuw muziekcentrum ter vervanging van de Oosterpoort. Ik stel voor dat we dit ook maar even gaan uitstellen. De Oosterpoort functioneert volgens mij nog uitstekend. Bovendien lijkt het mij beter om in het kader van het ‘stikstofgedoe’ de gemeente nu ook maar eens stopt met bouwen.

18 oktober 2019 om 14:51
Helder zegt:

Zonder in het verleden te willen blijven hangen vraag je je toch echt af op welke gronden de verplichte herindeling heeft kunnen plaatsvinden. Waarom is Haren onderworpen aan meerdere onderzoeken en Groningen niet?

18 oktober 2019 om 15:54
Fred Dellebarre zegt:

Wethouder financiën Paul de Rook zegt klip en klaar dat de gemeente Groningen in financieel zwaar weer zit: als oplossing is niet alleen de ozb verhoging voorgesteld de Rook gaat ook in de eigen organisatie kijken voor bezuinigingen.
Volgens mij is er geld genoeg in de eigen organisatie een deel van de gemeenteraad, het college en ambtenaren zitten nu voor twee dagen in Gent. Noem het maar een ”leerzaam” bedrijfsuitje…….

18 oktober 2019 om 20:41
Rene valkema zegt:

Alle gemeenten hebben het moeilijk. Lees de kranten er maar op na. Het komt door toegenomen kosten jeugdzorg, wmo en door de lagere uitkering van het Rijk. Het Rijk geeft minder uit aan defensie, infrastructuur en heeft minder gasbaten. De kosten in een gemeente lopen gewoon door en hebben niets te maken met uitgavem voor defensie. Het is dus onlogisch dat gemeenten worden gekort. Toch is dat wat er gebeurt.
Wat ik niet snap is dat groningen doorgaat met investeren in grote projecten. Ga daarop besparen.

18 oktober 2019 om 23:11
Mariska Sloot zegt:

Correctie:
In de begroting van 2019 is ook al een ozb woningen verhoging van 10% doorgevoerd. Deze werd in maart door de coalitie vastgesteld. De lastenverhoging voor inwoners bestaat verder nog uit hogere grafrechten , hondenbelasting, verhoging parkeertarieven. Voor de marktlui komt er een verhoging voor de marktrechten. En er wordt fors bezuinigd op het groen en de openbare ruimte.
Maar gelukkig wordt er voor meer dan 60 miljoen geinvesteerd in de binnenstadplannen.
Wat de tekorten /bezuinigingen op de zorg gaan inhouden is nog niet duidelijk. Maar vast staat dat ook daar gesnoeid gaat worden. Wat een zegen die annexatie!

19 oktober 2019 om 00:15
InwonerVanHaren zegt:

En voor iedereen die dit een nieuwe situatie is: “U heeft zitten slapen de afgelopen jaren.”

19 oktober 2019 om 12:01
Ben zegt:

Kan mij herinneren dat die financiele situatie van Groningen al jaren slecht is voor de herindeling.
Ondanks alles werd gesteld dat Groningen gezond is en grote slagkracht heeft.

De rook trekt op van de herindeling en worden we gelijk overgoten met de mooie berichten over hoe goed het gaat met Groningen.

Vraag je dan ook af waarom is Haren overgoten met onderzoeken en is onder andere CEOLO rapportage volledig afgebrand.
En nu Groningen met een CEOLO rapport de verhogingen tracht te rechtvaardigen en het artikel verteld wethouder Rook dat Groningen al die slechter ervoor staat dan men voorstelde.

19 oktober 2019 om 12:54
Joke zegt:

Ik zeg we starten HEXIT !
Haren exit procedure starten.
Kan dat geregeld worden?

19 oktober 2019 om 14:17
Bootleg zegt:

Hoe was het ook alweer? Owja gemeente Haren kon haar broek financieel niet zelfstandig ophouden… Dus maar verplicht samenvoegen ondanks grote weerstand vanuit het electoraat. Tis te zielug voor woorden als je nu leest hoe eea er voor staat. Zoals ik al eerder zei inwoners van Haren zijn alleen melkkoeien voor het zelfvoldane en narcistische bestuur daar aan de Grote Markt meer niet. Kunnen ze lekker ons geld ( ozb omhoog bezuinigen op sociaal cultureel domein etc) uitgeven aan draken van projecten als het Forum e.d.. Wat alle nee stemmers reeds lang hadden voorzien krijgen we nu dus op onze boterham. Tis dat o.a ozb verhoging niet betalen niet kan, maar voel er eigenlijk veel voor. Verplicht samenvoegen door onkunde, onwaarheden en op persoonlijk politiek gewin gebaseerde kortzichtigheid maakt meer kapot dan ons inwoners van Haren lief is.

19 oktober 2019 om 19:43
Mark zegt:

@mevrouwsloot; u liep destijds zelf voor uw verantwoordelijkheden en nu piept u?

21 oktober 2019 om 05:00
Henk zegt:

Krijgen de ‘ja’ stemmers voor samenvoegen met Groningen nu ineens spijt? Jullie wilden toch bij die linkse stad horen? Nu raakt het jullie ook in de portemonnaie en dat zagen jullie niet aankomen he. En bedankt he…

21 oktober 2019 om 10:14
Jeroen zegt:

Wat een kortzichtige en populistische reacties zeg. De bezuinigingen hebben niets met de projecten of herindeling te maken, maar met de jeugdzorg. Hier hebben alle grote gemeenten last van. De jeugdzorg had nooit naar de gemeenten moet gaan en al helemaal niet met minder geld.

21 oktober 2019 om 20:59
WdH zegt:

@Bootleg, Amen! U heeft het verhaal prima en volledig verwoord zoals het is. Iedere weldenkende burger kan bedenken dat ‘ie z’n spaargeld (lees: reserves) niet volledig uit moet geven aan onzinnige dingen. De linkse bestuurders in de stad doen dat daarentegen maar al te graag onder het motto van kunst, cultuur en artistieke geldverkwanselende projecten. Geld moet rollen, totdat het op is. Dan verhogen we toch gewoon weer de OZB, voeren we hondenbelasting in of halen we nog minder onkruid weg (voor zover dat nog mogelijk is). De annexatie door de stad is onder dwang en protest voltrokken, waar we nu de zure vruchten van mogen plukken. Dat dit zou gebeuren was voorspeld en zeker, maar triest genoeg nog sneller dan de meest sceptische tegenstander.

22 oktober 2019 om 20:21
Berend zegt:

Is mij opgevallen, dat sinds de herindeling, twee op de vijf automobielen die hier in Haren rondrijden een rode kleur hebben en allen met het logo van de gemeente groningen.
Moet een rijke gemeente zijn .

24 oktober 2019 om 00:37
Berend zegt:

Is het ook u opgevallen dat sinds de herindeling, in Haren, twee op de drie hier rondrijdende automobielen een rode kleur hebben en allen zijn voorzien van het logo van de gemeente groningen.
Moet een rijke club zijn.

24 oktober 2019 om 00:44
Rodney G. zegt:

Prachtig die positieve reacties op de financiële positie van Groningen.
Vergeten zijn blijkbaar de destijds in de nog zelfstandige gemeente Haren voorgestelde bezuinigingen en de maatschappelijke gevolgen daarvan, en dan de destijds meerjarige verhoging van de OZB (totaal zo’n 40%!).
Beste Harenaars wees blij onderdeel van de prachtige en financieel robuuste gemeente Groningen te zijn, voorzieningen waarvan in de gemeente Haren alleen maar gedroomd werd.
Straks een prachtig Forum, al 25 jaar een wereldberoemd museum, twee top ziekenhuizen enz. enz.
En ……… eindelijk eens besluiten voor Haren zoals Haderaplein en huisvesting scholen.
Tenslotte; zie de realiteit onder ogen en hou op te zeuren (dat hebben raad en burgercomite lang genoeg gedaan), Groningen is blij met het mooie dorp Haren binnen de gemeente!

24 oktober 2019 om 11:10

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.